Türkiye'de Kent-Köy Ve Kentli-Köylü Algısı Üzerine Bir Araştırma

Öz Özet Bu makale kentsel ve kırsal nüfusun algılamaları ve birbirlerine karşı tutumlarındaki farlılıkları araştırmayı amaçlamaktadır. Kent ve kır arasın­daki bölünme ve karşıtlık, en az iki yüzyıldır er ya da geç her ülkenin yaşadığı, endüstrileşme ve onun yarattığı hızlı büyümeyle birlikte ortaya çıkan sorunlar ve kırdaki değişim olarak kendini gösteren evrensel bir deneyimdir. Kent ve kır arasındaki itim ve çekim güçlerini yaratan nesnel koşullar yanında, kuşkusuz bu nesnel koşulların kentsel ve kırsal nüfus tarafından nasıl algılandığı da son derece önemlidir. Kentbilim araştır­macıları, sosyopsikolojik nedenleri de kentleşmenin ardında yatan önem­li bir etmen olarak görmektedirler. Bunun yanında, kentli ve köylü nüfu­sun birbirlerini nasıl algıladıkları toplumsal bütünleşme, kente gelenlerin kentsel değerlere uyumu ve kırsal politikalara toplumsal destek sağlama konularında önemli bilgiler sağlamaktadır. Bu nedenle, makale, kentsel ve kırsal nüfusun algılamaları ve birbirlerine karşı tutumlarındaki farlılık­ları saptamak amacıyla Türkiye'nin farklı bölgelerinden seçilen sekiz ilin kırsal ve kentsel yerleşimlerinde yaptığımız alan araştırmasının verilerine dayanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Kent-köy algısında karşıtlık, mekansal farklılık Abstract This article investigates the perceptional differences and attitudes between rural population and city dwellers. It is at least two-century world experience that industrialization, with its accelerating rate of economic growth, produces problems of rural chance and the town country dichotomy. In addition to pull and push factors between city and the countryside, created by objective conditions, urban researchers are stressing sociopsychological and sociocultural factors as an other important factor behind urbanization. Therefore, to ascertain how rural and urban dwellers perceive each other and what kind of peceptional differences there are between urban population and villagers can assure important information to uderstand the nature of urbanization. In this perspective, the article is based on data from a survey we have conducted in eight provinces' rural and urban settlements. Key Words: Contradictory perceptions bettween rural and urban, spatial differences, social integration, town-country dichotomy, rustic culture.

Kaynakça

ARUOBA, Çelik, "Tarımda Teknolojinin Değişmesinin Gelir Dağılımına Etkisi", Türkiye'de Tarımsal Yapılar (1923-2000), (der. Ş.Pamuk-Z. Toprak), Yurt Yayınları ve Türk Sosyal Bilimler Derneği Ortak Yayını, Ankara, 1998.

AYTAÇ, Fethi, Açıklamalı Köy Kanunu: Köy İdaresi Hakkında Bilgiler, Erk Yayıncılık, Ankara, 1995.

COOK, A., GITTEL, M. ve MACK, H., (der.), City Life, 1865-1900: Views of Urban America, Preager Publishers, New York, 1973.

FOSTER, John Bellamy, Marx'm Ekolojisi: Materyalizm ve Doğa, (Çev: Ercüment Özkaya), Epos Yayınları, Ankara, 2001.

GERAY, Cevat, "Türkiye'de Köysel Yerleşme Düzeni", Köy Sosyolojisi Okuma Kitabı, (der: Oğuz Arı), Boğaziçi Üniversitesi Yayınla- rı, İstanbul, 1985.

GERAY, Cevat, "İşlendirme Açısından Kırsal Gelişme Yöneltileniniz", A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt-sayı: 54-2, (Ni-san-Haziran 1999).

KELEŞ, Ruşen, Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, Ankara, 2002.

KELEŞ, Ruşen, Kentbilim Terimleri Sözlüğü, İmge Kitabevi, Ankara, 1998.

MARX, Karl, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, International Publishers, New York, 1957.

MARX, Karl ve ENGELS, Friedrich, The Communist Manifesto, Monthly Review Press, New York, 1998.

MARX, Karl ve ENGELS, Friedrich, Alman İdeolojisi-Feuerbach-(Çev: Sevim Belli), Sol Yayınları, Ankara, 1999.

MUMFORD, Lewis, The Culture of Cities, A Harvest/HBJ Book Publishers, New York. 1970.

TÜTENGİL, Cavit Orhan, 100 Soruda Kırsal Türkiye'nin Yapısı ve So- runları, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1979.

YAVUZ, Fehmi, KELEŞ, Ruşen ve GERAY, Cevat, Şehircilik: Sorunlar, Uygulama ve Politika, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, Ankara, 1978.

Kaynak Göster

Bibtex @ { mkusbed208591, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {3}, pages = { - 2}, doi = {}, title = {Türkiye'de Kent-Köy Ve Kentli-Köylü Algısı Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Kurt, Hacı} }
APA Kurt, H . (2014). Türkiye'de Kent-Köy Ve Kentli-Köylü Algısı Üzerine Bir Araştırma . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 3 (6) , .
MLA Kurt, H . "Türkiye'de Kent-Köy Ve Kentli-Köylü Algısı Üzerine Bir Araştırma" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2014 ): <
Chicago Kurt, H . "Türkiye'de Kent-Köy Ve Kentli-Köylü Algısı Üzerine Bir Araştırma". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2014 ):
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye'de Kent-Köy Ve Kentli-Köylü Algısı Üzerine Bir Araştırma AU - Hacı Kurt Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - 2 VL - 3 IS - 6 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkiye'de Kent-Köy Ve Kentli-Köylü Algısı Üzerine Bir Araştırma %A Hacı Kurt %T Türkiye'de Kent-Köy Ve Kentli-Köylü Algısı Üzerine Bir Araştırma %D 2014 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 3 %N 6 %R %U
ISNAD Kurt, Hacı . "Türkiye'de Kent-Köy Ve Kentli-Köylü Algısı Üzerine Bir Araştırma". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 / 6 (Mart 2014): -2 .
AMA Kurt H . Türkiye'de Kent-Köy Ve Kentli-Köylü Algısı Üzerine Bir Araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 3(6): -2.
Vancouver Kurt H . Türkiye'de Kent-Köy Ve Kentli-Köylü Algısı Üzerine Bir Araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 3(6): -2.
IEEE H. Kurt , "Türkiye'de Kent-Köy Ve Kentli-Köylü Algısı Üzerine Bir Araştırma", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 3, sayı. 6, ss. 2, Mar. 2014