Matematik Ders Kitaplarının Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi: 7. ve 8. Sınıf Örneği

Öz Bu çalışmanın amacı ortaokul 7. ve 8. sınıf matematik ders kitaplarını farklı boyutları açısından karşılaştırarak değerlendirmektir. Bu araştırma nitel araştırma modeline göre hazırlanmış olup araştırmada doküman incelemesi yapılmıştır. Çalışma grubu, 2021-2022 öğretim yılı için Eğitim Komisyonu tarafından onaylanan ortaokul 7. ve 8. sınıf MEB yayınlarının matematik ders kitaplarıdır. Dokümanlar betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Ders kitaplarından araştırmanın amacına uygun veri elde edebilmek için belirli ölçütler oluşturulmuştur. Bu ölçütlerin oluşturulmasında ve verilerin analizinde kullanılacak veri toplama aracı 4 başlık altında toplanmıştır. Fiziksel özellikler, programın öğeleri, görsel tasarım, dil ve anlatım özellikleri açısından inceleme yapılmıştır. Ders kitapları genel olarak fiziksel özellikler, dil anlatım ve görsel özellikleri yönünden yeterli olup programın öğeleri bakımından düzenlenme yapılması gerektiği saptanmıştır. Abstract The aim of this study is to evaluate the 7th and 8th grade mathematics textbooks by comparing them in terms of different dimensions. This research was prepared according to the qualitative research model and document analysis that was carried out in the research. The study group is the secondary school 7th and 8th grade mathematics textbooks approved by the Education Commission for the 2021-2022 academic year. The documents were analyzed by descriptive analysis method. In order to obtain suitable data for the purpose of the research from the textbooks, certain criteria were established. The data collection tool to be used in the creation of these criteria and in the analysis of the data is grouped under 4 headings. The physical features, the elements of the program, visual design, language and expression features were examined. Textbooks are generally sufficient in terms of physical, language expression and visual features, and it has been concluded that arrangements should be made in terms of the elements of the program.

Comparative Evaluation of Mathematics Textbooks: 7th and 8th Grade Example

Öz Bu çalışmanın amacı ortaokul 7. ve 8. sınıf matematik ders kitaplarını farklı boyutları açısından karşılaştırarak değerlendirmektir. Bu araştırma nitel araştırma modeline göre hazırlanmış olup araştırmada doküman incelemesi yapılmıştır. Çalışma grubu, 2021-2022 öğretim yılı için Eğitim Komisyonu tarafından onaylanan ortaokul 7. ve 8. sınıf MEB yayınlarının matematik ders kitaplarıdır. Dokümanlar betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Ders kitaplarından araştırmanın amacına uygun veri elde edebilmek için belirli ölçütler oluşturulmuştur. Bu ölçütlerin oluşturulmasında ve verilerin analizinde kullanılacak veri toplama aracı 4 başlık altında toplanmıştır. Fiziksel özellikler, programın öğeleri, görsel tasarım, dil ve anlatım özellikleri açısından inceleme yapılmıştır. Ders kitapları genel olarak fiziksel özellikler, dil anlatım ve görsel özellikleri yönünden yeterli olup programın öğeleri bakımından düzenlenme yapılması gerektiği saptanmıştır. Abstract The aim of this study is to evaluate the 7th and 8th grade mathematics textbooks by comparing them in terms of different dimensions. This research was prepared according to the qualitative research model and document analysis that was carried out in the research. The study group is the secondary school 7th and 8th grade mathematics textbooks approved by the Education Commission for the 2021-2022 academic year. The documents were analyzed by descriptive analysis method. In order to obtain suitable data for the purpose of the research from the textbooks, certain criteria were established. The data collection tool to be used in the creation of these criteria and in the analysis of the data is grouped under 4 headings. The physical features, the elements of the program, visual design, language and expression features were examined. Textbooks are generally sufficient in terms of physical, language expression and visual features, and it has been concluded that arrangements should be made in terms of the elements of the program.

___

 • KAYNAKÇA Artut, P. & Ildırı, A. (2018). Matematik ders ve çalışma kitabında yer alan problemlerin bazı kriterlere göre incelenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(2), 349-364.
 • Ceyhan, E. & Yiğit, B. (2004). Konu alanı ders kitabı incelemesi (2. Baskı). Anı Yayıncılık.
 • Çelik, T. Aydoğan Yenmez, A. & Gökçe S. (2019). Ortaokul matematik ders kitaplarındaki dilsel ve görsel metinlerin toplumsal cinsiyet rollerine göre incelenmesi. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(2), 206-224.
 • Demirel Ö. & Kıroğlu, K. (2005). Konu alanı ders kitabı incelemesi. Pegem Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (2008). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme (11th Edition).Pegem Yayıncılık.
 • Evçimen, E. & Yıldız Ş. (2017). Ortaokul matematik ders kitaplarında yer verilen problem kurma etkinliklerinin incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 8(3), 378-407.
 • Hoepfl, M. C. (1997). Choosing qualitative research: A Primer For Technology Education Researchers. Journal of Technology Education, 9(1), 47-63.
 • İncikabı, S. & Çağrı Biber, A. (2017). Ortaokul matematik ders kitaplarında yer alan temsillerin öğrenme alanlarına ve sınıflara göre incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 2147 – 1037.
 • İncikabı, S.& Biber, A.Ç. (2018). Ortaokul matematik ders kitaplarında yer verilen temsiller arası ilişkilendirmeler. Kastamonu Education Journal, 26(3), 729-740.
 • İncikabı, L. Kepceoğlu, İ. & Küçükoğlu, U. (2019). Ortaokul matematik ders kitaplarında yer verilen matematik tarihi içeriklerinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45, 144-158.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kılıç, A. & Seven, S. (2008). Konu alanı ders kitabı incelemesi. Pegem Yayıncılık.
 • MEB,2018. İlköğretim 5-8. Sınıflar matematik öğretim programı. http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. New York: Sage Publications, Inc.
 • Özdemir, E. & Karaboğa A. B. (2019). Ortaokul Matematik ders kitaplarında toplumsal cinsiyet. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(3), 760-781.
 • Semerci, Ç. (2004). İlköğretim Türkçe ve matematik ders kitaplarını genel değerlendirme ölçeği. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28(1), 49-54.
 • Tavşancıl, E. &Aslan, E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. Epsilon Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. & Şimşek H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • http://www.meb.gov.tr/2021-2022egitim-ogretim-yilinda-okutulacak-ilk-ve-ortaogretimderskitaplari/duyuru/7013
 • https://www.matematikciler.com/7-sinif-matematik-ders-kitabi/
 • https://www.matematikciler.com/8-sinif-matematik-ders-kitabi/
 • https://slideplayer.biz.tr/slide/2753056/