ELEKTRONİK TİCARET KAPSAMINDA TÜKETİCİLERİN İLETİŞİM KANALLARINI KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Modern çağın kitle iletişim araçlarının hızla ilerlemesiyle birlikte sosyal alanlarda gerçekleştirilen çoğu araştırma, dijitalleşmeyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilendirilebilmektedir. Bu araştırmada, pazarlama stratejilerinde iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanan elektronik ticaret işletmelerinde farklı demografik özelliklere sahip tüketicilere iletişimi sağlayacak güçlü kaynaklarla iletişim kanalları kullanımı değerlendirilmiştir. Söz konusu geleneksel ve yeni nesil iletişim kanallarının bilgilendiricilik, aldatıcılık, eğlendiricilik ve rahatsız edicilik boyutları üzerinden etkileri incelenmiştir. Elde edilen verilerin değişkenlere bağlı olarak istatistiksel analizi yapılmış ve değerlendirilmiştir.

A RESEARCH ON CONSUMERS' USE OF COMMUNICATION CHANNELS WITHIN THE SCOPE OF ELECTRONIC COMMERCE

With the rapid progress of the mass media of the modern age, most research in social fields can be directly or indirectly related to digitalization. In this study, the use of communication channels from powerful sources that will provide communication to consumers with different demographic characteristics in electronic commerce businesses that use communication channels effectively in marketing strategies has been evaluated. The effects of these traditional and new generation communication channels on informative, deceptive, entertaining and disturbing dimensions were examined. Statistical analysis of the obtained data was made and evaluated depending on the variables

___

 • Ahmed, R. R., (2015), Influence of lifestyle and cultural values on impulse buying behavior. SSRN Electronic Journal, 10, 30–38.
 • Akewo Daniel, I. O. (2013). Communication as sociocultural meaning exchange: The example of Richard Wright’s black boy. International Journal of Applied Linguistics and English Literature, 2(5), 173–177. https://doi.org/10.7575/aiac.ijalel.v.2n.5p.173
 • Baubonienė, Ž., Gulevičiūtė, G. (2015). E-Commerce factors influencing consumers’ online shopping decision. Social Technologies, 5(1), 74–81. https://doi.org/10.13165/st-15-5-1-06
 • Chen, M., Bashir, R. (2022). Role of e-commerce and resource utilization for Sustainable Business Development: Goal of economic recovery after covid-19. Economic Change and Restructuring, 55(4), 2663–2685. https://doi.org/10.1007/s10644-022-09404-5
 • Engel, J. F., Blackwell, R. D., & Miniard, P. W. (1986). Consumer behavior: Concepts and applications. Dryden Press.
 • Farley, S. D. (2021). Introduction to the special issue on emotional expression beyond the face: On the importance of multiple channels of communication and context. Journal of Nonverbal Behavior, 45(4), 413–417. https://doi.org/10.1007/s10919-021-00377-z
 • Gangeshwer, D. K. (2013). E-commerce or internet marketing: A business review from Indian context. International Journal of U- and e- Service, Science and Technology, 6(6), 187–194. https://doi.org/10.14257/ijunesst.2013.6.6.17
 • İstatistikler. E-Ticaret Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı. (t.y.). https://www.eticaret.gov.tr/istatistikler
 • Jadhav, A. B., (2021), A study of E-Commerce and online shopping. Excel Journal of Engineering Technology and Management Science, 1(20), 1-8.
 • Kayan, F. ,(2023) E-Ticaret İşletmelerinde İletişim Kanalları Kullanımı ve Bir Araştırma ,Yayınlanmamış Doktora Tezi, İşletme Anabilim dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • Khan, A. G., (2016), Electronic commerce: A study on benefits and challenges in an emerging economy. Global Journal of Management and Business Research: Economics and Commerce, 16(1), 18-22.
 • Lu, T., (2017), 50 Years of Consumer Behavior: Evolution and Subversion. Foreign Econ. Manag., 39, 23–38.
 • Murotmusaev, K. B., Tangrikulova, R., (2021), Social Psychology of Communication: Communication as the Realisation of Social and Interpersonal Relationships. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 8(5), 190-200.
 • Pearson, J. C., Nelson, P. E. (2000), An Introduction to Human Communication -Understanding and Sharing. McGraw-Hill Higher Education, Boston.
 • Rosen, J., (2008), The Handbook of Electronic Trading. United States, Capital Markets Media Inc. https://www.iqpc.com/media/1003808/45039.pdf
 • Shankar, D., (2014), Signum and Significance of Skilful Communication in the Technocratic Globalization. Research Journal of English Language and Literature, 2(3), 129-134.
 • Villa, E., vd., (2018), Electronic commerce: Factors involved in its adoption from a bibliometric analysis. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce