Koroner arter baypas cerrahisi sonrasında gecikmiş ekstübasyonun risk faktörleri

Bu çalışmada koroner arter baypas cerrahisi sonrasında ekstübasyon süresini uzatan risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlandı. Koroner arter baypas cerrahisi uygulanan 121 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastalar erken (16 saatten kısa sürede) ve uzamış (16 saatten uzun sürede) ekstübasyon grubu olarak ikiye ayrıldı. Entübasyon süresini etkileyen risk faktörleri t-testi ve chisquare testi kullanılarak univaryans analiz yöntem ile değerlendirildi. Ardından extübasyon süresini uzatan faktörler logistic regression modeli ile değerlendirmeye alındı. Kırk yedi hastada uzamış mekanik ventilasyon ihtiyacı tespit edildi. Ekstübasyon süresini uzatan faktörler univaryans analizde yaş, operasyon süresi, minimum vücut ısısı, kros klemp süresi, total perfüzyon süresi, inotropik ajan kullanımı, Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ)’ de verilen kolloid miktarı, kan transfüzyonu, ekstübasyona kadar geçen süredeki saatlik ortalama idrar çıkışı, göğüs drenaj, ekstübasyon da başarısızlık, anesteziklerin doz ve infüzyon süresi, intraaortik balon pompa (IABP), postoperatif nörolojik bozukluk, YBÜ’ ne geldiği sıradaki PaO2 seviyesi ve BUN seviyesi olarak tespit edildi. Ancak yapılan logistic regression analizinde yaş, operasyon esnasındaki en düşük vücut ısısı, IABP kullanımı, remifentanil infüzyon süresi ve PaO2/FiO2 oranının ekstübasyon süresini uzatan en önemli belirleyiciler olduğu gösterilmiştir.YBÜ’nde hastanın kan gazı takipleri ile ventilatör ayarlarının düzenlenmesi, hemodinamik instabilitenin uygun inotropik ajanlarla ve İABP yardımı ile düzeltilmesinin ekstübasyon süresini kısaltabileceğini düşünüyoruz.

Risk factors of delayed extubation after coronary artery bypass graft surgery

The aim of this study was to determine the risk factors of delayed extubation in patients undergoing coronary artery bypass grafting (CABG). The records of 121 patients who underwent CABG surgery were studied retrospectively. The patients were divided into early (intubation time <16h) and delayed extubation (intubation time >16h) groups. Risk factors affecting the intubation time were evaluated with a univariate analysis using the t-test and chi-squared test. A logistic regression model was then used to determine the factors causing delayed extubation. Forty seven patients needed prolonged mechanical ventilation. In univariate analysis, predictors of delayed extubation (p<0.05) were age, operation time, minimal body temperature, cross-clamp time, total perfusion time, inotropic agent usage, amount of colloids infused, blood transfusion, hourly urine output (ml/h) up to extubation, failure in extubation trying, dosage and infusion time of anesthetic agents, the number of patient requiring IABP, the incidence of neurological disorders, PaO2/FiO2 ratio, PaO2 , SaO2 and blood urea nitrogen levels at the extubation time. Logistic regression analysis showed that age, minimal body temperature, duration of ansthesia, the number of patient requiring IABP and PaO2/FiO2 ratio at the extubation time were the most important predictors for delayed extubation. We think that the adjustment of ventilatory according to patients arterial blood gases monitorization, improvement of hemodynamic instability with inotropic agents and IABP would reduce the extubation time after the coronary artery bypass surgery.

Kaynakça

1. Arom KV, Emery RW, Petersen RJ. Cost-effectiveness and predictors of early extubation. Ann Thorac Surg 1995;60:127-132.

2. Massey D, Meggit G. Recovery units: the future of postoperative cardiac care . Intensive Crit Care Nurs 1994;10:71-74.

3. Chong JL, Pillai R, Fisher A. Cardiac surgery : moving away from intensive care. Br Heart J 1992;68:430-433.

4. Suematsu Y, Nakano K, Sasako Y, Kobayashi J, Takamoto S. Strategies for CABG patients with carotid artery disease and perioperative neurological complications. Heart Vessels 2000;15:129-134.

5. Higgins TL. Pro: early endotracheal extubation is preferable to late extubation in patients following coronary artery surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth 1992;6:488-493.

6. Suematsu Y, Sato H, Ohtsuka T, Kotsuka Y, Araki S, Takamoto S. Predictive risk factors for delayed extubation in patients undergoing coronary artery bypass grafting. Heart Vessels 2000;15:214-220.

7. Silbert BS, Santamaria JD, O’Brien JL, Blyth CM, Kelly WJ, Molnar RR. Early extubation following coronary artery bypass surgery: a prospective randomized controlled trial. Chest 1998;113:1481-1488.

8. Cheng DC, Karski J, Peniston C, Asokumar B, Raveendran G, Carroll J, Nierenberg H, Roger S, Mickle D, Tong J, Zelovitsky J, David T, Sandler A. Morbidity outcome in early versus conventional tracheal extubation after coronary artery bypass grafting: a prospective randomized controlled trial. J Thorac Cardiovasc Surg 1996;112:755-764.

9. Ingersoll GL, Grippi MA. Preoperative pulmonary status and postoperative extubation outcome of patients undergoing elective cardiac surgery. Heart Lung 1991;20:137-143.

10. London MJ, Shroyer AL, Coll J, MaWhinney S, Fullerton D, Hammermeister KE, Grover FL. Early extubation following cardiac surgery in a veterans population. Anestjesiology 1998;88:1447-1458.

11. Kurki TS, Kataja M. Preoperative prediction of postoperative morbidity in coronary artery bypass grafting. Ann Thorac Surg 1996;61:1740-1745.

12. Ghattas MA. Pulmonary dysfunction after coronary artery bypass surgery. Cleve Clin Q 1981;48:218-220.

13. Wong DT, Cheng DCH, Kustra R, Tibshirani R, Karski J, Carroll-Munro J, Sandler A. Risk factors of delayed extubation, prolonged length of stay in the intensive care unit, and mortality in patients undergoing coronary artery bypass graft with fast-track cardiac anesthesia. Anesthesiology 1999;91:936-944.

14. Leslie K, Sesler DI. The implications of hypothermia for early tracheal extubation following cardiac surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth. 1998;12:30-34.

15. Doering LV, Imperial-Perez F, Monsein S. Preoperative and postoperative predictors of early and delayed extubation after coronary artery bypass surgery. Am J Crit Care 1998;7:37-44.

16. Seki S, Yoshida H, Momoki Y, Ooba O, Teramoto S, Komoto Y. Impaired pulmonary oxygenation of diabetic origin in patients undergoing coronary artery bypass grafting. Cardiovasc Surg 1993;1:72-78.

17. Seki S. Yoshida H, Ooba O, Teramoto S, Komoto Y. Pulmonary oxygenation transfer deficits of diabetic origin in patients undergoing coronary artery bypass grafting. Surg Today 1993;23:592-597.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

422 95

Sayıdaki Diğer Makaleler

Sol atriyoventriküler oluktaki ekojenik dairesel yapılar ve tanısal önemi: Dilate koroner sinüs, persistan sol süperior vena kava ve hipoplastik sağ süperior vena kavalı sekundum atriyal septal defekt olgusu

İbrahim GÖKŞİN, Ahmet BALTALARLI, Mustafa SAÇAR, Hülya SUNGURTEKİN, Ender SEMİZ

Hematolojik hastalıklarda acil cerrahi

ZAFER TEKE, Ali N KESK

Denizli merkezinde 6-15 yaş grubu çocuklarda obezite sıklığı

Serap SEMİZ, Özmer M.A. ÖZDEMİR, Ayşegül Sözeri ÖZDEMİR

Koroner arter baypas cerrahisi sonrasında gecikmiş ekstübasyonun risk faktörleri

Mustafa SAÇAR, Gökhan ÖNEM, Fahri ADALI, İbrahim GÖKŞİN, Derviş VERDİ, Ali Vefa ÖZCAN, Ümit Yaşar TEKELİ, Hülya SUNGURTEKİN, Ahmet BALTALARLI

Karpal tünel sendromu

Yurdal SERARSLAN, İsmet M. MELEK, Taşkın DUMAN

Kutanöz epidermal kistden gelişen pigmente bazal hücreli karsinom: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

ZAFER TEKE, Hakan ÖÇSEL, Çallı Neşe DEMİRKAN

Mayıs 2003- Temmuz 2004 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’na başvuran aile içi şiddet olguları

BORA BOZ, KEMALETTİN ACAR, AYŞE KURTULUŞ DERELİ

Radyoterapi ile tedavi edilen klasik kaposi sarkomu olgusu

Şeniz ERGİN, Bahar BALTALARLI, Çallı Neşe DEMİRKAN, Şanlı Berna ERDOĞAN, Erdem TUVAY, Necibe YILDIZ

Post travmatik çoklu ilaç dirençli acinetobacter baumannii menenjitli olguda yüksek doz meropenem ile başarılı tedavi

Suzan SAÇAR, Hüseyin TURGUT, Derya Hırçın CENGER, Erdal COŞKUN, ALİ ASAN, İlknur KALELİ

Psoriazisli hastalarda kontakt duyarlılığın araştırılması

Nuran UZ, Şebnem AKTAN, Şeniz ERGİN, Şanlı Berna ERDOĞAN, Deniz EVLİYAOĞLU