Coşkun Can Aktan, Abdullah Burhan Bahçe

KAMU TERCİHİ VE OYUN TEORİSİ PERSPEKTİFLERİNDEN ALTURİZMİN (HAYIRSEVERLİĞİN/ YARDIMSEVERLİĞİN) ELEŞTİRİSİ

A CRITIQUE OF ALTRUISM FROM THE PERSPECTIVES OF PUBLIC CHOICE AND GAME THEORY

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

2015-Cilt: 7 - Sayı: 2

25-56

Egoizm, alturizm, hayırseverlik, yardımseverlik, semiriyeli çıkmazı, paternalizm

Egoism, alturism, philanthropy, benevolence, samaritan’s dilemma, paternalism

359247