Dönüşen pazarlama ve Influencer pazarlama uygulamaları

Bilgi ve teknolojideki gelişmeler sonucunda sosyal medya olgusu toplumda ve bireyin hayatında önemli bir yere sahip olmuştur. Sanal ortamlar, gerçek ortamlar gibi insanların zamanlarının çoğunu geçirdiği yer halini almıştır. Kullanım zamanının gittikçe artması ve tüketicilerin bilgi almak için sosyal medyayı kullanmaya başlaması birçok şeyde dönüşüme neden olmuştur. Yaşanılan dijital çağda her olgunun değiştiği gibi pazarlama faaliyetleri de şekil ve ortam değiştirmiştir. Markaların müşteri odaklı çalışmalarının başlamasıyla beraber tüketiciyle etkileşimli ve güvene dayalı bir iletişim geliştirilmeye başlanmıştır. Sosyal medya sayesinde daha çok kitleye ulaşabileceğini tespit eden markalar çabalarını bu yöne aktarmış ve insanları da aktif hale getirebileceği çalışmalar uygulamıştır. Bu çalışmada yaşanılan dönüşümle hayatımızın önemli bir parçası haline gelmiş sosyal medyada uygulanan stratejiler anlatılmak istenmiştir. Stratejiler içinde öne çıkan unsurlardan biri Influencer’larla işbirliğinin yapıldığı Influencer pazarlama stratejisidir. Bilgiyi, deneyimleri ve içerikleri üreten Influencer’lar tüketiciler için önemli kanaat önderlerine dönüşmüştür. Tavsiyeler alınan ve güvenilen bir arkadaş konumunda olan Influencer’lar sosyal medyada kitlelere hitap eden kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Markalar, Influencer’lara duyulan güven ve sadakati kullanarak hedef kitlesini etkilemeye çalışmaktadır. Bir nevi dijital kanaat önderleriyle yapılan stratejiler araştırılmış ve etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun ışığında çalışmada öncelikle pazarlama ve sosyal medya konuları anlatılmış daha sonra yeni ve sosyal medya altında Influencer’ların markayla nasıl işbirlikleri yaptıkları konu edilmiştir. Bunun ışığında her zaman maruz kalınan uygulamaları fark etmeye ve sorgulamaya başlatması açısından yardımcı olacaktır.

Transformation of marketing and Influencer marketing practices

Bilgi ve teknolojideki gelişmeler sonucunda sosyal medya olgusu toplumda ve bireyin hayatında önemli bir yere sahip olmuştur. Sanal ortamlar, gerçek ortamlar gibi insanların zamanlarının çoğunu geçirdiği yer halini almıştır. Kullanım zamanının gittikçe artması ve tüketicilerin bilgi almak için sosyal medyayı kullanmaya başlaması birçok şeyde dönüşüme neden olmuştur. Yaşanılan dijital çağda her olgunun değiştiği gibi pazarlama faaliyetleri de şekil ve ortam değiştirmiştir. Markaların müşteri odaklı çalışmalarının başlamasıyla beraber tüketiciyle etkileşimli ve güvene dayalı bir iletişim geliştirilmeye başlanmıştır. Sosyal medya sayesinde daha çok kitleye ulaşabileceğini tespit eden markalar çabalarını bu yöne aktarmış ve insanları da aktif hale getirebileceği çalışmalar uygulamıştır. Bu çalışmada yaşanılan dönüşümle hayatımızın önemli bir parçası haline gelmiş sosyal medyada uygulanan stratejiler anlatılmak istenmiştir. Stratejiler içinde öne çıkan unsurlardan biri Influencer’larla işbirliğinin yapıldığı Influencer pazarlama stratejisidir. Bilgiyi, deneyimleri ve içerikleri üreten Influencer’lar tüketiciler için önemli kanaat önderlerine dönüşmüştür. Tavsiyeler alınan ve güvenilen bir arkadaş konumunda olan Influencer’lar sosyal medyada kitlelere hitap eden kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Markalar, Influencer’lara duyulan güven ve sadakati kullanarak hedef kitlesini etkilemeye çalışmaktadır. Bir nevi dijital kanaat önderleriyle yapılan stratejiler araştırılmış ve etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun ışığında çalışmada öncelikle pazarlama ve sosyal medya konuları anlatılmış daha sonra yeni ve sosyal medya altında Influencer’ların markayla nasıl işbirlikleri yaptıkları konu edilmiştir. Bunun ışığında her zaman maruz kalınan uygulamaları fark etmeye ve sorgulamaya başlatması açısından yardımcı olacaktır.

___

 • Abidin, C. (2015). Communicative intimacies: Influencers and perceived interconnectedness. A Journal of Gender, New Media & Technology, 8. Erişim adresi (17 Nisan 2021): https://adanewmedia.org/2015/11/issue8-abidin/
 • Abidin, C. (2016). “Aren’t these just young, rich women doing vain things online?”: Influencer selfies as subversive frivolity. Social Media+ Society, 2(2), 1-17.
 • Aktaş, A. & Şener, G. (2019). Nüfuz pazarlamasında (Influencer Marketing) mesaj stratejileri. Erciyes İletişim Dergisi, 6(1), 399-422.
 • Aktuğlu, I. K. (2006). Tüketicinin bilgilendirilmesi sürecinde reklam etiği. Küresel İletişim Dergisi, 2, 1-20.
 • Alabay, M. N. (2010). Geleneksel pazarlamadan yeni pazarlama yaklaşımlarına geçiş süreci. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2), 213- 235.
 • Argyris, Y. A., Wang, Z., Kim, Y. & Yin, Z. (2020). The effect of visual congruence on increasing consumers brand engagement: An empirical investigation of Influencer marketing on Instagram using deep-learning algorithms for automatic image classification. Computers in Human Behaviour, 112, 1-15.
 • Brinker, S. (2017). Pazarlamayı hacklemek, daha iyi pazarlar için çevik uygulamalar (E. Çevik, Çev.). İstanbul: Mediacat.
 • Brown, D. & Hayes, N. (2008). Influencer Marketing, who really influences your customers?. UK: Elsevier Ltd.
 • Bulunmaz, B. (2016). Gelişen teknolojiyle birlikte değişen pazarlama yöntemleri ve dijital pazarlama. TRT Akademi, 1(2), 348-365.
 • Canöz, K., Gülmez, Ö. & Eroğlu, G. (2020). Pazarlamanın yükselen yıldızı Influencer Marketing: Influencer takipçilerinin satın alma davranışını belirlemeye yönelik bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 23(1), 73-91.
 • Daniel J. E. S., Jackson, E. C. C. & Westerman, D. K. (2018). The influence of social media Influencers: Understanding online vaping communities and parasocial interaction through the lens of Taylor’s six-segment strategy wheel. Journal of Interactive Advertising, 18, 96-109.
 • De Veirman, M., Cauberghe, V. & Hudders, L. (2017). Marketing through Instagram Influencers: The impact of number of followers and product divergence on brand attitude. International Journal of Advertising, 36(1), 1-31.
 • Dedeoğlu, A. O. & Üstündağlı, E. (2011). Sanal topluluklar bağlamında tüketicilerin tüketim, yaşam tarzı ve kimlik yönünden değerlendirilmesi. Business and Economics Research Journal, 2(2), 23-40.
 • Gedik, Y. (2020). Sosyal medyada yükselen bir trend: Influencer pazarlama üzerine kavramsal bir değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(2), 362-385.
 • Glucksman, M. (2017). The rise of social media Influencer marketing on lifestyle branding: A case study of Lucie Fink. Elon Journal of Undergraduate Research in Communications, 8(2), 77-87.
 • Grafström, J., Jakobsson, L. & Wiede, P. (2018). The impact of Influencer marketing on consumers’ attitudes. Thesis. Jönköping University. Erişim adresi (21 Haziran 2021): https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1214105&dswid=5453
 • Gross, J. & Wangenheim, F. V. (2018). The big four of Influencer marketing: A typology of Influencers. Marketing Review St. Gallen, 2, 30-38.
 • Güçdemir, Y. (2005). Halkla ilişkilerin gelişim süreci. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 21, 169-172.
 • Güvendir, F. (2019). Sosyal medya reklamlarının tüketici satın alma kararı üzerindeki yansımaları ve bir araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Hülür, A. B. & Akınç, S. (2017). Tüketim kültürü bağlamında sosyal medyada benlik sunumu: Instablogger’lar. E. Hamarta vd. (Ed.), II. International Academic Research Congress Full Text (s. 2098-2103) içinde. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.
 • iAB Türkiye. (2018). Influencer pazarlaması raporu. Erişim adresi (12 Nisan 2021): https://www.iabturkiye.org/UploadFiles/Reports/inluencer762018162344.pdf
 • Jin, V. S., Muqaddam, A. & Ryu, E. (2019). Instafamous and social media Influencer marketing. Marketing Intelligence and Planning, 37(5), 567-579.
 • Kadekova, Z. & Holiencinova, M. (2018). Influencer marketing as a modern phenomenon creating a new frontier of virtual opportunities. Communication Today, 9(2), 91-105.
 • Kaplan, A. M. & Haenlein, M. (2010). Users of the new world, unite!: The challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53, 59-68.
 • Karaçor, S. (2007). Reklam iletişimi, internet ve gazete reklamlarının etkilerine yönelik bir araştırma. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.
 • Khan, M. R., Iqhal, M. & Lodhi, A. J. (2021). Influencer marketing on Instagram: Effects of promotional posts on purchasing behavior of consumers. Journal of Political Studies, 28(1), 119-132.
 • Kıran, S., Yılmaz, C. & Emre, İ. E. (2019). Instagram’daki Influencer’ların takipçiler üzerindeki etkisi. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi, 3(2), 100-111.
 • Kırcova, İ. & Enginkaya, E. (2015). Sosyal medya pazarlama. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Köksal, Y. & Özdemir, Ş. (2013). Bir iletişim aracı olarak sosyal medyanın tutundurma karması içerisindeki yeri üzerine bir inceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 323-337.
 • Komito, L. & Bates, J. (2009). Virtually local: Social media and community amongst Polish nationals in Dublin. Aslib Proceedings: New Information Perspectives, 61(3), 232-244.
 • Lee, S. & Kim, E. (2020). Influencer marketing on Instagram: How sponsorship disclosure, Influencer credibility and brand credibility impact the effectiveness of Instagram promotional post. Journal of Global Fashion Marketing, 11(3), 232-249.
 • Mangold, W. G. & Faulds, D. J. (2009). Social media: The new hybrid element of the promotion mix. Business Horizons, 52(4), 357-365.
 • Marketing Türkiye. (2017). Influencer Marketing’in önlenemeyen yükselişi!. Erişim adresi (21 Haziran 2021): https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/influencer-marketinginonlenemeyen-yukselisi/
 • Mayfield, A. (2008). What is socialmedia?. Erişim adresi (05 Mart 2020): https://www.icrossing.com/uk/sites/default/files_uk/insight_pdf_files/What%20is%20Social%20Media_iCrossing_ebook.pdf.
 • Neti, S. (2011). Social media and its role in marketing. International Journal of Enterprise Computing and Business Systems, 1(2), 1-16.
 • Öcal, D. (2018). Instagram örneğinde sosyal medyadan yansıyanlar. İnif E-Dergi, 3(1), 23-36.
 • Ong, Yi X. & Ito, N. (2018). “I want to get here too!” Evaluating social media Influencer marketing effectiveness: A case study of Hokkaido’s DMO. Information and Communication Technologies in Tourism 2019, 132-144.
 • Pick, M. (2020). Psychological ownership in social media Influencer marketing. European Business Review, 33(1), 1-21.
 • Reinikainen, H., Munnukka, J., Maity, D. & Luoma-aho, V. (2020). You really are a great big sister parasocial relationships, credibility, and the moderating role of audience comments in Influencer marketing. Journal of Marketing Management, 36(3-4), 1-20.
 • Sabuncuoğlu, A. & Gülay, G. (2014). Sosyal medyadaki yeni kanaat önderlerinin birer reklam aracı olarak kullanımı: Twitter fenomenleri üzerine bir araştırma. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 38, 1-24.
 • Toros-Dapiapis, N. (2015). Pazarlama iletişimi açısından internet ortamında kullanılan ağızdan ağıza pazarlama tekniklerinin marka tercihine etkisi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 157-182.
 • Vural, B. A. & Bat, M. (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne yönelik bir araştırma. Journal of Yasar University, 20(5), 3348-3382.
 • We Are Social (2021). Digital in Turkey. Erişim adresi (12 Nisan 2021): https://datareportal.com/reports/digital-2021-turkey
 • Yemez, İ. (2016). Doğrulayıcı faktör analizi ile sosyal medya reklamlarına yönelik tutum ölçeğinin yapı geçerliliğinin incelenmesi: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF’de bir uygulama. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17(2), 97-117.
 • Young, K. (2009). Online social networking: An Australian perspective. International Journal of Emerging Technologies and Society, 7(1), 39-57.
 • Zineldin, M. (2000). Beyond relationship marketing: Technologicalship marketing. Marketing Intelligence and Planning, 18(1), 2-9.