İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Ölçülmesi/Measurement Understanding of Reading Skills In 5th Classes of Primary Schools

Öz Bu araştırmada, ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin, Türkçe Öğretimi Programı'ndaki okuduğunu anlamayla ilgili kazanımlara toplu olarak, sosyoekonomik durumlarına ve cinsiyetlerine göre ulaşma düzeylerine bakılmıştır. Araştırmada, öğrencilerin kazanımlara ulaşma düzeylerini ölçmek için öğretim programında yer alan okuduğunu anlamayla ilgili kazanımlar 43'ten 34'e indirilmiş ve her kazanımın ölçülmesi için dörder soru hazırlanmıştır. Ölçeğin güvenirlik ve geçerlilik çalışmaları neticesinde kazanımlara ait soru sayısı üçe düşürülmüş ölçek 102 soruyla sınırlandırılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, sosyoekonomik düzeyde başarı sıralaması üst sosyoekonomik, orta sosyoekonomik ve alt sosyoekonomik düzey şeklinde tezahür etmiştir. Cinsiyete göre yapılan değerlendirmede ise kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla daha başarılı oldukları tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Okuma, anlama, kazanımlar, öğretim programıAbstract In this research, The fifth class students of primary school was observed to reach acquired levels according to their socio-economic levels and sexes of exemplified students and understanding of reading in Turkish curriculum. In the research, acquisitions where reduced from 43 to 34 for understanding of reading which take place in the curriculum to measure their level of acquired students and four questions were prepared to measure every acquisition. In the results of studies of reliability and validity measurement the questions were reduced to three and limited by 102 questions. According to the data from the results of the reach, the grading level of socio-economic groups became evident by upper socio-economic, middle socio-economic and lower socio-economic. To the determination done according to sex, it was found that schoolgirls were more successful that schoolboys. Key Words: Reading, understanding, acquisitions, öğretim programı

Kaynakça

Akçamete, G., (1990). “Üniversite Öğrencilerinin Okumalarının Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: XXII, Sayı: 2, s.735–754.

Akyol, H. (2001). “İlköğretim Okulları 5. Sınıf Türkçe Kitaplarındaki Okuma Metinleriyle İlgili Soruların Analizi”, Eğitim Yönetimi, (26).

Akyol, H., (2003). Türkçe Okuma Yazma Öğretimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Akyol, H., (2005). Türkçe İlkokuma Yazma Öğretimi, Ankara: PegemA Yayıncılık.

Akyol, H., (2007). İlköğretimde Türkçe Öğretimi. H. Akyol (Der.), Okuma (s 15 48) Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Avcıoğlu, H., (2000). “İkinci Kademe Öğrencilerinin Okuma Becerilerinin Değerlendirilmesi”, Eğitim ve Bilim, Cilt, 25, Sayı: 115, s.10–17

Bacanlı, H., (2000). Gelişim ve Öğrenme. (3. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Bekar, Ü. (2005). İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı Kazanmalarında Ailenin Rolü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bernstain, B., (1961). “Social Structure, Language and Learning”, Educational Resarch, 3, 163-176.

Brooks, T. D. (1936). Okumanın Tatbik Edilmiş Psikolojisi. (Çev. Rahmi İ. Kolçak). İstanbul.

Coşkun, E. (2002b). Lise II. Sınıf Öğrencilerinin Sessiz Okuma Hızları ve Okuduğunu Anlama Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Coşkun, E., (2002a). “Lise Hızlı Okuma Teknikleri Öğretim Programı ve Uygulamalarının değerlendirilmesi”, Eğitim Araştırmaları. Sayı: 9, s. 41-51.

Çiftçi, Ö. (2007). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Öğretim Programında Belirtilen Okuduğunu Anlamayla İlgili Kazanımlara Ulaşma Düzeyinin Belirlenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Dilbaz, B. (1988). İlkokul 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinde Türkçe Dersi Bilişsel Alanla İlgili Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Göçer, A., (2008). Etkinlik Temelli İlkokuma ve Yazma Öğretimi, Ankara: Anı Yayıncılık.

Öbzay, M. (1997). “Test Türü İmtihanların Türkçe Öğretimindeki Yeri”. Bilge, Kış, s.13–16

Özçelik, D.A., (1987). Eğitim Programları ve Genel Öğretim Yöntemi. Ankara: ÖSYM Eğitim Yayını.

Şengöl, T. (1995). İzmir'de Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenci Başarısını Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.

Temur, T. (2006). İlk Öğretim 4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Yazı Dilindeki Kelime Hazinelerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yavuzer, H., (2001). Okul Çağı Çocuğu. İstanbul: Remzi Kitapevi.

Yıldız, C., (2006). Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi, Ankara: PegemA Yayıncılık.

Kaynak Göster

Bibtex @ { mkusbed208532, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {5}, pages = {109 - 129}, doi = {}, title = {İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Ölçülmesi/Measurement Understanding of Reading Skills In 5th Classes of Primary Schools}, key = {cite}, author = {Çiftçi, Ömer and Temizyürek, Fahri} }
APA Çiftçi, Ö , Temizyürek, F . (2014). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Ölçülmesi/Measurement Understanding of Reading Skills In 5th Classes of Primary Schools . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (9) , 109-129 .
MLA Çiftçi, Ö , Temizyürek, F . "İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Ölçülmesi/Measurement Understanding of Reading Skills In 5th Classes of Primary Schools" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2014 ): 109-129 <
Chicago Çiftçi, Ö , Temizyürek, F . "İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Ölçülmesi/Measurement Understanding of Reading Skills In 5th Classes of Primary Schools". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2014 ): 109-129
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Ölçülmesi/Measurement Understanding of Reading Skills In 5th Classes of Primary Schools AU - Ömer Çiftçi , Fahri Temizyürek Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 129 VL - 5 IS - 9 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Ölçülmesi/Measurement Understanding of Reading Skills In 5th Classes of Primary Schools %A Ömer Çiftçi , Fahri Temizyürek %T İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Ölçülmesi/Measurement Understanding of Reading Skills In 5th Classes of Primary Schools %D 2014 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 5 %N 9 %R %U
ISNAD Çiftçi, Ömer , Temizyürek, Fahri . "İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Ölçülmesi/Measurement Understanding of Reading Skills In 5th Classes of Primary Schools". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 9 (Ocak 2014): 109-129 .
AMA Çiftçi Ö , Temizyürek F . İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Ölçülmesi/Measurement Understanding of Reading Skills In 5th Classes of Primary Schools. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 5(9): 109-129.
Vancouver Çiftçi Ö , Temizyürek F . İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Ölçülmesi/Measurement Understanding of Reading Skills In 5th Classes of Primary Schools. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 5(9): 109-129.
IEEE Ö. Çiftçi ve F. Temizyürek , "İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Ölçülmesi/Measurement Understanding of Reading Skills In 5th Classes of Primary Schools", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 5, sayı. 9, ss. 109-129, Oca. 2014
  • ISSN: 1304-429X
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mustafa Kemal Üniversitesi

7.1b 4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

İçsel Pazarlama Anlayışı Bağlamında Kamu Sektörü Çalışanlarının Kurumsal Algılamalarının Değerlendirilmesi: Niğde Örneği/An Evaluation of the Institutional Perceptions of the Public Sector Workers Within the Context of Internal Marketing Approach: A Cas

Emin İNAL, Recep ÇİÇEK, Murat AKIN

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİKLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİ HAKKINDA ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bayram ÖZER, İsmail GELEN

Küreselleşen Dünya'da Çevre Sorunları/Environmental Problems in A Globalized World

Hülya BAYKAL, Tan BAYKAL

Dağıtım Kanallarında Çatışma Nasıl Önlenebilir?/Prevention of Conflict in Distribution Channels

Nuriye GÜREŞ

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum ve Başarılarına Etkisi/Effect of the Pre-Service Teachers' Learning Styles on Chemistry Achievement and Attitudes

Cengiz TÜYSÜZ, Erdal TATAR

Tarih Felsefesi Alanında Bir İnceleme: Varoluş Felsefesi ve Tarih Anlayışı/A Researching in the Domain of Philosophy of the History: The Existentialism and the History Conception

Gülcan SARIOĞLU

Türkçede Okuduğunu Anlama Becerilerini Geliştirme Yolları/The Developing Methods of Reading Comprehension Skills in Turkish

Muamber YILMAZ

1526 Tarihli Tahrir Defterine Göre Antakya ve Çevresindeki Türkçe Yer Adları Hakkında Bir Değerlendirme/Turkish Names of the Places in Antakya and Its Surroundings According to Tapu-Tahrir Register Book Dated 1526.

Ahmet GÜNDÜZ

Avrupa Birliği Ülkelerinde ve Türkiye'de Laiklik/Secularism in the European Union Countries and Turkey

Mehmet KAHRAMAN

Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Cümle Yöntemi ile Okuma Yazma Öğrenen Öğrencilerin Okuma Becerilerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi/Comparing Reading Skills Of First Grade Students Who Learn Reading-Writing with Sound-Based Clause Method and

Hayati AKYOL, Turan TEMUR