Adem KABADAYI

Maden Sahasının İnsansız Hava Aracı Yardımıyla Fotogrametrik Yöntemle Haritalanması

Mapping of the Mine Site by Photogrammetric Method with the Help of Unmanned Aerial Vehicle

Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi

2022-Cilt: 4 - Sayı: 1

19-23

İHA, Uzaktan algılama, Fotogrametri, Kamera kalibrasyonu

UAV, Remote sensing, Photogrammetry, Camera calibration

56 27

7
Benzer Makaleler

DENEYSEL BİYOMEKANİK UYGULAMALARIN DİGİTAL FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi

Ayhan GÖKTEPE, Engin KOCAMAN, Ferruh YILDIZ, Uğur YENSEL

İHA fotogrametrisi konum doğruluğuna kamera odak uzaklığı etkisinin incelenmesi

Türkiye Fotogrametri Dergisi

Ahmet HASTAOĞLU, Kemal Özgür HASTAOĞLU, Fatih POYRAZ, Yavuz GÜL

Maden Sahasının İnsansız Hava Aracı Yardımıyla Fotogrametrik Yöntemle Haritalanması

Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi

Adem KABADAYI

Tarihi kâgir yapılarda taş malzeme bozulmalarının İHA fotogrametrisi kullanarak tespiti ve belgelenmesi: Mersin Sarışıh Hanı Örneği

Mersin Photogrammetry Journal

Lale KARATAŞ, Aydın ALPTEKİN, Atilla KARABACAK, Murat YAKAR

İHA'larda Kamera Kalibrasyonun Ortofoto Konum Doğruluğuna Etkisi

Türk Uzaktan Algılama ve CBS Dergisi

Cumhur ŞAHİN

UC Merced Land-Use Veri Kümesi Kullanılarak CNN Tabanlı Hibrit Sistemlerin Performans Karşılaştırması

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi

Fatma YAŞAR ÇIKLAÇANDIR, Semih UTKU

İğneada Arazi Örtüsü ve Kullanımı Değişiminin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Belirlenmesi

Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi

Filiz Bektaş BALÇIK, A Gonca BOZKAYA, Çiğdem GÖKSEL, A Özgür DOĞRU, N Necla ULUĞTEKİN, Seval SÖZEN

Iğdır ili arazi kullanımı/örtü değişiminin Corine izlemesi ile değerlendirilmesi

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Mücahit KARAOĞLU, Erhan ERDEL