AİLE İŞLETMELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ ETKİLEYEN BAŞARI VE BAŞARISIZ DİNAMİKLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: ISPARTA VE BURDUR ÖRNEĞİ

Aile işletmeleri, milli gelire sağladığı katkı ve oluşturduğu istihdam olanakları ile dünya çapında her ülkede önemini artırmaktadır. Bu nedenle aile işletmelerinin ekonomik performansının yüksek olması ve sürdürülebilirliği tüm dünya ekonomileri için kritik bir rol oynamaktadır. Kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi, beceri ve tecrübe ile mülkiyet varlığı sayesinde sürdürülebilirliğini sağlayan aile işletmelerinin kurucusundan itibaren gelecek nesillere devredilme oranları gittikçe azalmaktadır. Bu kapsamda, aile işletmelerinin sürdürülebilirliğini etkileyen faktörlerin araştırılması önemli bir gereklilik olarak görülmektedir. Bahsedilen bu gereklilikten yola çıkarak hazırlanan bu çalışmanın temel amacı, aile işletmelerinin sürdürülebilirliğini etkiyen başarı ve başarısızlık dinamiklerini ortaya koyarak dinamikler arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını belirlemektir. Araştırma nitel bir çalışma olarak tasarlanmış, araştırma modeli olarak karşılaştırmalı örnek olay, araştırma deseni olarak ise iç içe geçmiş çoklu durum deseni seçilmiştir. Bu kapsamda on işletme incelemeye alınmış olup bu işletmelerin yönetimindeki aile üyeleri arasından on dört kişiyle derinlemesine mülakat yapılmıştır. Yapılan araştırmada, aile ve iş sisteminin ayrımı, aile sermayesinin korunması ve yönetimi, kurumsallaşma ile yenilik ve inovasyon sürdürülebilirlik için en önemli dinamikler olarak tespit edilmiştir.

A RESEARCH ON SUCCESS AND FAILURE DYNAMICS AFFECTING THE SUSTAINABILITY OF FAMILY BUSINESSES: THE CASE OF ISPARTA AND BURDUR

Family businesses increase their significance in every country around the world with their contribution to national income and employment opportunities. High economic performance and sustainability of family businesses play a critical role in all world economies for this reason. Family businesses ensure their sustainability through the existence of ownership thanks to knowledge, skills and experience transferred from generation to generation. The rates of handing over family businesses to future generations from the founder decrease day by day. In this context, researching factors that affect the sustainability of family businesses should be considered as a vital requirement. The main purpose of this research, which has been prepared based on this requirement, is to determine whether there is a meaningful relationship between dynamics by revealing the success and failure dynamics that affect the sustainability of family businesses. The research was designed as a qualitative study, the comparative case study was chosen as the research model and the embedded multiple case pattern was chosen as the research design. In this context, ten enterprises were analyzed, and in- depth interviews were conducted with fourteen family members under the management of these enterprises. In the research, the separation of family and business system, protection and management of family capital, institutionalization and modernity and innovation were determined as the most essential dynamics for sustainability.

___

 • Alacaklıoğlu, H. (2009). Kurumsal Yönetim ve Aile Şirketleri. İstanbul: Kaizen Yayınları.
 • Aronoff, C. E. - Ward, J. L. (2011). Family Business Values: How to Assure a Legacy of Continuity and Success. Palgrave Macmillan.
 • Athanassiou, N. vd. (2002). Founder Centrality Effects On The Mexican Family Firm’s Top Management Group: Firm Culture, Strategic Vision and Goals, and Firm Performance. Journal of World Business, 37(2), ss. 139-150.
 • Becchetti, L. - Trovato, G. (2002). The Determinants of Growth For Small and Medium Sized Firms. The Role of the Availability ff External Finance. Small Business Economics, 19(4), 291–306.
 • Chua, J. H., Chrisman, J. J. - Sharma, P. (1999). Defining the Family Business by Behavior. Entrepreneurship Theory and Practice, 23(4), ss. 19–39. doi:10.1177/104225879902300402
 • Donnelly, R.G. (1964). The Family Business, Harvard Business Review, 42, ss. 93-105.
 • Dyllick, T. - Hockerts, K. (2002). Beyond The Business Case for Corporate Sustainability, Business Strategy and The Environment, 11 (2), ss.130-142.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş, Ankara, Anı Yayıncılık.
 • European Commission. (2009). Final Report of the Expert Group Overview of Family – Business – Relevant Issues: Research, Networks, Policy Measures and existing Studies. Enterprıse And Industry Dırectorate-General, ss. 1–33.
 • Hulshoff, H. (2001). Family Business in the Dutch SME Sector: Strategic Study: Definitions and Characteristics. EIM Busines & Policy Research.
 • Karlöf, B. (1993). Çağdaş Yönetim Kavramları ve Kalkınma Modelleri, İnkilap Kitabevi, İstanbul.
 • Lansberg, I. (1988). The Succession Conspiracy, Family Business Review, 1(2), ss. 119–143. doi:10.1111/j.1741-6248.1988.00119.x Litz, R. A. (1995). The Family Business: Toward Definitional Clarity, Family Business Review, 8(2), ss. 71–81. doi:10.1111/j.1741-6248.1995.00071.x
 • Ramadani V. - Hoy F. (2015). Context and Uniqueness of Family Businesses. In: Dana LP., Ramadani V. (eds) Family Businesses in Transition Economies. Springer, Cham. ss. 9-37 https://doi.org/10.1007/978-3-319-14209-8_2
 • Rosenblatt, P. C. vd., (1985). The Family in Business: Understanding and Dealing With The Challenges Entrepreneurial Families Face. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Schulze, W. S. -Gedajlovic, E. R. (2010). Whither Family Business? Journal of Management Studies, 47(2), ss. 191–204.
 • Sharma, P. vd., (2001). Determinants of Initial Satisfaction with the Succession Process in Family Firms: A Conceptual Model. Entrepreneurship Theory and Practice, 25(3), ss. 17–36. https://doi.org/10.1177/104225870102500302
 • Sharma, P. -Salvato, C. (2011). Commentary: Exploiting and Exploring New Opportunities over Life Cycle Stages of Family Firms, Entrepreneurship Theory and Practice, 35(6), ss. 1199–1205. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2011.00498.x
 • Temel, E. K. -Bulut, Z. A. (2008). Kurumsallaşmadan Büyüme Olur mu? Bir Aile İşletmesinin İncelenmesi, III. Aile İşletmeleri Kongresi-AİK’08, Kongre Kitabı, İstanbul Kültür Ün. Yayını, Yayın No: 78, ISBN: 978-975-6957-79-0, 18-19 Nisan, İstanbul
 • Yıldırım, A.-Şimşek, H.(2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Ward, J. (2016). Keeping the Family Business Healthy: How to Plan for Continuing Growth, Profitability, and Family Leadership. Palgrave Macmillan US.
 • World Commission on Environment and Development. (1987). Our Common Future. Oxford: Oxford University Press.
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, R.G., 14.02.2011