TÜRKİYE’DE TARIM SEKTÖRÜ SİGORTA SİSTEMİ: PROBLEMLER ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Tarım sektöründe üreticiler, üretim sürecinde çeşitli risk ve belirsizliklerle karşılaşmaktadır. Tarım sigortaları ile ise çiftçinin üretim aşamasındaki kayıplarını karşılamak ve üreticiyi üretime teşvik etmek amaçlanmaktadır.  Bu çalışmanın amacı Türkiye’de çiftçilerin tarım sigortası yaptırmalarında etkili olan faktörleri belirlemek ve karşılaştıkları sorunları saptayarak bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmektir. Araştırmada konuyla ilgili amprik makale bulgularından yola çıkılarak çıkarımlar yapılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucu elde edilen bulgularda Türkiye’de tarımsal üreticinin tarım sigortası yaptırmamasındaki en önemli sorunların, sigorta primlerinin yüksekliği ve çiftçinin konuyla ilgili bilgi eksikliği olduğu tespit edilmiştir. Eksperlerin hasar tespitindeki davranışları, çiftçinin eğitim durumu ve sigorta şirketlerine olan güvensizliği de önemli sorunlar olarak tespit edilmiştir. Üreticiye sağlanacak devlet desteğinin üreticiyi tarım sigortasına yönlendirmede en etkili faktör olacağı belirlenmiştir. Ayrıca çeşitli eğitim programları ve kurslarla üreticinin konuyla ilgili doğru bilgilendirilmesinin üreticiyi tarım sigortası yaptırmaya yöneltecek diğer önemli bir etken olduğu saptanmıştır.

___

 • Akçaöz vd. (2006) Antalya İlinde Tarımsal Üretimde Risk Yönetimi Ve Tarım Sigortası Uygulamaları, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 3-2: 93-103.
 • Aslan vd. (2012) Malatya İlinde Bitkisel Ürün Sigortaları Uygulamalarına Çiftçilerin Yaklaşımı, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7 Eylül, Konya.
 • Aydın vd. (2016) Kırklareli Ve Edirne İllerinde Üreticilerin Ürün Sigortası Uygulamalarına Yaklaşımı, Derim, 33-2: 249-262.
 • Barış, Ö. (2007) Türkiye’de ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Risk Yönetimi ve Tarım Sigortalarının AB’ye Uyumu Açısından Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.
 • Birinci, A. ve İkikat Tümer, E. (2006) The Attitudes of Farmers Towards Agricultural İnsurance:The Case Of Erzurum, Turkey, Die Bodenkultur, 57-2: 49-55.
 • Çukur vd. (2008) Malatya İlinde Kayısı Üreticilerinin Riskin Transferinde Tarım Sigortasına Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Doğanşehir İlçesi Polatdere Köyü Örneği, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 45-2: 103-111.
 • Doğan, R. (2012) Türkiye’de ve Avrupa’da Tarım Sigortaları Uygulamaları. Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi, Tekirdağ.
 • Doğan vd. (2015) Türkiye’de Tarım Sektörünün İktisadi Gelişimi ve Sorunları: Tarihsel Bir Bakış, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8-1: 29-41.
 • DPT, (2000) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (Tarımsal Politikalar ve Yapısal Düzenlemeler Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara.
 • Ertan, A. ve Gök, M. (2012) Eğirdir İlçesi Tarım Üreticilerinin Tarım Sigortası Yaptırmaya Karar Verme Sürecinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi, ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3-5: 66-76.
 • Gülçubuk, B. ve Güneş, E. (2010) Applicable Agricultural Insurance Models at the Rural Area: A Case Study from Turkey, Scientific Research and Essays, 5-9: 837-844.
 • Güngör, M. (2006) Türkiye’de Tarım Sigortası Uygulamaları ve Devlet Destekli Tarım Sigortası. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, İstanbul.
 • İkikat Tümer, E. (2011) Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 42-2: 153-157.
 • İkikat Tümer vd. (2019) Çiftçilerin Tarım Sigortası Yaptırma İstekliliği: Konya İli Ilgın İlçesi Örneği, KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, 22-4: 571-576.
 • İsel, M. (2010) AB Ortaklık Sürecinde Türkiye’nin Tarım Politikaları ve Buna Bağlı Olarak Değişen Tarım Sigortalarının (TARSİM) İncelenip Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.
 • Karaca vd. (2010, 11-15 Ocak). Türkiye’de tarım sigortaları uygulamaları. http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/28ac9c427302b7a_ek.pdf
 • Keskinkılıç, K. ve Alemdar, T. (2013) Tarım Sigortacılığı; Dünya ve Türkiye’deki Uygulamaların Değerlendirilmesi, Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 29-3: 114-123.
 • Mumcu, İ. (2009) Tarımı Gelişmiş Ülkelerde ve Türkiye’de Tarımsal Destekleme Uygulamalarında Tarım Sigortalarının Yeri. Doktora Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.
 • Naseri, Z. ve Saner, G. (2017) Uşak İlinde Buğday Üreticilerinin Olası Kuraklık Sigortasını Benimsemesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 3-2: 169-180.
 • Perçin, E. (2011) Geleneksel Tarım Sigortaları ile Devlet Destekli Tarım Sigortaları Uygulamalarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.
 • Pezikoğlu vd. (2012, 5-7 Eylül). Bursa İlinde Bitkisel Ürün Sigortası Uygulamalarına Yönelik Çiftçi Yaklaşımı. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Konya.
 • Saltık, M.G. (2017) Türkiye’de Tarım Sigortalarının Tarım Kesimi Üzerine Etkisi 2000-2016.Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tekirdağ.
 • Şahin, A. ve Miran, B. (2007) Çiftçi Algılarına Göre Bitkisel Ürünlerin Risk Haritası: Bayındır İlçesi Örneği, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 44-3: 59-74.
 • Taşçı vd. (2014, 3-5 Eylül) Ankara, Çorum ve Kayseri İllerinde Çiftçilerin Risk Yönetimi ve Tarım Sigortası Uygulamaları. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun.
 • Terin, M. ve Aksoy, A. (2015) Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Uygulama Sonuçları Üzerine Bir Araştırma: Ortadoğu Anadolu (TRB) Bölgesi Örneği, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 3-2: 35–43.
 • Yazgı, F.E. ve Olhan, E. (2018) Türkiye Tarım Sigortası Sisteminde Görülen Sorunlar ve Alternatif Model Arayışı, ADÜ Ziraat Dergisi, 15-1: 39-45.