TÜRKİYE’DE SPOR KULÜPLERİ SAYILARI İLE LİSANSLI VE FAAL SPORCU SAYILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı Türkiye’deki spor kulübü, lisanslı sporcu ve faal sporcu sayıları arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Bu araştırmada ikincil verilere dayalı ilişkisel tarama modelinden faydalanılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye genelinde var olan spor kulüpleri, lisanslı sporcular ve faal sporcular oluşturmuştur. Türkiye genelindeki spor kulüpleri, lisanslı sporcular ve faal sporcuların sayılarına ulaşabilmek adına TÜİK veri tabanı kullanılmıştır. Bu veri tabanına ait en güncel veriler (2018 yılına ait olan veriler) araştırma kapsamında değerlendirilmiştir. Veriler normal dağılım göstermediği için ilişkisel analizlerde sperman’s rho kolerasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Türkiye’deki spor kulübü, lisanslı sporcu ve faal sporcu sayıları arasında yüksek düzeyde pozitif yönlü ilişki olduğu bulunmuştur.

___

 • Aykın, A. G. ve Bilir, F. E. (2013). Hükümet programları ve spor politikaları. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 239-254.
 • Basım, N. ve Argan, M. (2009). Spor Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Cankalp, M. (2002). Sporda Yönetim ve Organizasyon, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Dernekler Kanunu. (2004). Dernekler Kanunu. Kanunu. Kanun numarası:5253.
 • Dilek, İ. (2013). Türkiye ve İtalya’daki Spor Kulüplerinin Mevcut Durumları ve Örgütsel Yapılarının Karşılaştırmalı Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Ekmekçi, Y. A. D., Ekmekçi, R. ve İrmiş, A. (2013). Küreselleşme ve spor endüstrisi. Pamukkale Journel Of Sports Sciences, 4, 91-117.
 • Erencegil, G. (2019). Türkiye'deki kulüp, sporcu ve antrenör sayılarına dair kısa bir rapor. https://www.linkedin.com/pulse/t%C3%BCrkiyedeki-kul%C3%BCp-sporcu-ve-antren%C3%B6r-say%C4%B1lar%C4%B1na-dair-k%C4%B1sa-ercegil/?originalSubdomain=tr Erişim tarihi: 01.12.2022.
 • Erturan Öğüt, E.E. (2010). Almanya ve Türkiye’deki Spor Kulüplerinin Karşılaştırmalı Analizi – Türkiye’de Spor Kulüplerinin Yapı ve İşleyişine Yeni Bir Yaklaşım, Dalı Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • GSB. (2022a). Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi: 3/6/2011 https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=4.5.638&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= Erişim Tarihi: 03.03.2020.
 • GSB. (2022b). Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu. Kanun Numarası:3289, Kabul Tarihi: 21/5/1986 https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.3289&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= Erişim Tarihi: 03.11.2022.
 • GSB. (2005). Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 08.07.2005 Resmî Gazete Sayısı: 25869
 • Hürriyet. (2017). Spor Kulübü Sayımız Avrupa'nın Çok Gerisinde, https://www.dogrulukpayi.com/iddia-kontrolu/omer-fethi-gurer/turkiye-deki-spor-kulubu-sayisi-13-bini-gecmesine-ragmen-gelismis-ulkelerle-kiyaslandiginda-bu-rakam-cok-dusuk. Erişim Tarihi: 02.12.2022.
 • İmamoğlu, A. F., Karaoğlu, E. ve Erturhan, E. E. (2007). Türkiye’de spor kulüplerinin yapısal nitelikleri ve temel problemleri. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12, 35-61.
 • Karahüseyinoğlu, M. F., Ramazanoğlu, F., Nacar, E., Savucu, Y., Ramazanoğlu, M. O. ve Altungül, O. (2005). Türkiye’nin spordaki konumunun bazı Avrupa ülkeleri ile karşılaştırılması. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi.
 • Narin, M. ve Çiftçi, S. (2021). Spor Kulüpleri Hakkında Yapılan Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi. Journal of Exercise and Sport Sciences Research (JOINESR) 1(1), 1-9, 2021.
 • Özel, M. (1937). Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü yayınları, Ankara, Güzel Sanatlar Genel Müdürü sayfa:147.
 • Saros, N. ve Gökduman, E. (2006). Veri Tabanları, Elektronik Kaynak Çeşitliliği ve Danışma Hizmetleri. ÜNAK'06 Bilimsel İletişim ve Bilgi Yönetim. Ankara, Gazi Üniversitesi, 12-14 Ekim2006.
 • Sunay, H. (2012). Spor Yönetimi, Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Şahin, M. (2013). Ülkemizde Tenisçilerin Sportif Gelişim İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik Spor Kulüpleri Ve Tesislerinin Yeterlilik Durumlarının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Topçu, Ö. (2013). Türkiye’ de Spor Kulüplerinin İdari ve Sportif Açıdan İşlevselliği, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • TÜİK. (2022). Eğitim, Kültür, Spor ve Turizm Spor İstatistikleri https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=egitim-kultur-spor-ve-turizm-105&dil=1 Erişim Tarihi: 02.10.2022.
 • TRTSpor. (2019). En çok sporcu yetiştiren kulüp Fenerbahçe'dir. https://www.trtspor.com.tr/haber/futbol/super-lig/en-cok-sporcu-yetistiren-kulup-fenerbahcedir-194787.html Erişim Tarihi. 01.11.2022.
 • UGSPB. (2022). Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi, https://gsb.gov.tr/dosyalar/mevzuatlar/ulusal_genclik_ve_spor_politikasi.pdf Erişim Tarihi: 03.11.2022.
 • Yıldız, İ.S. (2009). Kırıkkale İli Spor Kulüplerinin Faaliyet Alanları ve İşleyişleri, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale.