İLKÖĞRETİM OKULLARINDA BÜYÜK SINIFLARIN YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN SINIF İÇİ SORUNLARA ÖĞRETMEN YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öz Bu araştırmanın amacı, büyük sınıfların yönetiminde karşılaşılan sorunların önem derecesinin ve bu sorunlara ilişkin öğretmen görüşlerine etki eden demografik faktörlerin belirlenmesidir. Çalışmada, eğitim-öğretim ortamında büyük sınıflarda karşılaşılan sınıf içi sorunlar, önem derecesi ve sınıf içi sorunlara öğretmen yaklaşımının çeşitli demografik değişkenlerle ilişkisi incelenmiştir. Bu amaca yönelik olarak öncelikle ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin çeşitli demografik özellikleri incelenmiş, büyük sınıflarda karşılaşılan sınıf içi sorunlar ve önem dereceleri friedman testi ile belirlenmiş ve son olarak tek yönlü MANOVA analizi ile büyük sınıflarda karşılaşılan sınıf içi sorunlara öğretmen yaklaşımına etkisi olan demografik değişkenler ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; yanındakilerle konuşmak, söz almadan konuşmak, derse hazırlıksız gelmek, dersi dinlememek, arkadaşlarının dikkatini dağıtmak, arkadaşlarıyla tartışmak, arkadaşlarıyla kavga etmek en önemli karşılaşılan sınıf içi sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan sınıf içi sorunlara öğretmen yaklaşımı üzerinde etkili olan demografik değişkenlerin ise “öğrenci sayısı” ve “mezun olunan okul” olduğu saptanmıştır.

Kaynakça

Kaynakça

Akyüz, Y. (1992). “Öğretmen yetiştirme”, 12. Milli Eğitim Şurası, 18-22 07.1988, Ankara: MEB TTK Başkanlığı.

Aydın, A. (2000). “Sınıf Yönetimi”, Alfa Kitabevi, İstanbul.

Balkı, E. (2003). “Çağdaş Sınıf Yönetiminde Bilişim Teknolojileri ve Kullanımı”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Programı Projesi.Konya.

Başar, H. (2003). “Sınıf Yönetimi”, Ankara: Anı Yayıncılık.

Celep, C. (2002). “Sınıf Yönetimi ve Disiplini”. Ankara: Anı yayıncılık.

Charles, C.M. (1992). Building classroom discipline: from models to practice. London, Longman.

Demir, K. (2000). “Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar”, Ankara: Anı Yayıncılık.

Erden, M. (2005). “Sınıf Yönetimi”, İstanbul: Alkım yayınevi.

Güçlü, N. (1998). “Sınıfta Etkili Öğrenci-Öğretmen İletişiminin Kurulması”, Gazi Üniversitesi GEF Dergisi. Cilt:18. Sayı: 2. (61-64).

İlgar, L. (1996). “Sınıf Yönetimi,. İstanbul: Beta.

Jin, L. ve Cortazzi, M. (1998). “Dimensions of dialogue: large classes in China”, İnternational Journal of Educational Research, 29. p.739.

Johnson R.A.; D.Wicherrn, (1998). 'Applied Multivariate Analysis' Prentice Hall., New Jersey.

Karasar N.,(1998). “Bilimsel Araştırma Yöntemi”, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, s:77-79.

Kepenekçi, K.Y.,(2000). “İnsan Hakları Eğitimi”, Anı Yayıncılık, Ankara.

Özden Y.,(1999). “Eğitimde Yeni Değerler”, PegemA Yayıncılık, Ankara.

MEB. 2001 Yılı Başında Millî Eğitim. İnternetten 08 Nisan 2010'da elde edilmiştir: http:/www.meb.gov.tr

Öğülmüş, S. ve Özdemir, S. (1995). “Sınıf ve Okul Büyüklüğünün Öğrenciler Üzerindeki Etkisi.” Eğitim Yönetimi Dergisi, Sayı: 2,s:261-271.

Öztürk, B. (2003). “Sınıfta istenmeyen davranışların önlenmesi ve giderilmesi, Sınıf Yöne¬timi içinde”. (Ed.) E. Karip, Ankara: Pegem,s. 138..

Pehlivan, İ. (2002). “Alternatif Okullar”, Ankara: Pegem A yayıncılık.

Sarp, N. (2000). “Okullarda Çocuklara Uygulanan Disiplin Yöntemleri Ne Olmalıdır?.” Çukurova ÜniversitesiEğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı:18, s.116.

Seferoğlu, S. S. (2004). “Öğretmenlerin hizmetiçi eğitiminde yeni yaklaşımlar”, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,1,83-95.

Stevens, J.(1986). 'Applied Multivariate Statistics for Social Sciences', Lawrence, Erlbourn Associate,Inc.,New Jersey .

Thompson, D. ; S. Sharp, (1994). Improving schools:establishing and integrating whole school behavior policies, London, David Fulton Publishers.

Tezcan, M. (1998). “Toplumsal Değişme ve Eğitim”. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.

Tutkun, Ö. F. (2003). “Sınıfta Yerleşim Düzeni”, (Ed. Z. Kaya). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem A yayıncılık, s.139.

Uludağ, Z. ve Odacı, H. (2002). “Eğitim Öğretim Faaliyetlerinde Fiziksel Mekan”, Millî Eğitim Dergisi, Sayı: 153-154.

Yaman, E. (2006). “Eğitim sistemindeki sorunlardan bir boyut: büyük sınıflar ve sınıf yö¬netimi”, Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,261-274.

Yaman, H. (2009). “İlköğretim Türkçe dersi programının kalabalık Sınıflarda uygulanabilirliğine ilişkin öğretmen görüşleri”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(1), 329- 359.

Yıldırım B. (2003). “Sosyolojik Yapı ve Öğretmenlik”. (Ed. M. Karslı) Öğretmenlik Mesleğine Giriş-Alternatif Yaklaşım- Ankara: Öğreti Yayınları, s:261-274.

Kaynak Göster

Bibtex @ { mkusbed208638, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {7}, pages = {21 - 39}, doi = {}, title = {İLKÖĞRETİM OKULLARINDA BÜYÜK SINIFLARIN YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN SINIF İÇİ SORUNLARA ÖĞRETMEN YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Seyfullahoğulları, Ayhan} }
APA Seyfullahoğulları, A . (2014). İLKÖĞRETİM OKULLARINDA BÜYÜK SINIFLARIN YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN SINIF İÇİ SORUNLARA ÖĞRETMEN YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (14) , 21-39 .
MLA Seyfullahoğulları, A . "İLKÖĞRETİM OKULLARINDA BÜYÜK SINIFLARIN YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN SINIF İÇİ SORUNLARA ÖĞRETMEN YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2014 ): 21-39 <
Chicago Seyfullahoğulları, A . "İLKÖĞRETİM OKULLARINDA BÜYÜK SINIFLARIN YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN SINIF İÇİ SORUNLARA ÖĞRETMEN YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2014 ): 21-39
RIS TY - JOUR T1 - İLKÖĞRETİM OKULLARINDA BÜYÜK SINIFLARIN YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN SINIF İÇİ SORUNLARA ÖĞRETMEN YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Ayhan Seyfullahoğulları Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 39 VL - 7 IS - 14 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İLKÖĞRETİM OKULLARINDA BÜYÜK SINIFLARIN YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN SINIF İÇİ SORUNLARA ÖĞRETMEN YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Ayhan Seyfullahoğulları %T İLKÖĞRETİM OKULLARINDA BÜYÜK SINIFLARIN YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN SINIF İÇİ SORUNLARA ÖĞRETMEN YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2014 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 7 %N 14 %R %U
ISNAD Seyfullahoğulları, Ayhan . "İLKÖĞRETİM OKULLARINDA BÜYÜK SINIFLARIN YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN SINIF İÇİ SORUNLARA ÖĞRETMEN YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 14 (Mart 2014): 21-39 .
AMA Seyfullahoğulları A . İLKÖĞRETİM OKULLARINDA BÜYÜK SINIFLARIN YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN SINIF İÇİ SORUNLARA ÖĞRETMEN YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 7(14): 21-39.
Vancouver Seyfullahoğulları A . İLKÖĞRETİM OKULLARINDA BÜYÜK SINIFLARIN YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN SINIF İÇİ SORUNLARA ÖĞRETMEN YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 7(14): 21-39.
IEEE A. Seyfullahoğulları , "İLKÖĞRETİM OKULLARINDA BÜYÜK SINIFLARIN YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN SINIF İÇİ SORUNLARA ÖĞRETMEN YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 7, sayı. 14, ss. 21-39, Mar. 2014
  • ISSN: 1304-429X
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mustafa Kemal Üniversitesi

7.1b 4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Seyahat Acentaları Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyi: Hatay Örneği/ Burnout Level Of Travel Agencıes' Employees: Hatay Sample

Hüseyin ALTAY, Volkan AKGÜL

Geç Ortaçağ'da Avrupa'daki Üniversiteler Ve Eğitim/The Unıvercıtıes And Educatıon In Europe In The Late Mıddle Ages

Pınar ÜLGEN

Sosyal bilgiler öğretim programında (4. - 5. Sınıflar) önerilen tutum ve öz değerlendirme ölçme araçlarının geçerliği ve güvenirliği üzerine bir çalışma/A study towards to valıdıtıy and relıabılıty of attıtude and self assesment scale proposed ın socıal s

Ali Arslan, Sadettin Şahiner

Avrupa Birliği'nin Komşu Bölgelere Yönelik Siyasal Açılımı: Avrupa Komşuluk Politikası/The Polıtıcal Inıtıatıve Of The European Unıon Towards Neıghbourıng Regıons: European Neıghbourood Polıcy

A. Sait Sönmez

Öğrencilerde Ekran Okuma Ve Ekranik Düşünme/Thinking Based On Screen And Screen Reading Of Students

Firdevs Güneş

Competitive Strategies And Firm Performance: Case Study On Gaziantep Carpeting Sector/Rekabet Stratejileri Ve Firma Performansi: Gaziantep Hali Sektörü Üzerinde Bir Durum Çalişmasi

Fatih YAŞAR

Yahya Kemal Ve Ev İmgesi/Yahya Kemal And Home Image

Ahmet AĞIR

İlköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin sosyo ekonomik düzeyleri ile değerleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi/The Descrıptıon Of The Relatıonshıp Between The Socıo-Economıcal Grades And Theır Values In Socıal Studıes Lesson Of The Prımary School Students In

İsmail GELEN, Ali YILMAZ, Mehmet KURTULMUŞ

Sürdürülebilirlik Kavramı Ve İşletmeler Açısından Sürdürülebilir Üretim Stratejileri/Concept Of Sustainability And Sustainable Production Strategies For Business Practices

V. Alpagut Yavuz

Antakya'nın Kent Kimliği Açısından İrdelenmesi/Examınatıon Of Antakya In Terms Of Urban Identıty

Şafak KAYPAK