COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİM İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN KEMAN EĞİTİMİ DERSLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Bu çalışmada tüm dünyayı etkisi altına alan covid19 salgınının eğitime ve eğitimin önemli bir parçasını oluşturan müzik eğitiminin çalgı eğitimi boyutuna olan yansıması incelenmiştir. Mesleki müzik eğitimin en önemli kolu olan çalgı eğitimi öğrenci öğretmen etkileşiminin yoğun olduğu bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerin ön planda olduğu bir eğitimdir. Araştırmanın temel amacı keman eğitimi öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecine ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Elde edilen veriler uzaktan eğitim sürecinde yürütülen keman eğitimi derslerinin verimliliği, olumlu ve olumsuz yönleri ile bu sürecin performansa ve psikolojik etkileri öğrencilerin bakış açılarından değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli kullanılmıştır. Verilerin toplanması amacıyla görüşme stratejilerinden standartlaştırılmış açık uçlu görüşme türü kullanılmıştır. Çalışmada araştırma grubunu 2020-2021 eğitim öğretim yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünde öğrenim gören toplam 16 keman öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilere 5 tane açık uçlu soru yöneltilerek cevaplar yazılı olarak istenmiştir. Toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin keman eğitimi derslerini yüz yüze yapmayı tercih ettikleri, teorik derslerin ise senkron olarak işlenebileceği yönünde görüş belirtmişlerdir. Araştırmada elde edilen sonuçlara dayanılarak teknik alt yapısı güçlendirilmiş öğrenme platformlarının geliştirilmesi yönünde öneriler getirilmiştir.

Kaynakça

Albert, D.J. (2015). Online Versus traditional master of music in music education degree programs student’s reasons for choosing. Journal of Music Teacher Education, 25(1), 52-64. https://doi.org/10.1177/1057083714548588

Alkan, C. (1987). Açıköğretim: Uzaktan eğitim sistemlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, No: 157, Ankara.

Akbulut Ünal, C. (2020). İzolasyon sürecinde uzaktan piyano eğitimine yönelik veli değerlendirme sonuçları ve öğrenci not karşılaştırması. İDİL Dergisi, 76, 1832–1840. https://doi.org/10.7816/idil-09-76-06

Akyürek, R. (2020). The views of lecturers about distance music education process in the pandemic period International Journal of Education Technology and Scientific Resarches, 5(13), 1790-1833. https://doi.org/10.35826/ijetsar.262

Artaç, A. (2018, April 11-13). Konservatuvar düzeyinde enstrüman eğitiminde uzaktan eğitim metodu [Sözlü sunum]. I International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Volume 2, 302-304, Antalya.

Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124. https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/34117/378446

Brandström, S., Wiklund, C., & Lundström E. (2012). Developing distance music education in Arctic Scandinavia: electric guitar teaching and master classes. Music Education Research, 14(4), 448-456. https://doi.org/10.1080/14613808.2012.703173

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (3. Baskı). Pegem Akademi.

Çiloğlu, S. ve Çevik Kılıç, D. B. (2021). Koronavirüs sürecinde müzik eğitimi bilim dalında lisansüstü eğitim gören öğrencilerin uzaktan eğitime bakış açıları: Nitel bir çalışma. H. Şahin (Ed.), Eğitim Bilimleri Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler-3 içinde (ss. 108-121). IVPE Yayınevi.

Erim, A. ve Yöndem, S. (2009). Video model destekli öğretimin gitar performansına etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 45-55. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/235047

Gül, G. (2021). Teachers' views on music education practices in secondary education in distance education during the covıd-19 pandemic process. Journal of Education in Black Sea Region, 6(2), 95-111. https://doi.org/10.31578/jebs.v6i2.235

Güzel, B.B, Çakır, H. ve Çelen, Y. (2019). Youtube üzerinden video destekli keman öğretimine ilişkin öğrenci görüşleri. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi, 4(1), 31-43. https://dergipark.org.tr/tr/pub/bestdergi/issue/50074/626503

Kesendere, Y., Şenol-Sakin, A., & Acar, A.K. (2020). Educators’ views on online/distance violin education at Covid-19 outbreak. Journal for the Interdisciplinary Art and Education, 1(1), 1-19. http://dx.doi.org/10.29228/jiae.1

Koutsoupidou, T. (2014). Online distance learning and music training: benefits, drawback and challenges. Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-learning, 29(3), 243-255. https://doi.org/10.1080/02680513.2015.1011112

Moore, M. G. & Kearsley, G. (1996). Distance education: A systems view. Wadsworth Publishing Company.

Okan, S. ve Arapgirlioğlu, H. (2020). Uzaktan öğretim modelinin orta seviye keman öğrenimine etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 49(226), 205-232. https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/54184/732910

Özer, B., & Üstün, E. (2020). Evaluation of students’ views on the covid-19 distance education process in music departments of fine arts faculties. Asian Journal of Education and Training, 6(3), 556-568. https://doi.org/10.20448/journal.522.2020.63.556.568

Piji, Küçük, D. (2020). Covid-19 salgını sürecinde müzik öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşlerinin incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 47, 19-40. http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.44497

Sağer, T. (2021). Pandemi döneminde sanat eğitimi. Medeniyet Sanat - İMÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 7(2), 214-226. https://doi.org/10.46641/medeniyetsanat.1027880

Sağer, T., Eden, A. ve Şallıel, O.(2014). Müzik eğitiminde uzaktan eğitim ve orkestra uygulamaları. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 4(9), 69-79. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iujad/issue/8728/108995

Sağer, T., Özkişi, Z.G. ve Yüceer, E. M. (2020). Covid-19 pandemi sürecinin müzik dinleme ve icra pratiklerine etkileri: Yıldız Teknik Üniversitesi lisans öğrencileri örneği. Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Müzik ve Sahne Sanatları Dergisi, 4, 1-17. https://dergipark.org.tr/tr/pub/umssd/issue/59296/826820

Sakarya, G. ve Zahal, O. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan keman eğitimine ilişkin öğrenci görüşleri. Turkish Studies, 15(6), 795-817. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44504

Sarıkaya, M. (2021). Pandemi sürecinde uzaktan eğitime ilişkin müzik eğitimi ana bilim dalı öğrencilerinin görüşleri. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 27(46), 92-100. https://doi.org/10.35247/ataunigsed.835720

Sever, G. (2014). Bireysel çalgı keman derslerinde çevrilmiş öğrenme modelinin uygulanması. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2(2), 27-41. https://doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.3s2m

Simonson, M., Smaldino, S., & Zvacek, S. (2015). Teaching and learning at a distance foundations of distance education (6th Ed.), IAP–Information Age Publishing.

Şahin, A. G. (2018). Video destekli keman öğretiminin (7-15) yaş arası bireylerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışlara etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Adıyaman Üniversitesi.

Topalak, Ş. (2021). Müzik öğretmenlerinin bakış açısından pandemi döneminde online eğitim. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2), 291-308. https://doi.org/10.17860/mersinefd.935863

Umuzdaş, S. ve Baş, A. H. (2020). konservatuvar öğrencilerinin covıd-19 salgını sürecindeki uzaktan eğitim ile ilgili algılarının ve deneyimlerinin araştırılması (Tokat ili örneği). Yegah Musiki Dergisi, 3(2), 204-220. https://dergipark.org.tr/tr/pub/yegah/issue/59004/824492

Yalın, H. İ. (2008). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Nobel Yayınevi

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2009). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı). Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, H., Sakarya, G., Gayretli, Ş. ve Zahal, O. (2021). Covid-19 ve çevrimiçi müzik eğitimi: okul öncesi öğretmen adaylarının görüşleri üzerine nitel bir çalışma eğitimde nitel çalışmalar dergisi. Journal of Qualitative Research in Education, 28, 283-299. https://doi.org/10.14689/enad.28.12

Yurdakul, B. (2015). Uzaktan eğitim. Ö. Demirel (Ed.), Eğitimde Yeni Yönelimler içinde (ss.271-288). Pegem Akademi.

Kaynak Göster

APA Afacan, Ş. (2022). COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİM İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN KEMAN EĞİTİMİ DERSLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ . Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , 12 (1) , 472-487 . DOI: 10.30783/nevsosbilen.1065774
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

7.9b3.1b