Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programının Meslek Liseleri Okul Psikolojik Danışmanlarının ve Sınıf Rehber Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Bu çalışmada meslek liselerinde çalışan okul psikolojik danışmanlarının ve sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik programına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu 2013-2014 öğretim yılında Kırşehir ili merkezinde meslek lisesinde görev yapan ve amaçlı örneklem yoluyla seçilen toplam 131 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Ortaöğretim Rehberlik Programına İlişkin Sınıf Rehber Öğretmenleri ve Okul Psikolojik Danışmanları Görüşleri Anketi yoluyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; yeterlik alanlarının öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun hazırlanmış olduğu ancak öğrencilerin eğitsel ve mesleki karar almaları için gerekli olgunluğa ulaşmalarına tam olarak yardımcı olmadıkları, rehberlik programında yer alan hedeflerin açık ve net ifade edildiği ortaya konuştur. Programda yer alan ölçme araçlarının uygulandıktan sonra nasıl değerlendirileceği açık ve anlaşılırdır.

Evaluation of Secondary Schools Class Guidance Program According to the Opinions of Vocational High School Psychological Counselors and Class Guidance Teachers

In this study, it was aimed to determine the opinions of school psychological counselors and classroom guidance teachers working in vocational high schools about the guidance program. The sample group of the study consisted of a total of 131 teachers who worked at a vocational high school in Kırşehir city center in the 2013-2014 academic year and were selected through purposeful sampling. The data of the study were obtained through the Survey of Opinions of Classroom Counselors and School Counselors Regarding Secondary Education Guidance Program. SPSS package program was used in the analysis of the data. As a result it was revealed that the objectives in the guidance program were clearly expressed, competence areas were prepared in accordance with the needs of the students, but they did not fully help the students to reach the maturity required to make educational and professional decisions.

___

 • Aluede, O., & Egbochuku, E. (2009). Teachers’ opinions of school counseling programs in Nigerian secondary schools. Educational Research Quarterly, 33(1), 42-59.
 • Avcı, Y. & Nazlı, S. (2006). Sınıf rehberliği etkinliklerinin öğrencilerin verimli ders çalışma alışkanlıkları, akademik başarıları ve sınav kaygıları üzerindeki etkisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9.
 • Bardakçı, A. B. (2011). İlköğretim okullarında çalışan sınıf öğretmeni, sınıf rehber öğretmeni ve psikolojik danışmanların kapsamlı/gelişimsel rehberlik programına ilişkin görüşleri (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Barki, B. G., & Mukhopadhyay, B. (1989). Guidance and counselling: a manual. Sterling Publishers.
 • Berber, D. (2010). Ortaöğretim kurumları onuncu sınıf rehberlik programı uygulamalarının sınıf rehber öğretmenleri ve rehber öğretmenler görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (Kayseri İli Örneği). (Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Borders, L. D., & Drury, S.M. (1992). Comprehensive school counseling programs: A rewiew for policy makers and practitioners. Journal of Counselling & Development, 70,487-498. https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.1992.tb01643.x
 • Çivicioğlu, M. (2016). Ortaöğretim rehberlik programının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak.
 • Demirel, M. (2010). İlköğretim ve ortaöğretim sınıf rehberlik programının değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 35 (156), 45-61.
 • Erkan, S. (2011). Okul psikolojik danışma ve rehberlik programlarının hazırlanması. Pegem Akademi.
 • Hayat, E., & Şölen, Ş. (2021). İstihdamda mesleki eğitimin önemi ve öğrencilerin mesleki eğitime ilişkin tutumları: Aydın ili örneği. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (1), 70-85. https://doi.org/10.30803/adusobed.912720
 • İçtüzer, E. (2017). Ortaöğretim kurumlarında yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstisüsü, Ankara.
 • Karacan Özdemir, N. & Ayaz, A. (2020). Okul psikolojik danışma ve rehberlik programları: Kariyer uyum yetenekleri açısından bir inceleme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35 (3), 613-626.
 • Kepçeoğlu, M. (1993). Psikolojik danışma ve rehberlik. Kadıoğlu Matbaası.
 • Khan, S. B. (2010). Need assessment on the provision of guidance services at high school level in Pakistan. International Journal of Academic Research, 2(6).
 • Kızıl, D. (2007). Ortaöğretim kurumlarındaki rehber öğretmenlerin ve sınıf rehber öğretmenlerin sınıf içi rehberlik etkinlikleri ile ilgili görüşleri (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Kuzgun, Y. (2013). Rehberlik ve psikolojik danışma. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, MEB (2006). Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.http://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_11/01062228_meb_ortaogretim_kurumlari_yonetmeligi_28_10_201629871.pdf
 • MEB (2006). İlköğretim ve ortaöğretim kurumları sınıf rehberliği programı. http://orgm.meb.gov.tr/arsiv/program.son
 • MEB (2020). Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği. http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_08/14231603_Rehberlik_ve_Psikolojik_DanYYma_Hizmetleri_YonetmeliYi_2.pdf
 • Nazlı, S. (2005). Kapsamlı gelişimsel rehberlik ve psikolojik danışma programları. Anı Yayıncılık.
 • Özer, M. (2021). Türkiye’de mesleki eğitimi güçlendirmek için atılan yeni adımlar. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2021(16), 1-16. https://doi.org/10.46778/goputeb.907302
 • Özoğlu, S. (1982). Eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma. Ege Üniversitesi Matbaası.
 • Rowley, W. J., Stroh, H. R. & Sink, C. A (2004). Comprehensive guidance and counseling programs‟ use of guidance curricula materials: a survey of national trends. Professional School Counseling, 8 (4), 296-304.
 • Sağlam Ç. A. (2015). 9. Sınıf rehberlik programının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 5 (1), 171-210.
 • Tan, H. (1992). Psikolojik yardım ilişkileri danışma ve psikoterapi. 3. Baskı, Milli Eğitim Basımevi.
 • Terzi, Ş. , Tekinalp, B. E. & Leuwerke, W. (2011). Psikolojik danışmanların okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri modeline dayalı olarak geliştirilen kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programını değerlendirmeleri. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(1), 51-60.
 • Tokalı, H. (2007). 9. sınıf rehberlik programının (sınıf öğretmenleri için) rehber öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Yazgünoğlu, S. S. (2012). Okul ve sınıf rehber öğretmenlerinin ilköğretim ve ortaöğretim kurumları sınıf rehberlik programına ilişkin görüşleri (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Üniversitesi, Ankara.
 • Yumrutaş, A. (2006). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin rehberlik görevleriyle ilgili görüş ve uygulamalarının incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Yüksel-Şahin, F. (2008). Ortaöğretimdeki öğrenci görüşlerine göre psikolojik danışma ve rehberlik (PDR) hizmetlerinin değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2)