TÜRKİYE’DE SİYASAL TOPLUMSALLAŞMA ALANINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (1988-2022)

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de siyasal toplumsallaşma alanında hazırlanan lisansüstü tezleri çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Bu anlamda çalışma, konuya ilgi duyan akademisyenler için bir yol haritası oluşturmayı amaçlamaktadır. Araştırma verileri, nitel araştırma veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma kapsamında Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabanında kayıtlı 100 lisansüstü tez incelenmiştir. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde betimsel içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Elde edilen bulguların frekans ve yüzde değerleri tablolarda gösterilmiştir. Araştırma bulgularına göre siyasal toplumsallaşma alanında en çok lisansüstü tez sırasıyla Selçuk Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi bünyelerinde tamamlanmıştır. Alanda en çok çalışılan konular ise “eğitim/okul ve medya” gibi siyasal toplumsallaşma aracıları ile ergenlik/gençlik dönemi siyasal toplumsallaşması başlıklarında toplanmıştır. Aile ve akran grupları gibi siyasal toplumsallaşma aracıları ile “din-siyasal toplumsallaşma ilişkisi” konuları lisansüstü tezler içerisinde nispeten daha az çalışılmıştır.

___

 • Ahi, B. & Kıldan, A. O. (2013). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2002-2011). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (27), 23-46.
 • Akın, M. H. (2009). Siyasal Toplumsallaşma Sürecinde Gençlik-Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü (Doktora Tezi), Konya.
 • Akın, M. H. (2011). Toplumsallaşma Sözlüğü, Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Akyol, E. (2022). Political Socialization Experiences of Turkish Citizen University Students of Syrian Origin, International Journal of Intercultural Relations, 87, 142-156.
 • Alkan, T. (1979). Siyasal Toplumsallaşma- Siyasal Bilincin Gelişmesinde Ailenin, Okulun ve Toplumsal Sınıfların Etkisi, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Alkan, T. ve Ergil, D. (1980). Siyaset Psikolojisi: Siyasal Toplumsallaşma ve Siyasal Yabancılaşma, Ankara: Turhan Kitabevi
 • Alpaydın, Y. & Akın, M. H. (2014). Türkiye'de Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Doktora Tezi Hazırlamada Ana Yönelimler, İnsan & Toplum, 4(8), 1-28.
 • Beşirli, H. (2005). “Politik Sosyalizasyon Araştırmaları ve Politik Sosyalizasyon Sürecinin Bir Unsuru Olarak Kışla”, Sosyoloji Konferansları Dergisi (Istanbul Journal of Sociological Studies), Sayı: 31, 251-261.
 • Çalık, M. & Sözbilir, M. (2014). İçerik Analizinin Parametreleri, Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38.
 • Davies, J. C. (1965). The Family’s Role in Political Socialization, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 361(1), 10-19.
 • Dowse, R. E. & Hughes, J. (1971). The Family, The School, And The Political Socialization Process, Sociology, 5(1), 21-45.
 • Easton, D. (1957). The Function of Formal Education in a Political System, The School Review, Vol. 65(3), 304-316.
 • Easton, D. (1968). The Theoretical Relevance of Political Socialization, Canadian Journal Of Political Science / Revue Canadienne De Science Politique, 1(2), 125-146.
 • Easton, D. and Hess, R. D. (1962). The Child’s Political Word, Midwest Journal of Political Science, 6(3), 229-246.
 • Easton, D. & Dennis, J. (1965). The Child’s İmage Of Government, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 361(1), 40-57.
 • Emlik, H. (1988). Siyasal Toplumsallaşma Süreci Açısından Atatürk’ün Düşünce Yapısının Oluşumunu Etkileyen Faktörler, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • Froman Jr, L. A. (1961). Personality and Political Socialization, The Journal of Politics, 23(2), 341-352.
 • Greenstein, F. I. (1965). Personality and Political Socialization: The Theories of Authoritarian and Democratic Character, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 361(1), 81-95.
 • Hyman, H. H. (1969). Political Soscialization, Free Press, New York.
 • Koştaş, M. (1987). Sosyalleşme (Socialisation), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 29(1), 329-334.
 • Langton, K. P. (1967). Peer Group and School and The Political Socialization Process, American Political Science Review, 61(3), 751-758.
 • Langton, K. P. & Jennings, M. K. (1968). Political Socialization and The High School Civics Curriculum in The United States, American Political Science Review, 62(3), 852-867.
 • Niemi, R. G. & Hepburn, M. A. (1995). The Rebirth of Political Socialization, Perspectives on Political Science, 24(1), 7-16.
 • Önür, H. (2021). Vatandaşlık Bağlamında Suriyeli Sığınmacılar, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (37), 362-396.
 • Polat, M. (1989). Siyasal Toplumsallaşmada Ders Kitaplarının İçeriği ve Etkileri: İnkılap Tarihi Kitaplarının İçerik Çözümlemesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.
 • Prewitt, K. (1965). Political Socialization and Leadership Selection, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 361(1), 96-111.
 • Prewitt, K. & Von Der Muhll, G. & Court, D. (1970). School Experiences and Political Socialization: A Study of Tanzanian Secondary School Students, Comparative Political Studies, 3(2), 203-225.
 • Sapiro, V. (2004). Not Your Parents’ Polıtıcal Socıalızatıon: Introduction For A New Generation, Annual Review of Political Science, (7)1-23.
 • Türk, E. (2020). Suriyeli Göçmenlerin Türk Vatandaşlığı Hakkındaki Görüş ve Beklentileri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (43), 162-176.
 • Türkkahraman, M. (2000). Siyasal Sosyalleşme ve Siyasal Sembolizm, İstanbul: Birey Yayıncılık.
 • Ültay, E. & Akyurt, H. & Ültay, N. (2021). Sosyal Bilimlerde Betimsel İçerik Analizi, IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (10), 188-201.
 • Tokgöz, O. (1978). Siyasal Toplumsallaşmada Kitle Haberleşme Araçlarının Rolü ve Önemi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: XXXIII, Eylül-Aralık, 79-92.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 5. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Ziblatt, D. (1965). High School Extracurricular Activities And Political Socialization, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 361(1), 20-31.