BASINDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİ AÇISINDAN BASIN İLAN KURUMU’NUN ROLÜNE İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Ülke çapında dağıtımı yapılmayan, yöresel gazeteciliği ifade etmek için kullanılan yerel basın kavramı, ulusal medyada yer bulamayan gelişmelerin bölge halkına iletilmesinin yanı sıra yerel yönetimlerin denetlenmesi, önemli gelişmelerin hızlı bir şekilde kamuoyuna sunulması ve yöresel gündemler oluşturma gibi işlevleri yerine getiren medya kuruluşların kapsamaktadır. Tüm dünyayı kapsayan dijitalleşme süreci ile basın sektörü bazı avantaj ve dezavantajlar ile karşı karşıya kalmış ve geleneksel gazetecilik kavramı köklü değişikliklere maruz kalmıştır. Bu araştırma kapsamında özellikle yerel basın kuruluşları başta olmak üzere gazetecilik sektörünün dijital dönüşüm sürecindeki mevcut durumuna yönelik Basın İlan Kurumu’nun konumuna ilişkin kurumun orta ve üst düzey yöneticilerinin değerlendirmeleri nitel bir araştırma ile incelenmiştir. Bu bağlamda, literatürde yaygın kullanılan nitel araştırma yöntemlerinden olan yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme yönteminden yararlanılmış ve 14 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilen sonuçlar incelenmiştir.

A QUALITATIVE RESEARCH ON THE ROLE OF THE TURKISH PRESS ADVERTISEMENT AGENCY IN TERMS OF DIGITAL TRANSFORMATION PROCESS OF THE MEDIA

The term of local press, that does not distributed throughout the country and is used to express regional journalism, includes media organizations that perform functions such as communicating the developments that cannot be found in the national media to the people of the region, as well as supervising local governments, presenting important developments to the public quickly and creating local agendas. With the digitalization process covering the whole world, the press sector has faced some advantages and disadvantages and the traditional concept of journalism has been subjected to radical changes. Within the scope of this research, the evaluations of the middle and senior managers of the Press Advertisement Agency regarding the current situation of the journalism sector, especially in the local press organizations, in the digital transformation process were examined with a qualitative research. In this context, semi-structured in-depth interview method, which is one of the widely used qualitative research methods in the literature, was used and the results obtained by using a semi-structured interview form consisting of 14 questions were examined.

___

 • 32091 Sayılı Yönetmelik, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği, https://www.resmigazete.gov.tr/Eskiler/2023/02/20230201-7.Htm (Erişim Tarihi: 29 Nisan 2023).
 • Altun, A., (2005). Yerel Medya Çalışanlarının Eğitim İhtiyacı ve Yerel Medya Enstitüsü. İletişim Araştırmaları, 3(1-2), 75-104.
 • Arslan, E. Ve Arslan, B. (2016). Türkiye'de Yerel Gazete Yöneticilerinin Meslek Etiği Algısı. Selçuk Üniversitesi İletişim Dergisi, 9(2), 174-204.
 • Arvas, İ. S. (2019). Dijital Haberleşme Çağında Yerel Basının Karşılaştığı Sorunlar. Erciyes İletişim Dergisi, 6(1), 97-110.
 • Atabek, N. (2005). Tarihsel Süreçte Türkiye'de Yerel Basın ve Yerel Yönetimler. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi| Istanbul University Faculty Of Communication Journal, (23).
 • Atçeken, K. (2020). Yerel Demokrasi Tartışmasında Mersin Basını. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(2), 153-166.
 • Bakoğlu, Faik (1998). Yerel Gazetecilik, Televizyonculuk ve Radyoculukta Meslek İçi Eğitim. Yerel Basın Eğitim Seminerleri Dizisi: 8, Sivas: Konrad Adenauer Vakfı Yayınları.
 • Bayram, P. (2022). Dijital Çağda Gazetecilik: Geleneksel ve Dijital Gazetecilik Pratiklerinin Karşılaştırılması. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2022(58), 153-169.
 • Bik1, Basın İlan Kurumu, https://www.ilan.gov.tr/Kurumsal-Basin-ilan-Kurumu (Erişim Tarihi: 29 Nisan 2023).
 • Bik2, www.ilan.gov.tr (Erişim Tarihi: 29 Nisan 2023).
 • Bik3, https://bik.gov.tr/Kurumsal/Resmi-%C4%B0lan-Tarihcesi/ (Erişim Tarihi: 29 Nisan 2023).
 • Bik4, https://bik.gov.tr/Kurumsal-Haberler/Kamuoyu-Aciklamasi-4 (Erişim Tarihi: 29 Nisan 2023).
 • Chyi, H.I., Lewis, S., Zheng, N. (2012). A Matter Of Life And Death? Examining How Newspapers Covered The Newspaper ‘Crisis’. Journalism Studies 13(3): 305–324.
 • Coşkun, A. (2021). Bitlis Yerel Gazetelerinin Yenileşme Pratikleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 735-748.
 • Çelikbaş, S. (2021). Geçmişten Günümüze Dijitalleşme Sürecinde Yerel Medyanın Sorunları: Bolu İl Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
 • Dalgalıdere, S., & Çelik, R. (2014). Yerel Gazetelerin Çalışan Sayısı ve Niteliği Bağlamında: Hatay Yerel Basın Örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(26), 1-10.
 • De Waal, E., & Schoenbach, K. (2010). News Sites’ Position İn The Mediascape: Uses, Evaluations And Media Displacement Effects Over Time. New Media & Society, 12(3), 477-496.
 • Değirmencioğlu, G. (2011). Yerel Basında Yeni Medya ve Sosyal Paylaşım Sitelerinin Kullanımı: Kocaeli’de Yayımlanan Yerel Gazetelerin İnternet Siteleri Üzerine Bir İnceleme. AJIT-E: Online Academic Journal Of Information Technology, 2(5), 19-31.
 • Delibaş, İ. (2012). Yerel Basına Erzurum Modeli. Basın Hayatı. 15(9).
 • Demirkent, N. (1998). Yerel Basının Sorunlarına Genel Bakış. Yerel Basın Eğitim Seminerleri Dizisi 4-5, İstanbul: Konrad Adenauer Vakfı Yayınları
 • Demirsoy, A., Dikener, O., & Karakoç, E. (2013). Axes Concept Of Democratic Rethinking The Local Media. Journal Of International Scientific Publications, 2, 4-13
 • Dirik, Ç., Ve Çambay, S. (2019). Yeni Nesil Gazetecilik Eğitiminin Gazetecilik Bölümü Öğrencilerinin İş Bulma Avantajı Bağlamında Değerlendirilmesi. Electronic Turkish Studies, 14(1), 227-243.
 • Doğan, C.K. & Gönenç, A.Y. (2022). Yerel Medya ve Resmi İlan İlişkisi Bağlamında Basın İlan Kurumu. İletişim Çalışmaları 2022, 365-398. Editörler: İşman, A., Özgür, A. Z., Adıgüzel, Y., Çötok, N. A., & Çiftçi, D. 2022.
 • Erinç, Orhan (2007). Yerel Medyanın Tarihsel Gelişimi ve Geleceği, Türkiye'de Yerel Basın, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.
 • Erdoğan, İ. (2006). Türkiye’de Ulusal ve Yerel Gazetelerin Habercilik Anlayışları: Deprem Haberlerinin Karşılaştırmalı Analizi. Selçuk İletişim, 4(3), 51-64.
 • Erdoğan, İ. (2007). Türkiye'de Gazetecilik ve Bilim İletişimi.1.Baskı. No: 7: Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Kırkıncı Yıl Kitaplığı.
 • Fernández, S. P., Arrillaga, I. L., & González, D. G. (2016). European Newspapers’ Digital Transition: New Products And New Audiences. Media Education Research Journal, 24(1), 27-36.
 • Franklin, B. (2012). The Future Of Journalism: Developments And Debates. Journalism Practice 6(5–6): 595–613.
 • Gezgin, S. (2007). “Türkiye’de Yerel Basın”. Türkiye’de Yerel Basın İçinde. Gezgin, S. (Ed.). İstanbul, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, 177-196.
 • Girgin, A. (2001) Türk Basın Tarihinde Yerel Gazetecilik, İstanbul, İnkılap Kitabevi.
 • Gündüz, U. (2007). Kurtuluş Savaşı’nda Yerel Basının Rolü,. (Derleyen: Gezgin, S.) Türkiye’de Yerel Basın. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.
 • Gürcan, H., & Bekiroğlu, O. (2007). Türkiye'de İnternet Gazeteciliği Açısından Yerel Basının Genel Görünümü ve Bölgeler Arası Bir Değerlendirme. Selçuk İletişim, 5(1), 22-29.
 • Gürel, E., & Çetin, B. (2021). Basın Kuruluşlarında Sahiplik Yapısı ve Misyon-Vizyon İlişkisi: Türkiye’de Yayımlanan Ulusal Gazeteler Üzerine Bir Analiz. Laü Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 115-134.
 • Kahraman, N. (2019). Amasya Basınında Erken Tarihli Bir Gazete Birleşmesi Örneği: Sabah Gazetesi. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 7(3), 1609-1636.
 • Karadoğan, E. (2012), Gazetelerde Tiraj Olgusu, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. 7, 89-112.
 • Kayacan, İsa (1996). Basınımızın Anadolu Cephesi. Ece Yayınları.
 • Kılıç, S., & Aygün, A. S. (2020). Isparta Yerel Basınının Yapısal Özellikleri ve Sorunları. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 8(2), 1409-1436.
 • Kösedağ, M. S. (2016). Türkiye’de Ulusal ve Yerle Gazetelerin Siyasal Gündemlerinin Karşılaştırılması. Journal Of International Social Research, 9(42), 1586-1603.
 • Köseoğlu, A. (2022). Yerel Medyada Dijitalleşme, İksad Yayınevi.
 • Mısırlı, G. (2020). İletişim Fakültesi Mezunları-Yerel Basın İlişkisi: Erzurum İli Örneği. Atatürk İletişim Dergisi, (19), 59-77.
 • Nalcıoğlu- U. B. (2007). “Türkiye’de Yerel Medya Çalışanları, Yerel Medyanın Çalışanları ve Çözüm Önerileri”, Türkiye’de Yerel Basın İçinde. (Ed. Suat Gezgin). İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları. 197- 210.
 • Özcan, A. (2019). Gümüşhane Yerel Basını: Tarihsel Köken, Sorunlar ve Çözümler. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 7(2), 1006-1033.
 • Özsoy, S., Kurt, M. E., Ve Tüt, N. D., (2021). Yerel Basında Kadın Çalışanların Sorunları. Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi, 4(1), 1-13.
 • Peters, B. (2010). The Future Of Journalism And Challenges For Media Development: Are We Exporting A Model That No Longer Works At Home? Journalism Practice 4(3): 268–273.
 • Resmi Gazete1, https://www.resmigazete.gov.tr/Eskiler/2022/10/20221018-1.Htm (Erişim Tarihi: 29 Nisan 2023).
 • Resmi Gazete2, https://www.resmigazete.gov.tr/Eskiler/2023/02/20230201-7.Htm (Erişim Tarihi: 29 Nisan 2023).
 • Skogerbø, E., & Winsvold, M. (2011). Audiences On The Move? Use And Assessment Of Local Print And Online Newspapers. European Journal Of Communication, 26(3), 214-229.
 • Soloski, J. (2013). Collapse Of The Us Newspaper İndustry: Goodwill, Leverage And Bankruptcy. Journalism 14(3): 309–329.
 • Stamm, K. R. (1985). Newspaper Use And Community Ties: Toward A Dynamic Theory. Praeger.
 • Şeker, M. (2007). Tekniği İçeriği, Çalışan Profili, Haber Kaynakları, Ekonomi Politiği, Gücü ve Sorunlarıyla Yerel Gazeteler, Konya: Tablet Yayınları.
 • Tarakçı, A., & Övür, A. (2020). Yerel Medyanın Ulusal Medyaya Yansımasında Yeni Medyanın Rolü: Gazete Damga Örneği. İletişim Çalışmaları Dergisi, 6(1), 93-132.
 • Tekin, H. & Tekin, H. (2012). Nitel Araştırma Yönteminin Bir Veri Toplama Tekniği Olarak Derinlemesine Görüşme. İstanbul University Journal Of Sociology, 3(13), 101-116.
 • Tokgöz, O. (2001). Türkiye’de Yerel Medya’nın Yapısı ve Örgütlenişi. İletişim Dergisi. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını. 9, 5-39.
 • Tunca, M.Z. (2021). Disiplinler Arası Kadın, Negiz, N. Ve Öcal, A. (Editörler), 87-103. Nobel
 • Tunca, L., & Çağlar, N. (2022). Yerel Gazetelerde Dijital Dönüşüm: Antalya Yerel Gazeteleri Üzerinden Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 13(34), 603-618.
 • Uçak, O & Erkal, A. (2019). Osmanlı'dan Günümüze Türkiye'de Yerel Basının Gelişim Süreci. Selçuk İletişim, 12(1), 92-122.
 • Ünal, Ş. (1996). Yerel Basın ve Sorunları., Yeni Türkiye Dergisi, Medya Özel Sayısı, 2(12), 1068-1072.
 • Üstün, H. (2010). Türkiye’de Devletin Yazılı Basına İlan ve Reklam Dağıtım Politikaları ve Basın İlan Kurumu Örneği. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi.
 • Van Der Wurff, R., Lauf, E., Balčytienė, A., Fortunati, L., Holmberg, S. L., Paulussen, S., & Salaverría, R. (2008). Online And Print Newspapers İn Europe İn 2003. Communications 33(4), 403-430.
 • Vural, A. M. (1996). "Yerel Kamuoyunun Kitle İletişim Aracı Olarak Yerel Basın". Yeni Türkiye, 12, 1053-1067.
 • Vural, Ali Murat (1999). Yerel Basın ve Kamuoyu. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları.
 • Yağız, A., Demirel, A. S., Karabay, D., Yalçin, G., Egemen, M. S., & Utku, Y. (2020). Yerel Medyanın Dijital Teknolojilere Uyumu: Türkiye’deki Yerel Gazetelerin Dijital Medyayı Kullanımı Üzerine Bir İnceleme. https://www.academia.edu/9728266 (Erişim Tarihi: 29 Nisan 2023).
 • Yalınız, M. F., & Özsoy, S. (2022). Yerel İnternet Gazetelerinin Tık Sayısını Arttırmak İçin Kullandıkları Yöntemler: Bolu Örneği. Yeni Medya, (12), 156-181.
 • Yıldırım, G., & Kılıç, B. (2019). Basın İlan Kurumunun Yenilenen İmajının Hedef Kitleler Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi. İletişim Çalışmaları Dergisi, 5(2), 127-162.