Anne sütü ve emzirme ile ilgili web-tabanlı eğitim materyallerinin değerlendirilmesi

Amaç:Anne sütü ve emzirme ile ilgili web sitelerinin tasarımının ve bu web sitelerinde yer alan eğitim materyallerinin okunabilirliğinin değerlendirilmesidir.Gereç ve yöntem: Tanımlayıcı bir araştırmadır. Ocak 2014' de Google arama motorunda "anne sütü" ve "emzirme" anahtar kelimeleri ile arama yapılmıştır. Toplam 24 site ve 235 eğitim materyali değerlendirmeye alınmıştır. Verilerin değerlendirmesinde sayı ve yüzde, okunabilirliğin değerlendirilmesinde ise SMOG, Flesch Okuma Kolaylığı ve Türkçe İçin Okunabilirlik Değeri kullanılmıştır.Bulgular:İncelenen sitelerin %66.6'sının okunurluk düzeyi orta güçlükte bulunmuştur. SMOG okunabilirlik formülü kullanılarak elde edilen skorun ortalamasının 12.61±1.02 ve puanların dağılımının 10.92-14.76 arasında olduğu bulunmuştur. Bu değerlere göre ilgili materyallerin 12. eğitim düzeyinde olduğu görülmektedir. Flesch Okuma Kolaylığı düzeyi 37.09±9.04 ve puan dağılımının 18.26-52.95 arasında, 13.-16. eğitim düzeyine sahip bireylerin anlayabileceği güçlükte olduğu saptanmıştır. Türkçe okunabilirlik değeri ise 9.74±1.69 ve puan dağılımının 6.90-13.02 arasında olup, 10. sınıf eğitim seviyesinde olduğu bulunmuştur.Sonuç: Web sitelerinin tasarımının okunurluk düzeyinin orta güçlükte olduğu, okunabilirlik formüllerine göre anne sütü ve emzirme ile ilgili web sitelerinin okunabilirliğinin önerilen altıncı sınıf eğitim düzeyinden oldukça yüksek olduğu bulunmuştur

An evaluation of web-based education material about breastfeeding and breast milk

Purpose: To evaluate designs of the websites about human milk and breastfeeding and the readability of the education material on these websites.Materials and methods:This is a descriptive study. The key words "breast milk" and "breastfeeding" were used to identify the relevant websites on Google in January 2014. A total of 24 websites and 235 pieces of education material were evaluated. Data were evaluated by using numbers and percentages and readability was evaluated with SMOG readability analysis (SMOG), Flesch Reading Ease and Readability Value for Turkish.Results: The readability degree was moderate in 66.6% of the websites examined. The mean score obtained by using SMOG readability formula was 12.61±1.02, ranging from 10.92 to 14.76, which shows that the education material examined was appropriate for the 12th grade. The mean score for Flesch Readability Ease was 37.09±9.04, ranging from 18.26 to 52.95, which indicates that the material was appropriate for 13th-16th grade. The mean Turkish readability score was 9.74±1.69, ranging from 6.90 and 13.02, which shows that the material was appropriate for the 10th graders.Conclusion: The websites about breastfeeding was found to be moderately difficult to read and according to the readability formulas, the readability of the websites was considerably higher than the recommended grade -6th grade

Kaynakça

Samur G. Anne sütü. Ankara: Klasmat Matbaacılık; 2008.

Bolat , Uslu S, Bolat G et al. İlk altı ayda anne sütü ile beslenmeye etki eden faktörler. Çocuk Dergisi 2011;11:5-13.

Demir Y, Gözüm S. Sağlık eğitiminde yeni yönelimler: web destekli sağlık eğitimi. DEUHYO ED 2011;4:196- 203.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Bilgi Toplumu İstatistikleri 2012. http://www.tuik.gov.tr/Start.do. Erişim Tarihi: 28 Nisan 2014.

Nielsen J. How Users Read on the Web 1997. http:// www.nngroup.com/articles/how-users-read-on-the- web/. Erişim Tarihi: 2 Mayıs 2014.

Ateşman E. Türkçede okunabilirliğin ölçülmesi. Dil Dergisi 1997;58:71-74.

Temur T. Okunabilirlik (Readability) kavramı. Türklük Bilimi Araştırmaları 2003;13:169-172.

Pektaş H. İnternette görsel kirlenme. TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi. 2001; 400:72-75.

Polishchuk DL, Hashem J, Sabharwal S. Readability of online patient education materials on adult reconstruction web sites. J Arthroplasty 2012;27:716- 719.

Kirksey O, Harper K, Thompson S, Pringle M. Assessment of selected patient educational materials of various chain pharmacies. J Health Commun 2004;9:91-93.

Kaya N, Kaya H. Hemşireler tarafından geliştirilen yazılı hasta eğitim materyallerinin okunabilirliğinin saptanması. Yüksekokulu Dergisi. 2008;11:1-6. Hemşirelik

Dornan BA, Oermann MH. Evaluation of breastfeeding web sites for patient education. MCN Am J Matern Child Nurs 2006;31:18-23.

Gürdağ B, Özturan C. Web Arama motorları için bağlantı temelli bir sıralama algoritmasının gerçeklenmesi. TBD Kurultayı;2002; Istanbul.

Eraslan F. Eğitsel içerikli web sitelerinin okunabilirlik açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2008.

Doak CC, Doak LG, Root JH. Teaching patients with low literacy skills. 2nd ed. Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1996.

Bezirci B, Yılmaz AE. Metinlerin okunabilirliğinin ölçülmesi üzerine bir yazılım kütüphanesi ve Türkçe için yeni bir okunabilirlik ölçütü. DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi 2010;12:49-62.

McLaughlin GH. SMOG grading a new readability formula. Journal of Reading 1969;12:639-646.

Oermann MH. Using health web sites for patient education. J Wound Ostomy Continence Nurs 2003;30:217-223.

Hoffmann T, McKenna K. Analysis of stroke patients' and carers' reading ability and the content and design of written materials: recommendations for improving written stroke information. Patient Educ Couns 2006;60:286-293.

Kasabwala K, Agarwal N, Hansberry DR, Baredes S, Eloy JA. Readability assessment of patient education materials from the American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Foundation. Otolaryngol Head Neck Surg 2012;147:466-471.

Friedman DB, Hoffman-Goetz L, Arocha JF. Health literacy and the world wide web: comparing the readability of leading incident cancers on the internet. Med Inform Internet Med 2006;31:67-87.

Walsh TM, Volsko TA. Readability assessment of internet-based consumer health information. Respir Care 2008;53:1310-1315.

D'Alessandro DM, Kingsley P, Johnson-West J. The readability of pediatric patient education materials on the World Wide Web. Arch Pediatr Adolesc Med 2001;155:807-812.

Falconer N, Reicherter EA, Billek-Sawhney B, Chesbro S. An analysis of the readability of educational materials on the consumer webpage of a health prosfessional organization: considerations for practice. The Internet Journal of a Allied Health Sciences and Practice 2011;9:1-9.

Cherla DV, Sanghvi S, Choudhry OJ, Liu JK, Eloy JA. Readability assessment of Internet-based patient education materials related to endoscopic sinus surgery. Laryngoscope 2012;122:1649-1654.

Sanghvi S, Cherla DV, Shukla PA, Eloy JA Readability assessment of internet-based patient education materials related to facial fractures. Laryngoscope. 2012;122:1943-1948.

Shukla P, Sanghvi SP, Lelkes VM, Kumar A, Contractor S. Readability assessment of internet-based patient education materials related to uterine artery embolization. J Vasc Interv Radiol 2013;24:469-477.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

492 109

Sayıdaki Diğer Makaleler

Esansiyel hipertansiyonlu olgularda CHGA geni promotor bölge polimorfizmlerinin araştırılması

Metin ESER, Musa ŞANLIALP, Emre TEPELİ, Lale Şatıroğlu TUFAN, Havane Asuman KAFTAN, Cavidan Nur SEMERCİ

Çocuklarda üriner kateterizasyon ve kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu

Havva EVRENGÜL, Pelin ERTAN, AYDIN ŞENCAN, SEMRA KURUTEPE, HÖRÜ GAZİ

Can systemic hypothermia induced during cardiopulmonary bypass protect the brain of patients undergoing carotid endarterectomy?

İhsan ALUR, Mohammad ALŞALALDEH, Fırat DURNA, Bilgin EMRECAN

A rare cause of acute abdomen: Spontaneous intraperitoneal hydatid cyst rupture

MURAT ÖZBAN, Onur BİRSEN, Halil ERBİŞ, Sinan SAYIR, Göksel SAROHAN, Tufan ERSÖZ, Çağatay AYDIN, BURHAN KABAY

Metabolic risk factors in children with urolithiasis: Single centre experience in southwest Turkey

SELÇUK YÜKSEL, Hazal Tancer ELÇİ, Ali KOÇYİĞİT, Melis DENİZ, Tülay BECERİR, Havva EVRENGÜL

Multiple central nervous system tumors, neurofibromatosis type 2

Nedim ONGUN, Eylem DEĞİRMENCİ, Çağdaş ERDOĞAN, Attila OĞUZHANOĞLU

Aferez trombosit donasyonu: Demografik bulgular, işlem ve ürün özellikleri

Mehmet Hilmi DOĞU, İsmail SARI, Sema ERTÜRK, SİBEL HACIOĞLU, Ali KESKİN

Yenidoğan bebeklerde direkt Coombs testi taraması ve pozitifliğinin morbidite üzerine etkisi; tek merkez deneyimi

Nilgün ALTUNTAŞ, Diyar Taşçı ÇELEBİ, Mesut KOÇAK, Nesibe ANDIRAN

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde ağız-diş sağlığının değerlendirilmesi

AYŞE ERDOĞAN YILDIRIM, Ali İhsan BOZKURT, AHMET ERGİN, Sinem TOPALOĞLU, Arife AYDIN, ASLIHAN ARSLAN KARTAL, Aylin AVCI, Beyzanur KURTCEPHE, Fahri ER, İsmail ÇEVİK, Kıymet KARAGÖZ, Muzaffer KAHYAOĞLU

Anne sütü ve emzirme ile ilgili web-tabanlı eğitim materyallerinin değerlendirilmesi

FADİME HATİCE İNCİ, PINAR SERÇEKUŞ AK