İdrar yolu enfeksiyonu ön tanılı çocuk hastaların idrar kültürü ve idrar analiz sonuçlarının değerlendirilmesi

Amaç:Bu çalışmada bölgemizde 0-16 yaş grubu çocuk hastalarda üriner sistem infeksiyonuna neden olan bakteriler ve antibiyotik direnç oranlarının belirlenmesi, çeşitli idrar analiz testlerinin kültür sonuçları ile birlikte tanısal uyumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem:Mart 2015- Şubat 2016 tarihleri arasında üriner sistem infeksiyonu ön tanısı alan 0-16 yaş grubu çocuk hastalara ait hem kültür hem de idrar analizi istemi olan toplam 982 idrar örneğinin sonuçları retrospektif olarak incelenmiştir. Hastalara ait idrar kültürü sonuçları ile birlikte tam otomatik idrar analizatöründe incelenen lökosit (≥10/mL) ve nitrit pozitifliği değerlendirilmiştir. Bulgular:İdrar kültürlerinde üreme tespit edilen 196 hastada rastlanan bakteriler sıklık sırasına göre Escherichia coli (%72), Klebsiella pneumoniae (%8.6), Proteus mirabilis (%7.6), Enterococcus spp (%7) ve diğer bakteriler (%4.8) türleri olmuştur. E.coli ve K. pneumoniae izolatlarında amikasin, fosfomisin, nitrafurontain ve imipeneme karşı direnç gözlenmemiştir ve en etkili antibiyotikler olarak tespit edilmiştir. Kültür sonuçları referans kabul edilerek idrar analiz testlerinden lökosit ve nitrit pozitifliğinin tanısal sensitivite, spesifite, pozitif prediktif değer, negatif prediktif değer ve doğruluk oranları hesaplanmıştır. Bu değerler lökosit için sırasıyla %64.3, %95, %76.4, %91, %88.4 ve nitrit için %17.1, %99, %86, %83.5, %69.8 olarak hesaplanmıştır. Sonuç:Bölgemizde, çocuk hastalarda antibiyotik direnç oranları diğer çalışmalara göre düşük bulunmuştur. Yaptığımız karşılaştırmaya göre idrar analiz sonuçlarının tek başına tanı koydurucu olmadığını, direnç gelişiminin önlenmesi amacı ile antibiyogramların yapılması ve takibi, hızlı tanı amacıyla kullanılan idrar analiz testlerinin kültürün daha verimli değerlendirilmesinde yararlı olacağını düşünmekteyiz.

Evaluation of urinary culture and urinalysis results of pediatric patients prediagnosed with urinary tract infection

Purpose:The present study aimed to determine the bacteria causing urinary tract infection and their antibiotic resistance rates, and to assess the diagnostic compliance along with the culture results of several urine analysis tests in pediatric patients aged 0–16 years in the present region. Materials and methods:A retrospective analysis was performed to examine the results of a total of 982 urine samples received for both urine culture and analysis. These samples were of pediatric patients aged 0–16 years prediagnosed with urinary tract infection between March 2015 and February 2016. Along with the urine culture results of the patients, leukocyte (≥10/mL) and nitrite positivity reviewed in the full automated urine analyzer was also evaluated. Results:The most common bacteria identified in 196 patients in whom growth was detected in urine cultures were Escherichia coli (72%), Klebsiella pneumoniae (8.6%), Proteus mirabilis (7.6%), Enterococcus spp. (7%), and other species (4.8%), as per the order of frequency. In E. coli and K. pneumoniae isolates, no resistance was observed to amikacin, phosphomycine, nitrofurantoin, and imipenem, which were also found to be the most effective antibiotics. Diagnostic sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value, and accuracy rates of leukocyte and nitrite positivity were calculated from the urinalysis tests by taking the culture results as reference. These values were found to be 64.3%, 95%, 76.4%, 91%, 88.4% for leukocytes and 17.1%, 99%, 86%, 83.5%, 69.8% for nitrites, respectively. Conclusion:We can say that the antibiotic resistance rates in pediatric patients in our region are found to be lower compared to other studies. According to comparisons we have made, urinary analysis results are not diagnostic alone due to the low correspondence of culture results. The urinalysis tests used for rapid diagnosis will be useful for assessing the culture more efficiently by performing and following antibiograms to prevent the development of resistance.

Kaynakça

Gülcan A, Çelik G, Gülcan E, Cansever Z, Aladağ DM. İdrar yolu enfeksiyonu şüpheli hastalarda tam idrar analizi ve kültür sonuçlarının değerlendirilmesi. Abant Med J 2012;1:61-64.

Üstündağ Y, Huysal K, Eren N ve ark. Süt çocuklarında kültür pozitifliği öngörüsünde idrar analiz sonuçlarının değerlendirilmesi. Türk Klinik Biyokimya Derg 2013;11:87-92.

Yüksel H, Kaplan İ, Dal T, Kuş S, Toprak G, Evliyaoğlu O. İdrar kültürü testi gerekliliğini öngörmede tam otomatik idrar analizi sonuçlarının performansı. J Clin Exp Invest 2014;5:286-289.

European Confederation of Laboratory Medicine. European urinalysis guidelines. Scand J Clin Lab Investig Suppl 2000;231:1-86.

Sobel JD, Kaye D. Urinary tract infections. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Principles and practice of infectious diseases. 5th ed. Pennsylvania: Chuchill Livingstone, 2000;773-805.

Güdücüoğlu H, Bektaş A, Gültepe B, Balahoroğlu R, Bayram Y. İdrar yolu enfeksiyonlarında bakteri kültürü ve mikroskobik idrar analizörünün karşılaştırılması. Klimik Derg 2013;20:68-71.

Topaloglu R, Er I, Dogan BG, et al. Risk factors in community-acquired urinary tract infections caused by ESBL-producing bacteria in children. Pediatr Nephrol 2010;25:919-925.

Fan NC, Chen HH, Chen CL, et al. Rise of communityonset urinary tract infection caused by extendedspectrum β-lactamase-producing Escherichia coli in children. J Microbiol Immunol Infect 2014;47:399-405.

Sorlozona A, Pacheco JA, Castillo J, et al. Evolution of the resistance to antibiotics of bacteria involved in urinary tract infections: A 7-year surveillance study. Am J Infect Control 2014;42:1033-1038.

Catal F, Bavbek N, Bayrak O, et al. Antimicrobial resistance patterns of urinary tract pathogens and rationale for empirical therapy in Turkish children for the years 2000–2006. Int Urol Nephrol 2009;41:953- 957.

Güner ŞN, Göktürk B, Bayrakçı US, Baskın E. Çocuklarda idrar örneklerinden saptanan toplum kaynaklı gram negatif mikroorganizmaların dağılımı ve 2003-2010 yılları arasında antibiyotik direncindeki artışın değerlendirilmesi. Turk Pediatr Ars 2012;47:109- 115.

Edlin RS, Shapiro DJ, Hersh AL, Copp HL. Antibiotic resistance patterns in outpatient pediatric urinary tract infections. J Urol 2013;190:222-227.

Bryce A, Hay AD, Lane IF, Thornton HV, Wootton M, Costelloe C. Global prevalence of antibiotic resistance in paediatric urinary tract infections caused by Escherichia coli and association with routine use of antibiotics in primary care: systematic review and meta-analysis. BMJ 2016;352:i939.

Güneş H, Donma MM, Nalbantoğlu B, Aydın M, Kaya AD, Topçu B. Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne başvuran çocuklarda idrar örneklerinden izole edilen etkenler ve antibiyotik duyarlılıkları. Cumhuriyet Tıp Derg 2013;35:1-8.

Çetin H, Öktem F, Örmeci AR, Yorgancıgil B, Yaylı G. Çocukluk çağı idrar yolu enfeksiyonlarında Escherichia coli ve antibiyotik direnci. S.D.Ü. Tıp Fak Derg 2006;13:12-16.

Şanlı KZ, Türel Ö, Hatipoğlu N, Yılmaz A, Şiraneci R. Çocuk idrar örneklerinden izole edilen Gram negatif bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları. JOPP Derg 2011;3:27-34.

Aral M, Çıragil P, Ekerbiçer HÇ, Gül M, Çelik M. 0-5 yaş arası çocuklarda üriner sistem infeksiyonlarında izole edilen bakteriler ve izole edilen gram negatif çomakların antibiyotiklere duyarlılıkları. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2004;34:229-232.

Doğan M, Aydemir Ö, Feyzioğlu B, Baykan M. Çocukların idrar örneklerinden izole edilen bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları. ANKEM Derg 2013;27:206- 212.

Özsüt H. İdrar yolu infeksiyonları. In: Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M, eds. İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. 2. baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2002;1059-1064.

Tekin M, Konca Ç, Almış H ve ark. Çocukluk çağı idrar yolu enfeksiyonu tanısında tam idrar tetkikinin tanısal etkinliğinin irdelenmesi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast Derg 2015;5:88-94.

Roberts KB. Urinary tract infection: clinical practice guideline for the diagnosis and management of the initial UTI in febrile infants and children 2 to 24 months. Pediatrics 2011;128:595-610.

The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters. Version 4.0, 2014. Access: http://www.eucast.org/fileadmin/ src/media/PDFs/EUCAST. files/Breakpoint_tables/ Breakpoint_table_v_4.0.pdf

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği (KLİMUD). Klinik örnekten sonuç raporuna uygulama rehberi, üriner sistem örnekleri. Ankara: KLİMUD yayını, 2015.

Akata F. Üriner sistem infeksiyonlarında uygun antibiyotik kullanımı. Klimik Derg 2001;14:114-123.

Tunga M, Şen T, Aktepe O, Altındiş M. Üriner sistem enfeksiyon şüphesi olan çocuklarda tanımlayıcı laboratuvar testlerinin idrar kültür sonuçlarıyla karşılaştırılması. Turk Pediatr Ars 2002;37:150-155.

Kaçmaz B, Sultan N. Bakteriyüri ve piyüri saptanmasında kullanılan iki yöntemin değerlendirilmesi. İnfeks Derg 2003;17:337-340.

Hasanoğlu E, Darendeliler F, Bideci A ve ark. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarının tanı ve tedavisi. Türkiye Milli Pediatri Derneği Çocuk Nefroloji Derneği Ortak Kılavuzu (13). Aralık 2014, url: http: //millipediatri. org.tr/Uploads/EditorImages/files/kilavuz-13.pdf

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

321 74

Sayıdaki Diğer Makaleler

Eritema kronikum migrans: Avrupa kökenli iki olgu

Rıdvan GÜNEŞ, Sevgi KILIÇ, Ahu YORULMAZ, Ferda ARTÜZ, Serra KAYAÇETİN

İdrar yolu enfeksiyonu ön tanılı çocuk hastaların idrar kültürü ve idrar analiz sonuçlarının değerlendirilmesi

FİKRİYE MİLLETLİ SEZGİN, RUKİYE NAR

The role of mean platelet volume as a predictor of postoperative shunt occlusion in children who underwent modified blalock-taussig shunt surgery

Ulaş KUMBASAR, Hatice Hale TEMEL, Onur SAYDAM, HASAN TOLGA ÇELİK, MURAT GÜVENER, RIZA DOĞAN, Metin DEMİRCİ, İlhan PAŞAOĞLU

Using of methylphenidate and risperidone in a case with Joubert's syndrome with comorbid disruptive behavior disorders

Mutlu KARAKUŞ, Canan İNCE, Zehra Merve KARADENİZ, Büşra DURAN, Sema KANDİL

Spinal meningiomas: 24-Case clinical series

Yurdal GEZERCAN, Emre BİLGİN, Gökhan ÇAVUŞ, Vedat AÇIK, Hilmi KARAÖRS, Ali İhsan ÖKTEN

zmir'de beslenme ve diyet polikliniğine başvuran kadınlarda obezite prevalansı ve ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi

GÜLŞAH KANER, NİLGÜN SEREMET KÜRKLÜ, KÜBRA TEL ADIGÜZEL, EZGİ BELLİKCİ KOYU

Influence of promoter region of TNF-α gene polymorphisms on anti-TNF treatment in rheumatoid arthritis: Preliminary report

TÜRKAN TURGAY, Ali AYDENİZ, SACİDE PEHLİVAN, MUSTAFA PEHLİVAN, ÖZLEM ALTINDAĞ, SAVAŞ GÜRSOY

İntrakardiak trombüs gelişen Behçet hastalıklı bir çocuk hasta

Zahide EKİCİ TEKİN, Gülçi̇n OTAR YENER, DOLUNAY GÜRSES, SELÇUK YÜKSEL

Epitheliod trophoblastic tumor of the uterus

ÜMİT ÇABUŞ, İlyas TURAN, SÜLEYMAN ERKAN ALATAŞ

Hippocampal volume reduction after chemotherapy assessed by brain MRI: a cause of chemobrain in cancer patients

Duygu HEREK, Gamze GÖKÖZ DOĞU, Mehmet Bülent ÖZDEMİR, Burcu YAPAR TAŞKÖYLÜ, Umut ÇAKIROĞLU, Yurdaer DOĞU, Arzu YAREN