Rekreasyon Alanlarında Ziyaretçi Tercihlerinin Sosyal Medya Verileri Kullanılarak Değerlendirilmesi: Ordu İli Örneği

Günümüzde sosyal medyada geçirilen zaman, insanların gündelik yaşamının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Sosyal medya, iletişim ve sosyalleşme işlevinin yanında her konuda çeşitli bilginin paylaşıldığı oldukça büyük bir veri kaynağıdır. Rekreasyon alanlarında ziyaretçi tercihlerinin belirlenmesine yönelik olarak birçok geleneksel yöntem izlenmesine karşın sosyal medya verilerinin bu amaçla kullanılması oldukça yeni bir olgudur. Çekildiği noktanın coğrafi konumu bilinen fotoğraflar ve sosyal medya platformlarında mekânlar ile ilgili yapılan yorumlar sayesinde, ziyaretçilerin tercih ve görüşleri ile ilgili önemli bilgiler elde edilmektedir. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı; Ordu ili rekreasyon alanlarında ziyaretçi tercih ve eğilimlerinin sosyal medya verileri ışığında incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, ikisi kent ormanı ve ikisi tabiat parkı statüsünde dört rekreasyon alanı seçilmiştir. Bu alanlarla ilgili veriler dört sosyal medya platformundan toplanmıştır. Ardından, 2012 yılından günümüze dek konum belirtilerek paylaşılan 8.205 fotoğraf ve 2.646 yorum değerlendirilmiştir. Buna göre; incelenen dört rekreasyon alanı içinde sosyal medyada en fazla bilineni Ulugöl Tabiat Parkı’dır. Ayrıca rekreasyon alanlarında, özellikle yoğun kullanımın olduğu yaz aylarında fotoğraf paylaşımları artmakla beraber Ulugöl Tabiat Parkı’nda önemli bir sonbahar kullanımının bulunduğu da görülmüştür.

Evaluation of Visitor Preferences on Recreation Areas by Using Social Media Data: Case of Ordu Province (Turkey)

Time spent on social media today constitutes an important part of people's daily life. Social media is a very large data source that is shared in addition to its communication and socialization functions. Although many traditional methods are followed for determining visitor preferences in recreation areas, using social media data for this purpose is a new phenomenon. Thanks to the photographs whose geographical location of the point where it was taken are known and the comments made about the venues on social media platforms, important information about the preferences and opinions of the visitors are obtained. The main purpose of the study is to evaluate visitor preferences and tendencies in the recreation areas of Ordu in the light of social media data. For this purpose, four recreational areas, two of which have the status of urban forests and two of which are nature parks. Data on these areas were collected from the four social media platforms. Then, 8.205 photos and 2.646 comments shared by specifying the location since 2012 have been evaluated. According to this, among the recreational areas studied, the most well-known in social media is Ulugol Nature Park. Although photo sharing increases in recreation areas, especially in summer, it has been observed that there is also an important use of autumn in Ulugol Nature Park.

___

 • Akyol, A., Akbulut, E., 2017. Korunan alanların planlanması ve etkin yönetiminde ziyaretçi özellikleri ve algılarının önemi: Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı örneği. Türkiye Ormancılık Dergisi, 18(3): 197-206.
 • Arat, T., Dursun, G., 2016. Seyahat ve konaklama tercihi açısından sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 19: 111-128.
 • Arslan, E.S., Örücü, Ö.K., 2020. Kültürel ekosistem hizmetlerinin sosyal medya fotoğrafları kullanılarak modellenmesi: Eskişehir örneği. Türkiye Ormancılık Dergisi, 21(1): 94-105.
 • Figueroa-Alfaro, R.W., Tang, Z., 2017. Evaluating the aesthetic value of cultural ecosystem services by mapping geo-tagged photographs from social media data on Panoramio and Flickr. Journal of Environmental Planning and Management, 60(2): 266-281.
 • Ghermandi, A., Camacho-Valdez, V., Trejo-Espinosa, H., 2020. Social media-based analysis of cultural ecosystem services and heritage tourism in a coastal region of Mexico. Tourism Management, 77: 104002.
 • Hausmann, A., Toivonen, T., Slotow, R., Tenkanen, H., Moilanen, A., Heikinheimo, V., Di Minin, E., 2017. Social Media Data Can Be Used to Understand Tourists’ Preferences for Nature‐Based Experiences in Protected Areas. A journal of the Society for Conservation Biology. 11(1): e12343.
 • Heikinheimo, V., Minin, E.D., Tenkanen, H., Hausmann, A., Erkkonen, J., Toivonen, T., 2017. User-generated geographic information for visitor monitoring in a national park: A comparison of social media data and visitor survey. ISPRS International Journal of Geo-Information, 6(3): 85.
 • Kurdoğlu, O., Düzgüneş, E., 2011. Artvin kent ormanının rekreasyon olanakları ve kullanıcı tercihlerinin irdelenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12(2): 199-210.
 • Mancini, F., Coghill, G.M., Lusseau, D., 2018. Using social media to quantify spatial and temporal dynamics of nature-based recreational activities. PloS one, 13(7): e0200565.
 • Onsekiz, D., Emür, S.H., 2008. Kent parklarında kullanıcı tercihleri ve değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(24): 69-105.
 • Öztürk, S., Kadak, M.K., Ayvadoğlu, S., Saat, A., Kütahyalı, E.Ö., Köleoğlu, Ö., 2019. Korunan Alan Kaynak Değerlerine İlişkin Ziyaretçi Tercihlerinin Sosyal Medya Verileri Kullanılarak Belirlenmesi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2): 685-695.
 • Richards, D.R., Friess, D.A., 2015. A rapid indicator of cultural ecosystem service usage at a fine spatial scale: Content analysis of social media photographs. Ecological Indicators. 53: 187-195.
 • Richards, D.R., Tunçer, B., 2018. Using image recognition to automate assessment of cultural ecosystem services from social media photographs. Ecosystem Services, 31: 318-325.
 • Sinclair, M., Mayer, M., Woltering, M., Ghermandi, A., 2020. Using social media to estimate visitor provenance and patterns of recreation in Germany's national parks. Journal of Environmental Management, 263: 110418.
 • Tenkanen, H., Di Minin, E., Heikinheimo, V., Hausmann, A., Herbst, M., Kajala, L., Toivonen, T., 2017. Instagram, Flickr, or Twitter: Assessing the usability of social media data for visitor monitoring in protected areas. Scientific reports, 7(1):1-11.
 • Toivonen, T., Heikinheimo, V., Fink, C., Hausmann, A., Hiippala, T., Järv, O., Tenkanen, H., Di Minin, E., 2019. Social media data for conservation science: a methodological overview. Biological Conservation, 233: 298-315.
 • Tolunay, A., Alkan, H., Korkmaz, M., 2004. Isparta tarihi Ayazmana Mesireliği’nin açıkhava rekreasyonu açısından kullanıcı özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1): 59-70.
 • TÜİK, 2021. Türkiye İstatistik Kurumu. http://www.tuik.gov.tr, Erişim: 14.03.2021.
 • Walden-Schreiner, C., Leung, Y.F., Tateosian, L., 2018. Digital footprints: Incorporating crowdsourced geographic information for protected area management. Applied Geography, 90: 44-54.
 • Zhang, Z., Chen, R.J., Han, L.D, 2019. Strategic sustainable development through the lenses of tourists' preferences: a geotagged photo approach. Journal of Sustainable Development, 12(3): 12-21.