Selahattin YILDIRIM

Fadlullah b. Hasan et-Tûribiştî’nin el-Müyesser Fî Şerhi Mesâbîhi’s-Sünne Adlı Eserinde Hadis Şerh Metodu

The Method of Hadith Annotation in Fadlullah b. Hasan et-Tûribishti's al-Müyesser fî Sherhi Mesâbîhi’s-Sunna

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2021-Sayı: 26

312-338

Hadith, Begavî, el-Muyesser, Mesâbîhu’s-sunna, Method, Commentary, Tûribishti

4825