YENİLİĞİ BENİMSEYEN KATEGORİLERİNİN BÜTÜNCÜL VE ANALİTİK DÜŞÜNME AÇISINDAN FARKLILIKLARI: AKILLI TELEFONLAR İÇİN BİR İNCELEME

Bu çalışmanın amacı akıllı telefonlar için yeniliği benimseyen kategorilerinin (yenilikçiler, erken benimseyenler, erken çoğunluk, geç çoğunluk ve takipçiler) bütüncül ve analitik yaklaşım açısından farklılıklarının belirlenmesidir. Bu amaçla, gerekli veri anket yöntemiyle 348 akıllı telefon kullanıcısından elde edilmiştir. Yeniliği benimseyen kategorilerinin belirlenmesi için Bass modeli kullanılmıştır. ANOVA sonucuna göre Yenilikçiler ile Takipçiler ve Erken Benimseyenler ile Takipçiler arasında düşünme tarzı açısından anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Bulgulara göre, akıllı telefon ürünü için yeni ürünü ilk benimseyenlerin (yenilikçiler ve erken benimseyenler) bütüncül düşündüğü, daha geç benimseyenlerin (takipçiler) ise, analitik düşündüğü sonucuna varılmıştır

AN EXAMINATION OF ADOPTER’S HOLISTIC AND ANALYTIC APPROACHES FOR SMART PHONES

The aim of this study is to determine the differences of adopter categories (innovators, early adopters, early majority, late majority and laggards) in terms of their holistic and analytic approaches for smart phones. Data is collected from 348 smart phone users. Bass model is applied for defining adopter categories. Based on the results of ANOVA, there is a significant differences of thinking style between innovators and laggards, and between early adopters and laggards. It is concluded that early adopters are more holistic while late adopters has a more analytic thinking style

Kaynakça

Aydın, S. (2011). Kişisel ve Ürün Temelli Yenilikçilik: Cep Telefonu Kullanıcıları Üzerine Ampirik Bir Uygulama. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10(2), 188- 203.

Braak, J. (2001). Individual Characteristics Influencing Teachers’ Class Use of Computers. Journal of Educational Computing Research, 25 (2), 141-157.

Bülbül, H. ve Özoğlu, B. (2014). Tüketici Yenilikçiliği ve Algılanan Riskin Satın Alma Davranışına Etkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 44, 43-58.

Cestre, G. ve Darmon, R. Y. (1998). Assessing Consumer Preferences in the Context of New Product Diffusion. International Journal of Research in Marketing, 15(2), 123-135.

Choi, I., Dalal R., Kim-Prieto, C. ve Park H. (2003). Culture and Judgment of Causal Relevance, Journal of Personality and Social Psychology, 84(1), s.46–59.

Cowart, K. O., Fox, G. L. ve Wilson, A. E. (2008). A Structural Look at Consumer Innovativeness and Self‐Congruence in New Product Purchases. Psychology and Marketing, 25(12), 1111-1130.

Demir, K. (2006). Rogers’ın Yeniliğin Yayılması Teorisi ve İnternetten Ders Kaydı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 12(3), 367-392.

Demirsoy, C. (2005). Yeniliğin Yayılması Modellerinin ve Yeniliği Benimseyen Kategorilerinin İnternet Bankacılığı Ürünü Üzerinde Bir İncelemesi. Hacettepe Üniversitesi, İşletme Bölümü Yüksek Lisans Tezi.

Dinçer, B. ve Saracaloğlu, A. S. (2011). Öğretmen Adaylarının Düşünme Stilleri Profillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Journal of Turkish Educational Sciences, 9(4).

Epstein, S., Pacini, R., Denes-Raj, V. ve Herier, H. (1996). Individual Differences in Intuitive-Experimental and Analytical-Rational Thinking Styles. Journal of Personality and Social Psychology, 71 (2), 390-405.

Eryiğit, C. ve Kavak, B. (2008). Yeniliği Erken Ve Geç Benimseyenler İle Benimsemeyenlerin Demografik Özelliklerinin ve Yaşam Tarzlarının Yayılma Modelleri Yardımıyla Tanımlanması. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 22(3), 21-43.

Eryiğit, C. ve Kavak, B. (2011). Tüketici Yenilikçiliğinin Tutumsal ve Davranışsal Uyumunun İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29(2), 95-114.

Fell D. R., Hansen, E. N. ve Becker, B. (2003). Measuring Innovativeness for the Adoption of Industrial Products. Industrial Marketing Management, 32, 347-53.

Fer, S. (2005). Düşünme Stilleri Envanterinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5(1), 31-68.

Flynn, L. R. ve Goldsmith, R. E. (1993). A Validation of the Goldsmith and Hofacker Innovativeness Scale. Educational and Psychological Measurement, 53(4), 1105-1116.

Goldsmith, R. E. ve Hofacker, C. F. (1991). Measuring Consumer Innovativeness. Journal of the Academy of Marketing Science, 19(3), 209-221.

Goldsmith, R. E. (2001). Using the Domain Specific Innovativeness Scale to Identify Innovative Internet Consumers. Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, 11(2), 149-158.

Güleş, H. K. ve Bülbül, H. (2004). Yeni Ürün Performansının Artırılmasında Ürün Geliştirme Yöntemlerinin Etkisi: Sanayi İşletmelerinde Bir Saha Araştırması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 18(1/2), 147-167.

Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J. ve Anderson, R.E. (2010). Multivariate Data Analysis. Amerika Birleşik Devletleri: Pearson.

Hurt, H. T., Joseph, K. ve Cook, C. D. (1977). Scales for the Measurement of Innovativeness. Human Communication Research, 4, 58-65.

Im, S., Bayus, B. L. ve Mason, C. H. (2003). An Empricial Study of Innate Consumer Innovativeness, Personal Characteristics and New-Product Adoption Behavior. Journal of the Academy of Marketing Science, 31(1), 61-73.

Karabey, C. N. (2013). Girişimsel Düşünceyi Anlamak: Düşünme Tarzı ve Risk Tercihinin Girişimsel Öz yetkinlik ve Girişimcilik Niyeti İle İlişkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3).

Kavak, B. (2013). Pazarlama ve Pazar Araştırmaları/Tasarım ve Analiz (1 b.). Ankara: Detay Yayıncılık.

Kavak, B. ve Demirsoy, C. (2009). Identification of Adopter Categories for Online Banking in Turkey. The Service Industries Journal, 29(8), 1037-1051.

Kavak, B., Eryiğit, C. ve Özkan Tektaş, Ö. (2016). Pazarlama Ürün Uygulamalar ve Örnek Olaylar. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Kottonau, J., Burse, J. ve Pahl-Wostl, C. (2000). A consumer memory-based model of New Product Diffusion within a Social Network. Oikos PhD summer academy, 2000.

Köse, B. (2012). Tüketici Yenilikçiliği ve Yeniliklerin Benimsenmesi: Bir Yenilik Olarak Mobil İnternet. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İşletme Bölümü, Doktora tezi.

Levitt, T. (2002). Creativity is not Enough. Harvard Business Review, 80 (8), 137.

Liang, B. (2008). Cultural Differences in Ad Information Processing: The Influence of Analytic Versus Holistic Thinking. Advances in Marketing, Proceedings of the Annual Meeting of the Association of Collegiate Marketing Educators.

Mahajan V., Muller, E. ve Srivastava, R.K. (1990). Determination of Adopter Categories by Using Innovation Diffusion Models. Journal of Marketing Research, 27, 37-50.

Martinez E., Polo, Y. ve Flavian, C. (1998). The Acceptance and Diffusion of New Consumer Durables: Differences between First and Last Adopters. Journal of Consumer Marketing, 15(4), 323-42.

Midgley, D. F. ve Dowling, G. R. (1978). Innovativeness: The Concept and its Measurement. Journal of Consumer Research, 229-242.

Monga, A. B. ve Deborah, R. J. (2007). Cultural Differences in Brand Extension Evaluation: The Influence of Analytic versus Holistic Thinking. Journal of Consumer Research, 33(4), 529-536.

Myers, J. ve Jung, J. M. (2012). Exploring Consumers’ Analytic-Holistic Thinking Style, Self-Construal and Their Moderating Effects on Visual Metaphors in Advertısıng. American Academy of Advertising Annual Conference

Nisbett, R. E., Peng, K., Choi, I. ve Norenzayan, A. (2001). Culture and systems of thought: holistic versus analytic cognition. Psychological review, 108(2), 291.

Ng, S., ve Houston, M. J. (2006). Exemplars or Beliefs? The Impact of SelfView on the Nature and Relative Influence of Brand Associations. Journal of Consumer Research, 32(4), 519-529.

Nunnally, J. C. ve Bernstein, I. H. (1994). Psychological theory. New York: McGraw-Hill.

Özoğlu, B. ve Bülbül, H. (2013). Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği ve Algılanan Risk Ölçeklerinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5(3).

Paulus, P. B. (2000). Groups, Teams, and Creativity: The Creative Potential of Idea Generating Groups. Applied Psychology, 49 (2): 237-263.

Porter, M. E. (1998). Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review, 76(6), 77-90.

Pretz, J. E., ve Totz, K. S. (2007). Measuring Individual Differences in Affective, Heuristic, and Holistic Intuition. Personality and Individual differences, 43(5), 1247-1257.

Roehrich, G. (2004). Consumer Innovativeness Concepts and Measurements. Journal of Business Research, 57, 671-677.

Rogers, E. M. ve Shoemaker, F. F. (1971). Communications of innovations. New York: Free Press.

Rogers, M. E. (1995). Diffusion of Innovations (Fifth Edition). New York: Free Press.

Sánchez, J. C., Carballo, T., ve Gutiérrez, A. (2011). The Entrepreneur from a Cognitive Approach. Psicothema, 23(3), 433-438.

Schaefer, S. (1999). Product Design Partitions with Complementary Components. Journal of Economic Behavior & Organization, 38, 311-330.

Schmittlein D.C. ve Mahajan, V. (1982) Maximum Likelihood Estimation for an Innovation Diffusion Model of New Product Acceptance, Marketing Science, 1, 57-78.

Sternberg, R. J. (1994). Allowing for Thinking Styles. Educational Leadership. 52 (3), 36-40.

Sternberg, R. J. (1997). The Concept of Intelligence and Its Role in Lifelong Learning and Success. American Psychologist, 52(10), 1030.

Sternberg, R. J. ve Zhang, L. F. (2005). Styles of Thinking as a Basis of Differentiated Instruction. Theory into Practice, 44 (3), 245–253.

Tektaş, Ö., Tayfur, Ö. ve Eryiğit, C. (2013). Müşteri Tatmini ve Firma İtibarının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkilerinin Analitik - Bütüncül Düşünme Tarzları Çerçevesinde İncelenmesi.18. Ulusal Pazarlama Kongresi, Kars.

Venkatraman, M. P. (1991). The Impact of Innovativeness and Innovation Type on Adoption. Journal of Retailing, 67(1), 51-67.

Wenhong, Z. ve Liuying, F. (2010). The Impact of Entrepreneurial Thinking System on Risk-Taking Propensity and Entrepreneurial Behavior. Journal of Chinese Entrepreneurship, 2(2), 165-174.

Yıldızlar, M. (2010). Farklı Kültürlerden Gelen Öğretmen Adaylarının Düşünme Stilleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(39).

Yoon, Y. ve Gurhan-Canli, Z. (2004). Cross-Cultural Differences in Brand Extension Evaluations: The Effect of Holistic and Analytical Processing. Advances in Consumer Research, 31, 224.

Kaynak Göster