Ender ŞENEL, Mevlüt YILDIZ, Mehmet ULAŞ, Kemal TAMER

Beden Eğitimi-Ötekileştirme ve Soyutlanma (BEÖSÖ) Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

The Validity and Reliability Study of the Turkish Form of Physical Education Marginalization and Isolation Scale (PE-MAIS)

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

2019 - Cilt: 24 - Sayı: 3

155 - 166

Beden eğitimi, Ölçek Uyarlama, Öğretmen, , Geçerlik, Güvenirlik

Physical Education, Scale adaptation, Teacher, , Validity, Reliability

66 40