Famil ŞAMİLOĞLU, Fatoş ESER, Haşim BAĞCI

TÜRKİYE’DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERLE OLAN İLİŞKİSİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN MACROECONOMIC VARIABLES AND THE INSURANCE SECTOR IN TURKEY

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

2019-Cilt: 8 - Sayı: 1

24-40

Sigortacılık, Ekonomik Büyüme, Zaman Serisi Regresyon Analizi

Insurance, Economic Growth, Time Series Regression Analysis, Johansen

9778

Benzer Makaleler

Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: ARDL Yönteminden Ampirik Kanıtlar

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tuğba Funda KILIÇ, Oktay KIZILKAYA

BANKALARIN KREDİ HACMİNİN EKONOMİK BÜYÜME İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: İNGİLTERE ÖRNEĞİ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Aykut SAKIZLI

ULAŞIM VE TURİZM SEKTÖRÜNDE TALEP TAHMİN ÇALIŞMALARI: BİR ALAN YAZIN TARAMASI

Uluslararası İşletme Bilimi ve Uygulamaları Dergisi

Süleyman ŞAHİN, Şükran TAŞKESEN

Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkeleri İçin Panel Eşik Değer Analizi

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Özgür KOÇBULUT, Halil ALTINTAŞ

OECD Ülkelerinde Enerji Kaynakları ve CO2 Emisyonu arasındaki İlişkinin STIRPAT Modeli ile incelenmesi

Yaşar Üniversitesi E-Dergisi

Kaan YILDIRIM, Tuğba AKIN

SAĞLIĞA DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİNİN TEST EDİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Melike TORUN

Vergi Yükü Ekonomik Büyüme İlişkisinin Westerlund ve Edgerton (2007) Panel Eşbütünleşme Testi İle Analizi

Uluslararası Sosyal Siyasal ve Mali Araştırmalar Dergisi

Eren ERGEN, Umut TEPEKULE

Yapay Sinir Ağları ile Hisse Senedi Fiyat Tahmin Modeli: Türk Hava Yolları Uygulaması

Journal of Aviation

Muhammed Fatih YÜRÜK