Tiyatro Oyuncularının Duygusal Zeka Düzeyleri ve İlişkili Faktörler

Duygusal zeka, duyguların daha mantıklı kullanılmasına etki ederek olumlu yaşam ve profesyonel ilişkilerin verimli yönetilmesine katkıda bulunur. Tiyatro oyuncularının duygusal zeka düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma Eylül-Aralık 2018 tarihleri arasında Aydın il merkezinde yaşayan ve tiyatro oyunculuğu yapan 143 kişi ile yürütülmüştür. Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyodemografik özellikler formu ve Bar on Duygusal Zekâ Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 16 programı ile yüzde, kikare, bağımsız gruplarda t testi ve Anova testleri kullanılmıştır. Araştırmada yer alan bireylerin yaş ortalaması 28.5±9.48, %54.5’i kadın, %67.1’i bekar, %11.2’sinin ruhsal bir hastalık tanısı bulunmakta, %64.3’ü kendisini girişken olarak tanımlıyor, %76.2’si bir problem karşısında sebebini düşünüp düzeltmeye çalıştığı ifade ediyor, %76.2’si tiyatro oyunculuğunu tatmin edici bir meslek olduğunu ifade ediyor, %46.9’unun gelirini giderinden az buluyor. Bar on Duygusal Zeka Düzeyi Ölçeği puan ortalamasının 291.35±18.40 olduğu saptanmıştır. Ölçek puan ortalaması ile gelir düzeyi ve tiyatro oyunculuğu yapma yılı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Tiyatro oyunculuğu yapan bireylerin duygusal zeka düzeylerinin orta düzeyde olduğu görülmüştür. Alınan tiyatro eğitimlerinin yanında duygusal zekayı destekleyici uygulamaları günlük hayatlarına dahil etmeleri önerilmektedir.

Emotional Intelligence Levels of Theater Actors and Related Factors

Emotional intelligence contributes to the more sensible use of emotions and the efficient management of positive life and professional relationships. To investigate the emotional intelligence levels of theater actors. This study was carried out with 143 people who were living in the city of Aydın between September and December 2018. Sociodemographic form and Bar on Emotional Intelligence Scale prepared by the researchers were used to collect the research data. Data were analyzed using SPSS 16 program, percentage, chi-square, independent samples t test and Anova tests. The mean age of the participants was 28.5 ± 9.48, 54.5% were women, 67.1% were single, 11.2% has a diagnosis of mental illness, 64.3% defines himself as an assertive, 76.2% says that they think and try to correct the cause of a problem, 76.2% stated that performing theater is a satisfying profession and 46.9% of them find their income less than their expenses. The mean score of the Bar on Emotional Intelligence Scale was 291.35 ± 18.40. There was a statistically significant relationship between the mean score and income level and the year of performing theater (p <0.05). Emotional intelligence levels of individuals performing theater were found to be moderate. In addition to the theater trainings they received, it is recommended that they incorporate emotional intelligence supportive practices into their daily lives

___

Acar, F. T. (2001). Duygusal zeka yeteneklerinin göreve yönelik ve insana yönelik liderlik davranışlan ile ilişkisi: Banka şube müdürleri üzerine bir alan araştırması. Yayımlanmamış doktora tezi, İstanbul Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Acar F. (2002). Duygusal zeka ve liderlik. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 53-68.

Baron, R. (1997). The BarOn emotional quotient inventory (BarOn EQ-i). Toronto, ON: Multi-Health Systems Inc.

Goleman, D. (2006). Duygusal zeka neden IQ’ dan daha önemlidir? Yuksel BS (Çeviren). 30. Baskı, İstanbul: Varlık Yayınları.

Gross, J. J. ve John, O. P. (2002). Wise emotion regulation. In L. Feldman Barrett & P. Salovey (Eds.), The Wisdom Of Feelings: Psychological Processes In Emotional Intelligence (297-318) . New York, Guilford.

Hogan, R.T. ve Roberts, B.W. (2000). A Socioanalytic perspective on person/environment interaction. In W. B. Walsh, K. H. Craik, & R. H. Price (Eds.), New Directions In Person-Environment Psychology (1-24) Mahway, NJ: Earlbaum.

Mumcuoğlu, Ö. (2002). Bar-On duygusal zeka testinin Türkçe dilsel eşdeğerlik, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.

Özdayı, N., ve Uğurlu, F. (2015). Futbol hakemlerinin duygusal zeka ve iletişim beceri düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi, 1(1), 31-39.

Salovey, P., ve Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, cognition and personality, 9(3), 185-211.

Sardoğan, M. E., ve Kaygusuz, C. (2006). Antisosyal kişilik bozukluğu tanısı almış ve almamış olan bireylerin duygusal zeka düzeyleri açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 7(1), 85-102.

Sevindik, F., Uncu, F., ve Dağ, D. G. (2012). Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin duygusal zekâ düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 26(1), 21-26.

Shaffer, R. D. ve Shaffer M. A. (2005). Emotional intelligence abilities, personality and work place performance. Hong Kong Baptist University Academy of Management Best Conference Paper, HR: M 1.

Tatar, A., Sahintürk, H., Saltukoglu, G., ve Telvi, S. (2013). Tiyatro oyuncularinin beş faktör modeli çerçevesinden kisilik özelliklerinin ıncelenmesi ve meslek grubu profillerinin olusturulması. Türk Psikoloji Dergisi, 28(72), 1.

Yalız, D. (2013). Anadolu üniversitesi beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 4(2), 94-111.

Wong, C.S. ve Law, K.S. (2002). The effects of leader and follower emotional intelligence on performance and attitude: An exploratory study. Leadership Quarterly, 13, 243–274.

___

APA Kırağ, N , Ercan, M . (2020). Tiyatro Oyuncularının Duygusal Zeka Düzeyleri ve İlişkili Faktörler . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , Cilt: 15 - Sayı: 10 Yıl Özel Sayısı , 5032-5043 . DOI: 10.26466/opus.639984