Öğrencilerin Muhasebe Derslerinde Teknoloji Kullanımına İlişkin Görüşleri: Kırklareli Üniversitesi’nde Bir Uygulama

Bilgi teknolojilerinin her alanda etkilerinin görüldüğü global dünyada, muhasebe bilgi sisteminin de gerek eğitim boyutuyla gerekse sektörel olarak uygulama boyutuyla teknolojik yenilikleri takip etmesi kaçınılmaz olmuştur. Öğreticinin temel faktör olduğu geleneksel muhasebe öğretisi, günümüzde artık teknolojik donanım ve materyallerin kullanımı ile daha modern, cazip ve çağın gereklerine uygun düzeye ulaşmıştır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, lisans düzeyinde muhasebe eğitimi alan öğrencilerin bu derslerde mevcut teknoloji kullanım düzeyini belirlemek ve teknoloji kullanımına ilişkin öğrenci görüşlerini tespit etmektir. Çalışmanın evrenini Kırklareli Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören ve muhasebe derslerini almakta olan öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılan veriler araştırmacılar tarafından ilgili literatür taranarak oluşturulan anket ile toplanmış olup bu anketlerden elde edilen veriler SPSS 20 programı ile analiz edilmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Öğrencilerin muhasebe derslerinde teknoloji kullanımına ilişkin görüşlerinde en önemli olarak algılanan husus "Muhasebe dersleri veren öğretim üyelerinin eğitimle ilgili yeni teknolojileri takip etmesinin gerektiği" olarak görülmüştür. Ayrıca "Muhasebe derslerine" ve "Muhasebe dersleri ile ilgili sınavlara hazırlanırken teknolojiden faydalanma” durumlarının öğrencilerin muhasebe derslerinde teknoloji kullanımına ilişkin tutumlarında etkili olduğu görülmüştür (p < 0,05).

Students’ Opinions on The Use of Technology in Accountıng Courses: An Application at Kırklareli University

In the global world, where the effects of information technologies are seen in every field, it has become inevitable for the accounting information system to follow technological innovations both in terms of education and in terms of sectoral application. The traditional accounting teaching, in which the teacher is the main factor, has now reached a more modern, attractive and contemporary level with the use of technological equipment and materials. In this direction, the aim of the study is to determine the current technology use level of the students who receive accounting education at the undergraduate level and to determine the students' views on technology use. The universe of the study consists of students studying at Faculty of Applied Sciences, Kırklareli University and taking accounting courses. The data used in the study were collected by the researchers with a questionnaire created by scanning the relevant literature, and the data obtained from these questionnaires were analyzed with the SPSS 20 program and the results were evaluated. The most important issue in the students' views on the use of technology in accounting courses was seen as "the faculty members giving accounting courses should follow new technologies related to education". In addition, it was observed that the use of technology while preparing for "Accounting courses" and "Exams related to accounting courses" was effective on students' attitudes towards technology use in accounting courses (p < 0.05).

___

 • Ahadiat, N. (2008.) Technologies used in accountingeducation: A study of frequency of useamongfaculty. Journal of educationforbusiness, 83(3), 123-134. doi: 10.3200/Joeb.83.3.123-134
 • Akbulut, H., Pekkaya, M., ve Aksakaloğlu, H. (2014). Meslek mensuplarının bakış̧ açısıyla ticaret meslek liselerindeki muhasebe eğitimi: Bursa ı̇li üzerine bir uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (62) , 73-92. doi: 10.25095/mufad.396459
 • Akgün, M., ve Kıymaz Kıvraklar, M. (2021). Muhasebe eğitiminde sistem düşüncesi ve sistem dinamiği yaklaşımının kullanımı: Finansal muhasebe dersleri için bir model önerisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (91), 17-34 .doi: 10.25095/mufad.905195
 • Bağdat, A. (2020). Covid-19 pandemisinde muhasebe derslerinde uygulanan uzaktan eğitim yöntemlerinin incelenmesi ve bir model önerisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICAFR 2020 özel sayı, 20-34. doi: 10.17130/ijmeb.836890
 • Bekçi, İ., Titiz, İ., ve Ömürbek, N. (2006). Muhasebe eğitimi alan öğrencilerin bilgisayarlı muhasebe dersine bakış açılarına ilişkin bir araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (29), 166-175.
 • Bülbül, S., Ayanoğlu, Y., ve Yanık, S. S. (2022). COVID-19 pandemisi sürecinde uzaktan eğitim ve muhasebe eğitimine ilişkin öğrenci algılarının değerlendirilmesine yönelik bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 25. Yıl Özel Sayısı, 444-458. doi: 10.29249/selcuksbmyd.1140993
 • Büyükarıkan, B., ve Büyükarıkan, U. (2014). Lisans düzeyinde muhasebe eğitimi alan öğrencilerin başarılarını etkileyen faktörlerin analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(5),65-79.
 • Desai, S. (2010). Role of information communication technologies in education. Proceedings of the 4th National Conference; INDIACom-2010, 1-6.
 • Eren, T., Salur, M. N., ve İyibildiren, M. (2020). Muhasebe eğitiminde bilgi teknolojisi kullanımı: Türkiye’deki üniversiteler üzerine bir araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 22(4), 648-668. doi: 10.31460/mbdd.735855
 • Erol Fidan, M. (2012). Üniversitelerde muhasebe dersini PowerPoint sunumu ve klasik yöntem ile alan öğrenciler arasındaki farklılıklar: Bilecik Üniversitesi örneği. Journal of Yaşar University, 25(7), 4281-4306.
 • Erol Fidan, M., Aslan, Ü. ve Subaşı, Ş. (2015). Muhasebe derslerinde teknoloji kullanımı ile ilgili öğrenci görüşleri. Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 1(2), 34-61.
 • Erol Fidan, M. (2020). Lisans eğitiminde bilgisayarlı muhasebe dersine öğrencilerin ilgisi ve üniversitelerde işletme bölümlerinde bilgisayarlı muhasebe dersinin durumu. Muhasebe ve Denetime Bakış, 19 (59), 95-120.
 • Güneş, E., Yüksel, M., ve Kaya, P. (2017). Muhasebe eğitimi alan lisans öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1) , 367-382.
 • Güngör Karyağdı, N. (2020). Covid-19 salgın döneminde muhasebe ve finans grubu dersleri veren akademisyenlerin uzaktan eğitimde yaşadığı sorunların incelenmesi: BEU örneği. USBAD Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 2(4), 1253-1275. doi: 10.47994/usbad.832597
 • Güngör Karyağdı, N., ve Yolci, M. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde muhasebe derslerinin uzaktan eğitimle verilmesine yönelik bir çalışma: Ağrı İbrahim Çeçen ve Bitlis Eren Üniversitesinde bir araştırma. Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 237-257.
 • Hacırüstemoğlu, R. (2009). Türkiye’de muhasebe eğitimi için on yıllık hedefler. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 11(3), 19-31.
 • Holtzblatt, M., ve Tschakert, N. (2011). Expanding your accounting classroom with digital video technology. Journal of Accounting Education, 29(2), 100-121. doi: 10.1016/j.jaccedu.2011.10.003
 • International Federation of Accountants (IFAC). Handbook of international education pronouncements. https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Handbook-of-International-Education-Standards-2019.pdf
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kıllı, M., ve Işık, Y. (2019). Muhasebe eğitiminde bilgi teknolojilerinin kullanımına yönelik öğrenci görüşleri üzerine Hatay ve Osmaniye illerinde bir araştırma. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10 (17), 1495-152. doi: 10.26466/opus.527360
 • Kızılyalçın, D. A. (2020). Türkiye’deki üniversitelerde bulunan işletme bölümleri ders programlarının uluslararası muhasebe eğitim standardı UMES-2 bağlamında incelenmesi ve uyumlaştırılması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (85) , 129-152. doi: 10.25095/mufad.673714
 • Kurnaz, E., Tekbaş, İ., Bozdoğan, T., ve Çetin, Ö. O. (2020). Dijitalleşmeyle birlikte muhasebe eğitiminin muhasebe meslek mensupları açısından değerlendirilmesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 22 (Özel Sayı), ös81- ös96. doi: 10.31460/mbdd.642307
 • Kurnaz, E., ve Serçemeli, M. (2020). Covid-19 pandemi döneminde akademisyenlerin uzaktan eğitim ve muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. USBAD Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 2(3), 262-288. Retrievedfrom https://dergipark.org.tr/en/pub/usbad/issue/55116/745914
 • Lim, F. P. (2013). Impact of information technology on accounting systems. Asia-pacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and Sociology, 3(2), 93-106 doi: 10.14257/ajmahs.2013.12.02
 • Moore, M. G., ve Kearsley, I. G. (2012). Distance education: a systems view of online learning. Wadsworth Publishing.
 • Ömürbek, V., ve Bekçi, İ. (2006). Bilgi teknolojilerinin muhasebe eğitimi üzerindeki rolü: bilgisayarlı muhasebe dersi alan öğrenciler üzerine bir araştırma. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 18, 75-93.
 • Özdamar, K. (2013). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi I. Nisan Kitabevi.
 • Öztürk, S., ve Kutlu, A. (2017). Muhasebe eğitiminde teknoloji kullanılmasına öğrencilerin bakışı: Kafkas Üniversitesi’nde bir araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 19(3), 781-799.
 • Pan, G., ve Seow, P. (2016). Preparing accounting graduates for digital revolution: A critical review of information technology competencies and skills development. Journal of Education For Business, 91(3), 166–175. doi: 10.1080/08832323.2016.1145622.
 • Süklüm, N. (2021). Muhasebe dersi alan öğrencilerin covıd-19 pandemi dönemi uzaktan muhasebe eğitimi hakkındaki görüşleri. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 16(1), 76-90.
 • Sürmeli, F. (2007). Muhasebe eğitiminde e-değişimi yakalamak. Muhasebe Finansman Dergisi, 33, 28-30.
 • Tekbaş, İ.,Yavuzaslan Söylemez, S., ve Aktaş, A. (2021). Teknolojik gelişmeler perspektifinde yeni bir yaklaşım: muhasebenin teknolojik evrimi, 39. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu. Burdur.
 • Temelli, F. (2018). İİBF öğrencilerinin muhasebe derslerinde teknoloji kullanımı ile ilgili görüşleri: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi örneği. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20 (Özel Sayı), ös701-ös720.
 • Tuğay, O. (2021). Üniversite öğrencilerinin covid-19 sürecinde uzaktan eğitimle almış oldukları muhasebe dersleri ile ilgili bakış açıları üzerine bir araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 23(2), 380-396. doi: 10.31460/mbdd.801495
 • Yılmaz, H., Töre Başat, H., ve Özer, E. (2020). Öğretim elemanlarının öğretim materyallerinde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımlarına yönelik bir araştırma: Afyon MYÖ örneği. Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(21), 43-59.
 • Yürekli, E., ve Tetik, N. (2021). Üniversite öğrencilerinin teknolojik ürünler kullanabilmesinin muhasebe ve finansman derslerine etkisi: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi işletme bölümü öğrencileri üzerinde bir araştırma. Journal of Academic Value Studies, 7(4), 438-442. doi: 10.29228/javs.52027 Zaif, F., ve Ayanoğlu., Y. 2007. Muhasebe eğitiminde kalitenin arttırılmasında ders programlarının önemi: Türkiye’de bir inceleme. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 115-136.