Özge DEMİRAL

İş Örgütlerinin Etik Davranışları ve Liyakate Dayalı Profesyonel Yönetim Sistemleri: Türkiye-Avrupa Birliği Karşılaştırması

Ethical Behaviors and Merit-Based Professional Management Systems of Business Organizations: Turkey-European Union Comparison

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2018-Cilt: 22 - Sayı: 1

77-91

İş etiği, Liyakat sistemi, Profesyonel yönetim, Üst-düzey yönetici düşünce anketi

Business ethics, Merit system, Professional management, Executive Opinion Survey

81 27

7