Bahriye BAŞARAN BROOKS

TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN HUKUKİ DÜZENLEMESİNDE ‘GÜVEN’ UNSURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

AN EXAMINATION OF THE 'TRUST' ELEMENT IN THE LEGAL REGULATION OF SAVINGS FINANCING COMPANIES

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi

2023-Cilt: 9 Sayı: 1

3-16

tasarruf finansman şirketleri, kamu güveni, dahili ve harici güven, hukuki müdahale, tüketicinin korunması

savings financing companies, public trust, external and internal trust, legal intervention, consumer protection

36426

Benzer Makaleler

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öz-Güven Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

Esra BEKTAŞ, Zahit SERARSLAN, Gamze DURMUŞ

6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu Değişikliği Kapsamında Tasarruf Finansman Sistemine Gelen Yeniliklerin Hukuki Açıdan İncelenmesi

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Muammer Fatih ÖZTÜRK

SAĞLIK SİGORTASI SİSTEMİNE DEVLET MÜDAHALESİNİN SEVİYESİNİN ÖLÇÜMÜ: ÜLKELER ARASI KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ

Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi

Resmiyye ABDULLAYEVA, Samir MAHMUDOV

7392 VE 7416 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ARACI HİZMET SAĞLAYICI OLARAK ÇEVRİMİÇİ ÇOK TARAFLI PLATFORMLARIN SORUMLULUKLARINA VE TÜKETİCİLERE ETKİLERİ

Adalet Dergisi

Miray ÖZER DENİZ, Erman EKİNGEN

TÜKETİCİNİN AYIPLI HİZMET HALİNDE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

Miray ÖZER DENİZ, İdil Nur GÜRBÜZ GÖKBERK

KİTLE FONLAMASI YÖNTEMİ İLE ZEKÂT UYGULAMASI: BİR MODEL ÖNERİSİ

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Hasan KAZAK

TÜKETİCİ İLE İŞLEM YAPAN (SONRAKİ) TÜKETİCİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi

METİN İKİZLER

KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ (MORTGAGE) VE SÖZLEŞMELERİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Murat AYDOĞDU