Denizli şehir merkezinde güvercin (Columba livia) çıkartılarında Cryptococcus neoformans varlığının araştırılması

AMAÇ: Doğada kolonize olan Cryptococcus neoformans, özellikle immünsüprese hastalarda hayatı tehdit eden enfeksiyonlara neden olabilen kapsüllü bir maya mantarıdır. Güvercin (Columba livia) dışkısı veya diğer kanatlı türlerinin çıkartıları ile bulaşın olduğu toprakta sıklıkla bulunabilmektedir. Denizli şehir merkezinde çok sayıda güvercin yetiştiricisi ve yuvası bulunmaktadır. Bu çalışmada yerleşim alanlarında bulunan güvercinliklerde Cryptococcus neoformans varlığının belirlenmesi amaçlandı. YÖNTEMLER: Denizli şehir merkezinde 10 bölgedeki 60 farklı noktada bulunan güvercinliklerden örnek alındı. Bu örnekler bifenil ve kloramfenikol içeren Staib agar besiyerinde enkübe edildi. Üreyen koloniler konvansiyonel yöntemler ile tanımlandı. BULGULAR: Araştırmaya alınan 60 örneğin 3’ünde (%5.0) Cryptococcus neoformans üredi. SONUÇ: Elde edilen bu sonuç Denizli şehir merkezindeki güvercinliklerin çevresel C.neoformans odağı olmasına uygun olduğunu göstermektedir.

Investigation of Cryptococcus neoformans in excreta samples of urban pigeons (Columba livia) lived in Denizli city center

OBJECTIVE: Environmental colonizing Cryptococcus neoformans is an encapsulated yeast causing life-threating disease in especially immunsupressive hosts. It may frequently be present in urban pigeons (Columba livia) excreta or avian guano contaminated soil. There are numerous pigeon shelters and dovecotes in Denizli city center. The purpose of this study was to determine the presence of C.neoformans in public areas including dovecotes. METHODS: Pigeon excreta contaminated soil specimens were obtained from 60 sampling points of different 10 locations in city center of Denizli. All samples were cultured onto Staib agar supplemented with biphenyl and chloramphenicol. Isolated colonies have been conventionally identifi ed. RESULTS: C.neoformans has been isolated from out 3 (5.0%) of 60 samples. CONCLUSION: Our fi ndings suggest that Denizli city region’s dovecotes are suitable for presence of environmental C.neoformans.

Kaynakça

1. Lin X, Heitman J. The biology of the Cryptococcus neoformans species complex. Ann Rev Microbiol 2006;60:69-105.

2. Casadevall A, Perfect JR. Cryptococcus neoformans. Washington: ASM Press, 1998.

3. Rosario I, Hermoso de Mendoza M, Déniz S, Soro G, Alamo I, Acosta B. Isolation of Cryptococcus species including C.neoformans from cloaca of pigeons. Mycoses 2005;48:421-424.

4. Rosario I, Acosta B, Colom MF. Pigeons and other birds as a reservoir for Cryptococcus spp. Rev Iberoam Micol 2008;25:13-18.

5. Rosario I, Soro G, Déniz S et al. Presence of C.albidus, C.laurentii and C.uniguttulatus in crop and droppings of pigeon lofts (Columba livia). Mycopathologia 2010; 169:315-319.

6. Nielsen K, De Obaldia AL, Heitman J. Cryptococcus neoformans mates on pigeon guano: implications for the realized ecological niche and globalization. Eukaryot Cell 2007;6:949-959.

7. Karaca Derici Y, Tümbay E. İzmir İl’inde doğal ve klinik Cryptococcus neoformans kökenlerinin varyete ve serotipleri. İnfek Derg 2008;22:53-58.

8. Tümbay E. İzmir yöresinde Cryptococcus neoformans ve Kriptokokkoz. 1. Kısım: Cryptococcus neoformans’ın doğal kaynaklarından izolasyonu. TÜBİTAK 6. Bilim Kongresi, Tıp Araştırma Grubu Tebliğleri (17-21 Ekim 1977, Ankara) kitabında. TÜBİTAK Yayınları No. 429. Ankara: TÜBİTAK, 1979:839-866.

9. Karaman A, Tümbay E, Demir O. Bursa’da güvercin ve çeşitli kuş dışkısı örneklerinde Cryptococcus neoformans aranması. Türk Mikrobiyol Cem Derg 1980;10:31-40.

10. Yıldıran ŞT, Saraçlı MA, Gönlüm A, Gün H. Isolation of Cryptococcus neoformans var. neoformans from pigeon droppings collected throughout Turkey. Med Mycol 1998;36:391-394.

11. Yılmaz A, Göral G, Helvacı S, Kılıçturgay K, Gökırmak F. Cryptococcus neoformans’ın güvercin dışkılarında dağılımı. Mikrobiyol Bul 1989;23:121-126.

12. Sivrel A, Tümbay E. İzmir’de güvercin dışkısından izole edilen Cryptococcus neoformans suşları ve bunların amfoterisin B’ye in-vitro duyarlılıkları. İnfek Derg 1993;7:107-113.

13. Aygün G. İstanbul’da Cryptococcus neoformans’ın doğal kaynaklarda varlığının araştırılması. Cerrahpaşa Tıp Derg 1998;29:18-22.

14. Koç AN, Durkut S. Kayseri yöresindeki güvercinliklerde Cryptococcus neoformans, diğer medikal önemli üreaz üreten mayaların ve Histoplasma capsulatum’un araştırılması. İnfek Derg 2001;15:335-340.

15. Özyaral O, Keskin Y, Başkaya R, Derici K, Çevikbaş A. İstanbul Kadıköy Meydanı’ndan alınan güvercin dışkılarının mikrobiyolojik analiz sonuçları ile kent sağlığı ilişkisinin değerlendirilmesi. Kent ve Sağlık Simpozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, Bursa, 2006, 0193/P32.

16. Unat EK, Yücel A. Konak dışında Cryptococcus neoformans ve Histoplasma araştırmaları. İÜ Tıp Fak Mecm 1965;28:47-52.

17. Ferreira-Paim K, Andrade-Silva L, Mora DJ, Pedrosa AL, Rodrigues V, Silva-Vergara ML. Genotyping of Cryptococcus neoformans isolated from captive birds in Uberaba, Minas Gerais, Brazil. Mycoses. 2010; DOI: 10.1111/j.1439-0507.2010.01901.

18. Kwon-Chung KJ, Polacheck I, Bennett JE. Improved diagnostic medium for separation of Cryptococcus neoformans var. neoformans (serotypes A and D) and Cryptococcus neoformans var. gattii (serotypes B and C). J Clin Microbiol 1982;15:535-537.

19. Irokanulo EO, Makinde AA, Akuesgi CO, Ekwonu M. Cryptococcus neoformans var. neoformans isolated from droppings of captive birds in Nigeria. J Wildl Dis 1997; 33:343-345.

20. Filiú WF, Wanke B, Agüena SM, Vilela VO, Macedo RC, Lazéra M. Avian habitats as sources of Cryptococcus neoformans in the city of Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brazil. Rev Soc Bras Med Trop 2002; 35:591-595.

21. Gugnani HC, Sandhu RS, Shome SK. Prevalence of Cryptococcus neoformans in avian excreta in India. Mykosen 1976;19:183-187.

22. Costa AK, Sidrim JJ, Cordeiro RA, Brilhante RS, Monteiro AJ, Rocha MF. Urban pigeons (Columba livia) as a potential source of pathogenic yeasts: a focus on antifungal susceptibility of Cryptococcus strains in Northeast Brazil. Mycopathologia 2010;169: 207-213.

23. Tümbay E. İzmir yöresinde Cryptococcus neoformans ve kriptokokkoz. II. Kısım. Hasta materyalinde ve normal görünüşlü kişilerin serumunda indirekt fl oresan antikor (IFA) yöntemi ile Cryptococcus neoformans’a karşı antikor araştırılması. Tübitak VI. Bilim Kongresi, Tıp Araştırma Grubu Tutanağı (17-21 Ekim 1977, Ankara), 1977:785-803.

24. İlkit M, Ateş A, Yula E. Environmental study of Cryptococcus neoformans in and around Adana, Turkey. Ann Microbiol 2006;56:97-99.

25. Hiremath SS, Chowdhary A, Kowshik T, Randhawa HS, Sun S, Xu J. Long-distance dispersal and recombination in environmental populations of Cryptococcus neoformans var. grubii from India. Microbiology 2008; 154:1513-1524.

26. Filiu WF, Wanke B, Aguena SM, Vilela VO, Macedo RC, Lazera M. Avian habitats as sources of Cryptococcus neoformans in the city of Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brazil. Rev Soc Bras Med Trop 2002; 35:591–595.

27. Ergin Ç, Kaleli İ. Denizli şehir merkezi’nde kovuklu ağaç gövdelerinden Cryptococcus neoformans izolasyonu. Mikrobiyol Bul 2010;44:79-85.

28. Ergin Ç, Şengül M, Kiriş Satılmış Ö, Yıldırım R, Gök M. Platanus orientalis (Doğu çınarı) ağaç kovuklarında Cryptococcus neoformans kolonizasyonunun takibi. Pam Tıp Derg 2010;3:60-62.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

471 109

Sayıdaki Diğer Makaleler

Denizli şehir merkezinde güvercin (Columba livia) çıkartılarında Cryptococcus neoformans varlığının araştırılması

Şafak PELEK, Serhat ALTINKAYA, Uğur Bayram KORKMAZ, Çağrı ERGİN

Epikardiyal kist hidatik hastalığı: sol ventrikül diyastolik disfonksiyonunun ender nedeni

Yalın Tolga YAYLALI, İbrahim SUSAM, Samet UYAR, Gökhan ÖNEM

Adenoidektomi ve tonsillektominin monosemptomatik enürezis noktürna üzerine etkileri

İ. Cenk ACAR, Ali Ersin ZÜMRÜBAŞ, Sadettin ESKİÇORAPÇI, Cüneyt TEĞİN, Zafer SINIK, Cüneyt Orhan KARA

Primer paratestiküler rabdomyosarkom

Nilay TÜRK ŞEN, Metin AKBULUT, Haluk VARLIKER

Torakolomber patlama kırıklarının uzun segment enstrümantasyon tekniği ile tedavisi

Mehmet Akif ATAY, Cemil ERTÜRK, Uğur Erdem IŞIKAN

Denizli Devlet Hastanesi’nde çalışan hekim dışı sağlık personelinde tükenmişlik düzeyi ve ilişkili faktörler

Ali Kemal ARMUTÇUK, Özgür SEVİNÇ, Ali İhsan BOZKURT, Mehmet aBPSTANCI, Mehmet ZENCİR

Sclerosing stromal tumor in a postmenopausal woman with an ovarian torsion

Metin AKBULUT, Nilay TÜRK ŞEN, AYŞEGÜL AKSOY ALTINBOĞA, Mehmet Emin SOYSAL

Repair of ruptured valsalva aneurysm through right atrium

Adnan Taner KURDAL, Tolga Onur BADAK, AHMET İHSAN İŞKESEN, Mustafa CERRAHOĞLU, Hayrettin ŞİRİN

Endoservikal mavi nevüs

RECEP BEDİR, Hasan GÜÇER, Pelin BAĞCI

Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida sp kökenlerinde slime faktör üretimi

Özgün SATILMIŞ KİRİŞ, Yüksel AKKAYA, ÇAĞRI ERGİN, İlknur KALELİ