Pediatri hemşirelerinin rol ve fonksiyonlarını uygulama durumlarının belirlenmesi

Amaç:Bu araştırma pediatri hemşirelerinin rol ve fonksiyonlarını uygulama durumlarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yürütülmüştür. Gereç veYöntem: Araştırma 118 pediatri hemşiresi ile yürütülmüştür. Araştırma verileri “Pediatri Hemşirelerine Yönelik Tanımlayıcı Bilgiler Formu” ve “Pediatri Hemşirelerinin Rolleri ve Fonksiyonları Ölçeği” ile toplanmıştır. Elde edilen veriler tanımlayıcı testler, tek yönlü varyans analizi ve independent samples t test uygulanarak değerlendirilmiştir. Bulgular:Pediatri hemşirelerinin çalıştığı birim ile “Pediatri Hemşirelerinin Rolleri ve Fonksiyonları Ölçeği” nin alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki vardır(p

Determining implementation status of pediatric nurses’ roles and functions

Purpose:This descriptive study was conducted to determine implementation status of pediatric nurses’ roles and functions. Materials and Methods: The study sample consisted of 118 pediatric nurses. The data were collected using the “pediatric nurses’ defining characteristics data form” and” Implementation of Pediatric Nurses’ Roles and Functions Inventory”. Data were analyzed using descriptive statistics, the one way anova test and independent samples t test. Results:There was a significant relation between specialty of pediatric nurses and the subscales of “Pediatric Nurses’ Roles and Functions Inventory” (p

Kaynakça

Yiğit R, Yüzer S. Çocuk kliniğinde çalışan hemşirelerin rol ve işlevlerini uygulama düzeyleri.Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2007;9:15-27.

Barnsteiner JH, Wyatt JS, Richardson V. What do pediatric nurses do? Results of the role delineation study in Canada and the United States. Pediatr Nurs 2002;28:165-170.

Long DA, Young J, Rickard CM, Mitchell ML. Analysing the role of the PICU nurse to guide education of new graduate nurses. Nurse Educ Today 2013;33:388-395.

Friedman MI, Cooper AH, Click E, Fitzpatrick JJ. Specialized new graduate RN critical care orientation:retention and financial impact. Nurs Econ 2011;29:7-14.

Epstein D, Brill JE. A history of pediatric critical care medicine. Pediatr Res 2005;58:987-996.

Young Seidemen R, Watson MA, Corff KE, Odle P, Haase J, Bowerman JL. Parent stress and coping in NICU and PICU. J Pediatr Nurs 1997;12:169-177.

Yüzer S, Alıcı D, Yiğit R. Pediatri hemşirelerinin rolleri ve fonksiyonlari ölçeğinin uygulanmasinin geliştirilmesi: güvenirliği ve geçerliği. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008;11:19-29.

Irvine D, Sidani S, Mc Gillis Hall L. Linking outcomes to nurses’ roles in health care. Nurs Econ 1998;16:58-64.

Akça Ay F. Mesleki temel kavramlar. In:Ay FA, ed. Temel hemşirelik. İstanbul: İstanbul Medikal Yayıncılık, 2008;35-56.

Öztunç G. Hemşireliğin doğası. In: Aştı TA, Karadağ A, eds. Hemşirelik esasları 1. İstanbul: Akademi, 2013;26-34.

Çavuşoğlu H. Çocuk sağlığı hemşireliği 1. Ankara: Sistem Ofset Basımevi, 2013;1-24.

Conk Z, Başbakkal Z, Yardımcı F. Çocuk sağlığına genel bakış. In:Conk Z, Başbakkal Z, Bal Yılmaz H, Bolışık B, eds. Pediatri hemşireliği. Ankara: Akademisyen Tıp Kitabevi, 2013;1-45.

Hockenberry JM, Barrera P. Perspectives of pediatric nursing. In: Hockenberry JM, Wilson D, eds. Wong’s nursing care of infants and children. St. Louis Missouri: Elsevier Mosby, 2011;1-17.

Törüner KE, Büyükgönenç L. Çocuk sağlığı temel hemşirelik yaklaşımları. Ankara: Göktuğ, 2011;21-33.

Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27910.[http://www.resmigazete.gov.tr/ eskiler/2011/04/20110419-5.htm.] Erişim tarihi 20 Eylül 2016

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

508 117

Sayıdaki Diğer Makaleler

lginç bir yabancı cisim aspirasyon olgusu: çiğ nohut zarı aspirasyonu

Figen TÜRK MERT, NEŞE DURSUNOĞLU, Gökhan YUNCU, Yasin EKİNCİ

Tıp fakültesi öğrencilerinin küresel ısınma ve sağlığa etkileri ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları

AHMET ERGİN, Betül AKBAY, CANER ÖZDEMİR, SÜLEYMAN UTKU UZUN

Santral sinir sistemi kavernöz venöz malformasyonlarında manyetik rezonans görüntüleme bulguları

FURKAN UFUK

Pediatri hemşirelerinin rol ve fonksiyonlarını uygulama durumlarının belirlenmesi

BENGÜ ÇETİNKAYA, TÜRKAN TURAN, SİBEL SERAP CEYLAN, Nazan BAYAR ŞAKIN

Üçüncü trimesterde masif preplasental ve subkoryonik hematom: antenatal kanama ve hematomların tanımlarına genel bakış; Olgu sunumu ve literatür Derleme

İBRAHİM ALANBAY, MUSTAFA ÖZTÜRK, Fahri Burçin FIRATLIGİL, KAZIM EMRE KARAŞAHİN

Geniş orta serebral arter enfarktında dekompresif cerrahi ve yalnızca medikal tedavi sonuçlarının karşılaştırılması

Nedim ONGUN, Doğucem MARANGOZ, Eylem DEĞİRMENCİ, Çağdaş ERDOĞAN, Çağatay ÖNCEL

Niemann-pick tip a: K vitamini eksikliğine bağlı geç başlangıçlı kanama ile başvuran nadir bir olgu

Ersin SAYAR, AHMET BAŞTÜRK, Aygen YILMAZ, REHA ARTAN

Gilles De La Tourette sendromlu hastaya anestezik yaklaşım ve erken dönem postoperatif deliryum

Serpil BAYINDIR, Fatma KOÇYİĞİT

Karotis doppler ultrasonografinin neden olduğu iskemik inme olgu sunumu

BENGÜ ALTUNAN

Tıp fakültesi öğrencilerinde pes planus ve aksiyel ağrı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Çilem CEYHAN, Gülce Büke SANALAN, Nuray AKKAYA, Füsun ŞAHİN