Farklı yetiştirme ortamlarının adaçayında (Salvia officinalis L.) tohum çimlenmesi ve fide kalitesi üzerine etkileri

Amaç: Bu çalışmanın amacı, farklı altlık kullanılarak oluşturulan yetiştirme ortamlarının adaçayı (Salvia officinalis L.) tohumlarında çimlenme performansı ile fide kalitesi üzerine olan etkilerini belirlemektir.Yöntem ve Bulgular: Araştırma 2020 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü’ne ait uygulama serasında yürütülmüştür. Çalışma tesadüf parselleri deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulmuş; yetiştirme ortamı olarak torf (%100), toprak (%100), perlit (%100), kum (%100), torf + toprak (1:1), torf + perlit (1:1), torf + kum (1:1), torf + toprak + kum + perlit (1:1:1:1) olacak şekilde sekiz farklı uygulama yer almıştır. Toprak (%100), perlit (%100) ve kum (%100) ortamlarında sağlıklı fide gelişimi sağlanamamıştır. Çalışmada torf (%100) uygulaması en yüksek çimlenme oranı (%88.83) ve en kısa çimlenme gün sayısı (26.60 gün) değerlerini vermiştir. Ayrıca, torf uygulaması en yüksek fide uzunluğu (20.37 cm), yaprak klorofil içeriği (36.63), fide yaş ve kuru ağırlığı (3.48g ve 0.57 g) ile kök yaş ve kuru ağırlığı (3.48 g ve 0.84 g) değerlerine sahip olmuştur.Genel Yorum: Adaçayında yetiştirme ortamı olarak kullanılan torfun diğer ortamlara kıyasla çimlenme ve fide gelişimi açısından daha etkili altlık materyali olduğu belirlenmiştir.Çalışmanın Önemi ve Etkisi: Çalışmada elde edilen sonuçlara göre; farklı yetiştirme ortamlarının tohumların çimlenme ve fide-kök gelişimi üzerine etkisinin olduğu, bu nedenden dolayı sağlıklı ve kaliteli adaçayı fidesi üretmek için uygun ortamların belirlenmesinin önem arz ettiği ve en uygun yetişme ortamının torf olduğu çalışmada tespit edilmiştir. Sağlıklı ve kaliteli adaçayı fidesi üretmenin yüksek verimlilik adına önemli olması ve uygun ortamın belirlenmesi bu konuda çalışan üreticilere ve dolayısıyla tarımsal üretime katkı sağlayacaktır.

Effect of different growth media on germination and seedling quality of sage (Salvia officinalis L.) seeds

Aims: This study aimed to determine the effect of different growth media on germination performance with seedling quality of Sage (Salvia officinalis L.) seeds.Methods and Results: The study was conducted in 2020 at Greenhouse of Plant Production and Technologies, Faculty of Agricultural Sciences and Technologies, Nigde Omer Halisdemir University. The greenhouse experiment was laid out in the randomized complete block design with three replications and eight different growth media were used for experiment such as peat (%100), soil (%100), perlite (%100), sand (%100), peat + soil (1:1), peat + perlite (1:1), peat + sand (1:1), peat + soil + sand + perlite (1:1:1:1). Healthy seedlings were not obtained from soil (%100), perlite (%100) and sand (%100) used as growth media. The highest germination percentage (88.83%) and shortest day required for germination (26.60 day) was achieved in peat media. Besides, the highest seedlings heights (20.37 cm), leaf chlorophyll content (36.63), dry and fresh weight of seedlings (3.48 g ve 0.57 g) and dry and fresh weight of roots (3.48 g ve 0.84 g) were obtained in peat media.Conclusions: It was determined that peat gave the best result for sage plant used as growth media in terms of germination and healthy seedlings in comparison to other growth media.Significance and Impact of the Study: Different growth media were determined to an have influence on seed germination and development of seedlings and roots according to the results obtained in this study. Therefore, it is important to know the necessity for appropriate growth media to produce healthy and quality seedlings of sage. The most appropriate growth media was found peat according to the results obtained from the present study. As conclusion, the production of healthy and quality seedlings is essential for sage productivity. Determination of growth media will contribute to the producer and sustainability of agriculture activities in terms of sage production.

___

 • Abacıoğlu E (2019) Adaçayı (Salvia officinalis L.) Tohumlarında Hormon Uygulamalarının Çimlenme ve Fidecik Karakterlerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu, 79 s.
 • Atif MJ, Jellani G. Malik, MHA, Saleem N, Ullah H, Khan MZ, Ikram S (2016) Different growth media effect the germination and growth of tomato seedlings. Science, Technology and Development., 35(3):123-127.
 • Bağdat RB (2006) Tıbbi Ve Aromatik Bitkilerin Kullanım Alanları, Tıbbi Adaçayı (Salvia officinalis L.) ve Ülkemizde Kekik Adıyla Bilinen Türlerin Yetiştirme Teknikleri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi., 15(1-2): 19-28.
 • Bhardwaj RL (2014) Effect of growing media on seed germination and seedling growth of papaya cv. ‘Red Lady’. African Journal of Plant Science., 8(4):178-184.
 • Başer HC (2000) Production of Salvia oil in Mediterranean countries. In: Kintzios, S.E., editor. Sage the Genus Salvia. Harwood Academic Publishers., Amsterdam:The Netherlands. pp. 263-268.
 • Baytop T (1999). Türkiye’de Bitkilerle Tedavi. Nobel Tıp Kitapları, İstanbul. 480s.
 • Cardens MCA, Gomez IFR, Ronacancio VJF, Cordoba BC, Canola PW (2006) Growth analysis of standard carnation cv. ‘Nelson’ in different substrate. Acta Horticulturae., 718, 623-630. Çelebi M (2019) Effects of Different Growing Media on The Yield in Tomato, Cucumber and Pepper, and on Seedling in Tomato. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty., 16 (2), 112-120.
 • Dharmveer Meenu Sood D, Aziem S, Iqbal K, Hussain A, Mahato S (2016) Effect of Different Growth Media on Seed Germination and Growth Parameters of Angelica glauca edgev. Indian Forester., 142(11):1093-1099.
 • Hussain R, Younis A, Riaz A, Tariq U, Ali S, Ali A, Raza S (2016) Evaluating sustainable and environment friendly substrates for quality production of potted Caladium. International J. of Recycling of Organic Waste in Agriculture., 6: 13-21.
 • Kaçar O, Azkan N, Çöplü N (2009) Effects of different rooting media and indole butryic acid on rooting of stem cutting in sage (Salvia officinalis L. and Salvia triloba L.). Journal of Food, Agriculture & Environment., Vol.7, No.3/4, pp.349-352.
 • Kösa S, Karagüzel O (2012) Yetiştirme ortamlarının Alnus orientalis fidanlarının büyüme özellikleri ve yaprak besin elementi içeriklerine etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi., 25(1), 39-46.
 • López Castro RI, Delmastro S, Curvetto NR, (2008) Spent oyster mushroom substrate in a mix with organic soil for plant pot cultivation. Micologia Aplicada International., 20(1), pp. 17-26.
 • Mossi AJ, Cansian RL, Paroul N, Toniazzo G, Oliveira JV, Pierozan MK, Pauletti G, Rota L, Santos AC, Serafini LA (2011). Morphological characterisation and agronomical parameters of different species of Salvia sp. (Lamiaceae). Braz J Biol., 71: 121-129.
 • Polat S, Şahin N, Özdemir H (2017) Farklı fide yetiştirme ortamlarının Crimson Sweet karpuz çeşidinde fide kalitesine etkileri. Akademik Ziraat Dergisi., 6, 47-50.
 • Riaz A, Arshad M, Younis A, Raza A, Hameed M (2008) Effects of different growing media on growth and flowering of zinnia elegans cv. blue point. Pak. J. Bot., 40: 1579-1585.
 • Sarıcı SÜ, Kul M, Candemir G, Aydın H, Alpay F, Gökçay E (2004) Adaçayı yağının yanlış kullanımına bağlı neonatal konvülziyon: olgu sunumu. Gülhane tıp Dergisi., 46(2): 161-162.
 • Shahid A, Hussain R, Riaz A, Younis A (2017) Effect of different substrates on vegetative growth and quality of cast iron (Aspidistra elatior L.). International Journal of Biosciences., v. 10, n.3, p. 297-308.
 • Theunissen J, Ndakidemi PA, Laubscher CP (2010) Potential of vermicompost produced from plant waste on the growth and nutrient status in vegetable production. International Journal of the Physical Sciences., 5(13):1964-1973.
 • Yaman E (2019) Farklı Yetiştirme Ortamlarının 5 BB Amerikan Asma Anacının Fidan Kalitesi ve Randımanı Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 46 s.
 • Yılmaz D, Gökduman ME (2015) Adaçayı (Salvia officinalis l.) Bitkisinin Farklı Nem Düzeylerinde Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi. SDU Journal of the Faculty of Agriculture/SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi., 10(1), 73-82.
 • Yılmaz G, Kınay A (2016) Goji Beri (Lycium barbarum L.) Fidesi Üretimine Farklı Ortamların Etkileri. Gaziosmanpaşa Üni. Ziraat Fakültesi Dergisi., 33 (1), 111-115.
 • Zawiślak G, Dyduch J (2003). The relation between seedling size and yield of sage (Salvia officinalis). Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio EEE, Horticultura., 12, 1–7.
 • Zeybek U, Zeybek N 2002 Farmasötik Botanik [Kapalı Tohumlu Bitkiler (Angiospermae) Sistematiği ve Önemli Maddeleri]. E.Ü. Eczacılık Fakültesi Yayınları., No:3 Bornova, İzmir, s.380.

___

Bibtex @araştırma makalesi { mkutbd956193, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, eissn = {2667-7733}, address = {, publisher = {Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {26}, number = {3}, pages = {610 - 616}, doi = {10.37908/mkutbd.956193}, title = {Farklı yetiştirme ortamlarının adaçayında (Salvia officinalis L.) tohum çimlenmesi ve fide kalitesi üzerine etkileri}, key = {cite}, author = {Aytekin, Ramazan İlhan and Akkamış, Mustafa and Bedir, Mehmet and Çalışkan, Sevgi} }
APA Aytekin, R. İ. , Akkamış, M. , Bedir, M. & Çalışkan, S. (2021). Farklı yetiştirme ortamlarının adaçayında (Salvia officinalis L.) tohum çimlenmesi ve fide kalitesi üzerine etkileri . Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , 26 (3) , 610-616 . DOI: 10.37908/mkutbd.956193
MLA Aytekin, R. İ. , Akkamış, M. , Bedir, M. , Çalışkan, S. "Farklı yetiştirme ortamlarının adaçayında (Salvia officinalis L.) tohum çimlenmesi ve fide kalitesi üzerine etkileri" . Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 26 (2021 ): 610-616 <
Chicago Aytekin, R. İ. , Akkamış, M. , Bedir, M. , Çalışkan, S. "Farklı yetiştirme ortamlarının adaçayında (Salvia officinalis L.) tohum çimlenmesi ve fide kalitesi üzerine etkileri". Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 26 (2021 ): 610-616
RIS TY - JOUR T1 - Farklı yetiştirme ortamlarının adaçayında (Salvia officinalis L.) tohum çimlenmesi ve fide kalitesi üzerine etkileri AU - Ramazan İlhanAytekin, MustafaAkkamış, MehmetBedir, SevgiÇalışkan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.37908/mkutbd.956193 DO - 10.37908/mkutbd.956193 T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 610 EP - 616 VL - 26 IS - 3 SN - -2667-7733 M3 - doi: 10.37908/mkutbd.956193 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Farklı yetiştirme ortamlarının adaçayında (Salvia officinalis L.) tohum çimlenmesi ve fide kalitesi üzerine etkileri %A Ramazan İlhan Aytekin , Mustafa Akkamış , Mehmet Bedir , Sevgi Çalışkan %T Farklı yetiştirme ortamlarının adaçayında (Salvia officinalis L.) tohum çimlenmesi ve fide kalitesi üzerine etkileri %D 2021 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P -2667-7733 %V 26 %N 3 %R doi: 10.37908/mkutbd.956193 %U 10.37908/mkutbd.956193
ISNAD Aytekin, Ramazan İlhan , Akkamış, Mustafa , Bedir, Mehmet , Çalışkan, Sevgi . "Farklı yetiştirme ortamlarının adaçayında (Salvia officinalis L.) tohum çimlenmesi ve fide kalitesi üzerine etkileri". Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 26 / 3 (Aralık 2021): 610-616 .
AMA Aytekin R. İ. , Akkamış M. , Bedir M. , Çalışkan S. Farklı yetiştirme ortamlarının adaçayında (Salvia officinalis L.) tohum çimlenmesi ve fide kalitesi üzerine etkileri. MKU. Tar. Bil. Derg.. 2021; 26(3): 610-616.
Vancouver Aytekin R. İ. , Akkamış M. , Bedir M. , Çalışkan S. Farklı yetiştirme ortamlarının adaçayında (Salvia officinalis L.) tohum çimlenmesi ve fide kalitesi üzerine etkileri. Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2021; 26(3): 610-616.
IEEE R. İ. Aytekin , M. Akkamış , M. Bedir ve S. Çalışkan , "Farklı yetiştirme ortamlarının adaçayında (Salvia officinalis L.) tohum çimlenmesi ve fide kalitesi üzerine etkileri", , c. 26, sayı. 3, ss. 610-616, Ara. 2021, doi:10.37908/mkutbd.956193
Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
 • Yayın Aralığı: Yılda Aylık
 • Yayıncı: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Sayıdaki Diğer Makaleler

Antakya’da taşkına neden olan yan derelerde hidrograf analizi ile taşkın tahmini

İsmail GEVREK, Ahmet İRVEM

Kırşehir ilinin örtü altı domates yetiştiriciliğinde bitkisel artık kaynaklı enerji potansiyelinin mekânsal olarak değerlendirilmesi

Sedat BOYACI, Omer ERTUGRUL, Gülden ÖZGÜNALTAY ERTUĞRUL

Hatay ili Arsuz ilçesi topraklarının besin elementi durumları ve bunların bazı toprak özellikleri ile ilişkileri

Mehmet YALÇIN, Kerim Mesut ÇİMRİN

Şanlıurfa şartlarında ikinci ürün olarak yetiştirilen bazı tatlı sorgum [Sorghum bicolor (L.) Moench] çeşitlerinin saplarından elde edilen peletlerin yakıt özelliklerinin belirlenmesi

Mahmut DOK, Cemile ADIYAMAN, Erdal ERBİL, Halil HATİPOĞLU, Ayşegül ÇELİK, Mine AKSOY, Mustafa ACAR

Farklı yetiştirme ortamlarının adaçayında (Salvia officinalis L.) tohum çimlenmesi ve fide kalitesi üzerine etkileri

Ramazan İlhan AYTEKİN, Mustafa AKKAMIŞ, Mehmet BEDİR, Sevgi ÇALIŞKAN

Farklı yağlı tohumlardan soğuk pres yöntemiyle elde edilen sabit yağların yağ asidi kompozisyonlarının araştırılması

Hasan ASİL, Dilşat BOZDOĞAN KONUŞKAN

Konya kent merkezinde tüketicilerin margarin tüketimi üzerine etki eden faktörlerin analizi

Pelin AVCI, Mevlüt GÜL

Adıyaman ilinde üreticilerin badem yetiştiriciliği kararını etkileyen unsurlar

İsmail UKAV, Fikriye YAZAR, Arzu SEÇER, Faruk EMEKSİZ

Hatay yöresinde yetiştirilen ‘Hicaznar’ ve ‘Katırbaşı’ nar çeşitlerinin soğukta ve modifiye atmosferde muhafazası

Ahmet Erhan ÖZDEMİR, Tuğba ATABEY

Muğla-Ula yöresinde Vitex agnus-castus L. (Verbenaceae) fenolik bileşenlerinin belirlenmesi

Sevgin ÖZDERİN