Said Alpagut ŞENEL, Hesna YILDIRIM

Muhasebe Hilelerinin Küresel Maliyeti ve Önlenmesine Yönelik Proaktif Bir Yaklaşım: Adli Muhasebe

The Global Cost of Accounting Fraud and a Proactive Approach to Prevention: Forensic Accounting

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2022-Cilt: 26 Sayı: 1

83-118

Muhasebe Hileleri, Adli Muhasebe, Hileli Finansal Raporlama, ACFE

Accounting Frauds, Forensic Accounting, Fraudulent Financial Reporting, ACFE

379389