VELİ İLE YAŞANAN ÇATIŞMANIN ÖĞRETMEN PERFORMANSINA ETKİSİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Bu çalışmada, okulun paydaşları arasında yer alan öğretmenlerin veli ile yaşadığı çatışmanın öğretmen performansına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Konu ile ilgili alan yazın incelendiğinde öğretmen performansı ile ilgili olarak araştırma yapıldığı ancak veli ile yaşanan çatışmanın öğretmen performansına etkisine ilişkin sınırlı sayıda araştırma olduğu, bu konunun odak grup görüşmesi biçiminde ele alınmadığı anlaşılmaktadır. Yapılan çalışmanın yöntem bakımından alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmaya Pursaklar örnekleminde yer alan ilkokul ve ortaokullarda görev yapan 9 öğretmen katılım sağlamıştır. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden odak grup görüşmesi deseni ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara, araştırmacılar tarafından hazırlanan ve alanın uzmanlarının da görüşleri alınarak düzenlenen yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Veriler, betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, öğretmenlerin veli ile yaşadıkları çatışmanın motivasyonlarına olumsuz yönde etki ettiği sonucuna ulaşılmasını sağlamıştır. Çatışma öğretmen motivasyonunda önemli bir etkiye sahiptir. Araştırma bulgularına dayalı olarak katılımcıların veliler ile yaşadıkları çatışmanın derslerinde motivasyon düşüklüğüne, derse girmekte zorlanmaya ve odaklanma sorununa yol açtığı genel sonucuna ulaşılmıştır
Anahtar Kelimeler:

Motivasyon, Çatışma, Moral

Kaynakça

Ada, Ş., & Akan, D., & Ayık, A., & Yıldırım, Y., & Yalçın, S. (2013). Öğretmenlerin Motivasyon Etkileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 151- 166.

Akçakaya, M. (2003). Çatışma Yönetimi Ve Örgüt Verimliliğine Etkisi. Kamu-İş, 7(2), 1-27.

Aydın, M. (2014). Eğitim Yönetimi. Ankara: Gazi.

Babaoğlan, E., & Çelik, E., & Nalbant, A. (2018). İdeal Öğrenci Velisi Üzerine Nitel Bir Çalışma. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9(1), 51-65.

Balcı, A. (2016). Açıklamalı Eğitim Yönetimi Terimleri Sözlüğü. Ankara: Pegem.

Başaran, İ. E. (2004). Yönetimde İnsan İlişkileri: Yönetsel Davranış. Ankara: Nobel.

Bozkurt, B. A., & Yolcu, H. (2011). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretmen Performansını Değerlendirmede Etik İlkelere Uyma Düzeyleri. Uluslar Arası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 922- 940.

Cemaloğlu, N. (2018). Okulda Davranış Yönetimi. (Ed. Necati Cemaloğlu, Murat Gürkan Gülcan). Ankara: Pegem.

Creswell, J. W., (2007). Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches. United State of America: Sage.

Çöklük, O., & Yılmaz, & Oğuz, E. (2011). Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak Görüşmesi. Kuramsal Eğitimbilim, 4(1), 95- 107.

Demir, K. (2019). Motivasyon. (Ed. Necati Cemaloğlu, Murat Özdemir). Ankara: Pegem.

Erkılıç, T. A. (2014). Okul Yönetiminde İnsan İlişkileri. (Ed. Ruhi Sarpkaya). Ankara: Anı.

Hatipoğlu, A., & Kavas, E. (2016), Veli Yaklaşımlarının Öğretmen Performansına Etkisi. İnsan Ve Toplumbilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(4), 1012- 1034.

Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2001). Education Administration. New York: McGraw-Hill.

Kıral, E. (2019). Çatışma ve Kriz Yönetimi. (Ed. Necati Cemaloğlu, Murat Özdemir). Ankara: Pegem.

Lunenburg, F. C., & Ornstein, A. C. (2012). Educational Administration: Concepts and Practices. Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning.

Özdoğru, M. (2021). İlkokullarda Öğretmen-Veli İlişkisinde Yaşanan Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri. International Journal of Primary Education Studies, 1, 68-76.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). Organizational Behavior. (Çev. Ed. İnci Erdem). Ankara: Nobel.

Seval, H. (2006). Çatışmanın Etkileri ve Yönetimi. Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 245- 254.

Varoğlu, D. (2013). Örgütlerde Çatışma. (Ed. Ayşe Çiğdem KIREL, Ozan AĞLARGÖZ). Ankara: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara, Seçkin

Kaynak Göster

APA Özge Sağbaş, N. & Özkan, C. (2022). VELİ İLE YAŞANAN ÇATIŞMANIN ÖĞRETMEN PERFORMANSINA ETKİSİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ . Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , 12 (1) , 414-433 . DOI: 10.30783/nevsosbilen.983282
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

7.9b3.1b