Tıp fakültesi öğrencilerinin küresel ısınma ve sağlığa etkileri ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları

Amaç: Bu çalışma, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerinin küresel ısınma ve sağlığa etkileri ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç veYöntem: Kesitsel tipteki bu araştırma, Nisan 2016’da Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. ve 4. sınıf öğrencileri arasında yapılmıştır. Çalışmaya 1. sınıftan 268 (%79.7) ve 4. sınıftan 87 (%82.8) öğrenci olmak üzere toplam 355 kişi (%80.5) katılmıştır. Katılımcılara sosyodemografik özellikleri ile ilgili 6 soru, küresel ısınmayla ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının sorgulandığı 20 soru ve küresel ısınmanın sağlığa etkileriyle ilgili bilgi durumunun sorgulandığı 26 soru olmak üzere toplam 52 sorudan oluşan anket formu uygulanmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.29±1.76 olup, %56.9’u kadındır. Öğrencilerin %21.3’ü sera gazlarını bilmediğini belirtmiş, %10.5'i nükleer enerjinin temiz enerji kaynağı olduğunu düşünmektedir. Öğrencilerin %4.4’ü küresel ısınmanın önlenemez olduğunu düşünmekte ve %28.6’sı küresel ısınmaya karşı bireysel önlem almadığını belirtmiştir. Öğrencilerin küresel ısınmanın sağlığa etkileri ile ilgili bilgi puan ortalaması 20.9±.6’dır. Öğrenciler küresel ısınmanın sağlık üzerine etkisiyle ilgili en az olarak, küresel ısınmanın sarıhumma, sıtma ve ishalli hastalıklarda artışa yol açabileceğini bilmişlerdir (bilme durumları sırasıyla %47.2; %58.3; %61.7). Sonuç:Öğrencilerin küresel ısınma ile ilgili genel bilgi durumları iyidir fakat küresel ısınma ile ilgili bazı konularda eksiklikler ve yanlış bilgilenme mevcuttur. Öğrencilerin küresel ısınmanın sağlığa etkileri ile ilgili bilgi puanı yüksektir. Ancak küresel ısınmanın neden olduğu bazı hastalıklar öğrenciler tarafından yeterli düzeyde bilinmemektedir. Tıp fakültesindeki çevre sağlığı derslerinde küresel ısınma ve sağlığa etkileriyle ilgili konuların içeriklerinin arttırılması ve güncellenmesi önerilebilir.

Medical faculty students’ knowledge, attitudes and behavior about global warming and its effects on health

Purpose:This study was conducted to evaluate knowledge, attitudes and behaviors about global warming and its effects on health among 1st grade and 4th grade students at Pamukkale University Faculty of Medicine. Materials and methods: This cross-sectional study was conducted among 1st grade and 4th grade students at Pamukkale University Faculty of Medicine in April 2016. A total of 355 (80.5%) students participated in the study, 268 students (79.7%) were from the 1st grade while 87 students (82.8%) were from the 4th grade. The questionnaire consisted of 52 questions and includes 6 questions about sociodemographic characteristics, 20 questions about knowledge, attitudes and behavior about global warming and 26 questions about the effects of global warming on health. Results:The mean age of the students was 20.29±1.76 and 56.9% were female. 21.3% of the students stated that they did not know about greenhouse gases, and 10.5% presume that nuclear energy as a clean energy source. 4.4% of the students presume that global warming is inevitable and 28.6% stated that they were not taking individual action against global warming. Students' average knowledge score about the health-related effects of global warming was 20.9±4.6. Least known subjects regarding health effects of global warming were that global warming can lead an increase in yellow fever, malaria and diarrheal diseases (47.2%; 58.3%; 61.7% respectively). Conclusion: Students' average knowledge score about the health effects of global warming were high. However, some diseases caused by global warming were not known sufficiently by the students. Their general knowledge about global warming was good, though there were insufficiency and misinformation about some issues. Increase in the content of the issues and updating related to current conditions about global warming and its effects on health in environmental health lectures in medical school can be recommended.

Kaynakça

Broto VC. Who has moral responsibility for climate change? Erişim: http://www.e-ir.info/2013/03/06/whohas-moral-responsibility-for-climate-change/ Erişim Tarihi: 25 Nisan 2016.

Harshal TP, Atul R. Assessment of awareness regarding climate change and its health hazards among the medical students. Indian J Occup Environ Medicine 2011;15:42-45.

Güley AÖ. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinin küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeylerinin ölçülmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Dalı, Bolu, 2009.

Biçer BK, Vaizoğlu SA. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin küresel ısınma/iklim değişikliği hakkındaki bilgi ve farkındalıklarının belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2015;2:31-43.

Güven E, Aydoğdu M. Çevre sorunlarına yönelik farkındalık ölçeğinin geliştirilmesi ve öğretmen adaylarının farkındalık düzeylerinin belirlenmesi. Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi 2012;1:185-202.

Palmberg IE, Kuru J. Outdoor activities as a basis for environmental responsibility. J Environ Educ 2000;31:32-36.

Tekeli İ, Algan N, Türkeş M ve ark. Türkiye açısından dünyada iklim değişikliği. TÜBA Raporlar Dizisi 2011;22:1-280.

Riebeek H. NASA Earth Observatory 2010: Global warming. Erişim: http://earthobservatory.nasa.gov/ Features/GlobalWarming/page1.php Erişim tarihi: 5 Nisan 2016.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

372 80

Sayıdaki Diğer Makaleler

Karotis doppler ultrasonografinin neden olduğu iskemik inme olgu sunumu

BENGÜ ALTUNAN

Pediatri hemşirelerinin rol ve fonksiyonlarını uygulama durumlarının belirlenmesi

BENGÜ ÇETİNKAYA, TÜRKAN TURAN, SİBEL SERAP CEYLAN, Nazan BAYAR ŞAKIN

Niemann-pick tip a: K vitamini eksikliğine bağlı geç başlangıçlı kanama ile başvuran nadir bir olgu

Ersin SAYAR, AHMET BAŞTÜRK, Aygen YILMAZ, REHA ARTAN

Santral sinir sistemi kavernöz venöz malformasyonlarında manyetik rezonans görüntüleme bulguları

FURKAN UFUK

Gilles De La Tourette sendromlu hastaya anestezik yaklaşım ve erken dönem postoperatif deliryum

Serpil BAYINDIR, Fatma KOÇYİĞİT

lginç bir yabancı cisim aspirasyon olgusu: çiğ nohut zarı aspirasyonu

Figen TÜRK MERT, NEŞE DURSUNOĞLU, Gökhan YUNCU, Yasin EKİNCİ

Tıp fakültesi öğrencilerinde pes planus ve aksiyel ağrı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Çilem CEYHAN, Gülce Büke SANALAN, Nuray AKKAYA, Füsun ŞAHİN

Tıp fakültesi öğrencilerinin küresel ısınma ve sağlığa etkileri ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları

AHMET ERGİN, Betül AKBAY, CANER ÖZDEMİR, SÜLEYMAN UTKU UZUN

Geniş orta serebral arter enfarktında dekompresif cerrahi ve yalnızca medikal tedavi sonuçlarının karşılaştırılması

Nedim ONGUN, Doğucem MARANGOZ, Eylem DEĞİRMENCİ, Çağdaş ERDOĞAN, Çağatay ÖNCEL

Üçüncü trimesterde masif preplasental ve subkoryonik hematom: antenatal kanama ve hematomların tanımlarına genel bakış; Olgu sunumu ve literatür Derleme

İBRAHİM ALANBAY, MUSTAFA ÖZTÜRK, Fahri Burçin FIRATLIGİL, KAZIM EMRE KARAŞAHİN