XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA NÖBET USULÜ UYGULAMASINA BİR ÖRNEK: FATSA LİMANI

Osmanlı dış ticareti Avrupa devletleriyle yapılan anlaşmalar sayesinde 19. yüzyılda hızla gelişmiştir. Bu durum Osmanlı idaresinde bulunan Karadeniz kıyılarındaki birçok şehir ve kasabayı doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemiştir. Bu şehir ve kasabaların neredeyse tamamı, Karadeniz'de hızla gelişen deniz ticaretinin gerektirdiği altyapıdan mahrumdu. Bu yüzden çoğu yerli ve yabancı tüccar bu liman ve iskeleler vasıtasıyla istedikleri düzeyde ticaret gerçekleştirememişlerdir. Bu durum Osmanlı yönetimini, deniz ticaretini canlandırmak ve bu konuda ortaya çıkan aksaklıkları ortadan kaldırmak amacıyla bazı tedbirler almaya ve düzenlemeler yapmaya zorlamıştır. Bahsedilen çerçevede ele alınan makalemizde 20. yüzyılın başlarında nöbet usulünü uygulaması çerçevesinde Fatsa limanının genel durumu tespit edilmeye çalışılmış ve Fatsa limanı örneği üzerinden Karadeniz ticareti konusuna katkı sağlanmak istendi

Ottoman foreign trade has rapidly developed in the 19th century through agreements with European states. This case were directly or indirectly affected many cities and towns located on the Black Sea coast in the Ottoman administration. But nearly all of these cities and towns lacked the infrastructure required by the rapidly growing trade in the Black Sea. Therefore, most domestic and foreign traders could not perform at the level which they want to trade through these ports and piers. In this case, the Ottoman government was forced to take some measures to revive the maritime trade and in order to eliminate the deficiencies revealed in this regard. This article is discussed in the framework having tried to determine the general condition of Fatsa harbor in the early 20th century. In addition, it was asked to contribute to the issue of trade through the example of port of Fatsa in the Black Sea

Kaynak Göster

APA Özcan, T . (2015). XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA NÖBET USULÜ UYGULAMASINA BİR ÖRNEK: FATSA LİMANI . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 5 (12) , 395-411 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27574/290178