TÜRKİYE’DEKİ ÜÇÜNCÜ TARAF LOJİSTİK İŞLETMELERİN PERSONEL SEÇİM KRİTERLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki lojistik işletmelerinin iş gücü seçimi için mevcut ve yeni kriterlerin değerlendirilmesini yapmaktır. Araştırma yöntemi yedi adet açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme tekniğini içermektedir. Katılımcılar, İstanbul, İzmir ve Mersin'de bulunan Lojistik işletmelerinden alanında uzman 24 temsilcidir. Araştırma bulguları; bilgi, deneyim, dil (özellikle İngilizce), takım çalışması, ilişki yönetimi ve iletişim becerilerinin hala önemli ve geçerli kriterler olduğunu ve aynı zamanda iş ile doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu niteliklere ek olarak, çalışma üçüncü taraf lojistik işletmelerinin personellerinin; kültürel farkındalık değişikliklere kolay uyum, analitik ve yenilikçi düşünme ve yetkinlik - odaklı lojistik eğitimine sahip olmaları gerektiğini göstermektedir. Bu çalışmanın, üçüncü taraf lojistik işletmelerinde personel seçimi sırasında önemli olan temel ve yeni kriterleri, insan kaynakları yönetiminin lojistik sektörü içerisinde "bilgi - beceri – tutum – yetkinlik" perspektifinde ele alması açısından katkı sağlaması beklenmektedir. İlave olarak çalışma bulguları akademisyenlere lojistik işletmelerinin seçme ve yerleştirme süreçleri ile ilgili yeni nitel ve nicel araştırma soruları verebilir.

AN EVALUATION ON THE PERSONNEL SELECTION CRITERIA FOR THIRD PARTY LOGISTICS COMPANIES IN TURKEY: A QUALITATIVE RESEARCH

The objective of this study is to evaluate the current and new criteria for selecting human resources in Turkish logistics companies. Research methodology includes the semi structured interview technique with seven open ended questions. Respondents are twenty four representatives of Turkish logistics companies from Istanbul, Izmir and Mersin. Research findings indicate that the knowledge, experience, language (especially English), team working abilities, relationship management and communication skills are still significant and valid criteria and also they are directly related to the job. In addition to those qualifications, study shows that personnel in the third party logistics companies must have cultural awareness, easy adaptation to changes, analytical and innovative thinking, and acquisition of competency-focused logistics education. This paper has the potential to contribute to evaluating the importance of main and new criteria when selecting personnel to third party logistics companies and considering the “knowledge- skillattitude- competency” perspective of human resource management in logistics industry. In addition, the study findings might give new qualitative and quantitative research questions to academicians about selection and recruitment process of the logistics companies.

Kaynak Göster

APA Özer Çaylan, D , Yıldız, R . (2016). TÜRKİYE’DEKİ ÜÇÜNCÜ TARAF LOJİSTİK İŞLETMELERİN PERSONEL SEÇİM KRİTERLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 6 (14) , 59-81 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27560/289962