TÜRK MİTOLOJİSİNİN ASKERİ SİLAH ADLANDIRILMASINDA KULLANIMI

Nesneleri tanımak ve onların bilinir hale getirilmesini amaçlayarak adlandırmak, ilksel zamandan bu yana çeşitli amaçlarla insanların kullandığı sözsel araçlardır. Adlandırma yoluyla bilinir hale gelen nesnelerden korkmayan insan, etrafında gördüğü canlı cansız her varlığa bir isim koymuş ve bu suretle onları ‘kendilerinden biri’ haline getirmiştir. Bu çerçevede silahların adlandırılması da insanoğlunun ölümcül olan bu teçhizattan korkmaması ve aralarında yakın bir bağ kurması için anlamlı bir ifadelendirmedir. Nesnelere konulan isimleri inceleyen bilim olan onomastik, kelimelerin serüveni üzerinde durmuş, geçirdikleri değişimleri incelemiş ve kültürel bir olgu olarak isimleri değerlendirmeye tabi tutmuştur. Bu makalede, Türk Savunma Sanayii’nin envanterinde yer alan silah, mühimmat ve teçhizat isimleri, onomastik bir değerlendirmeye tabi tutulmuş, ait oldukları mitolojik unsurların, kahramanların, doğa üstü yardımcıların, gök ile ilgili unsurların isimlerinin verildikleri ürünlerle analojik bağı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla Türk Savunma Sanayii’nin yayımladığı güncel ürün kataloğu incelenmiş, mitolojik ve destani isimler ile tarihte yaşamış yahut yaşadığı var sayılan Türk büyüklerinin isimleri derlenmiş ve bahsedilen çerçevede başlıklar halinde değerlendirilmiştir.

THE USE OF TURKISH MYTHOLOGY IN NAMING MILITARY ARMS

Recognizing objects and naming them with the aim of making them known are verbal tools used by people for various purposes since the earliest times. Human beings, who are not afraid of the objects that have become known through naming, have given a name to every living and non-living being around them and thus made them "one of them". In this context, the naming of weapons is a meaningful expression for human beings not to be afraid of this deadly equipment and to establish a close bond between them. Onomastic, a science that examines the names placed on objects, focused on the adventure of words, examined the changes they had undergone, and evaluated names as a cultural phenomenon. In the article discussed, the names of weapons, ammunition and equipment in the inventory of the Turkish Defense Industry were subjected to an onomastic evaluation, and the analogical relation of the mythological elements to which they belong, heroes, supernatural aids and the products of the sky were tried to be revealed. For this purpose, the current product catalog published by the Turkish Defense Industry has been examined, mythological and epic names and the names of Turkish elders who have lived or presumed to have lived in history were compiled and evaluated under titles within the framework mentioned.

___

Aksan, D. (2015). Her yönüyle dil - Ana çizgileriyle dil bilim. Ankara: Türk Dil Kurumu.

Dietz, B. (1987). The name as stigma, antisemitism in German everyday life, 1812–1833.

Freud, S. (2009). Haz ilkesinin ötesinde ben ve id. (Çev.: A. Babaoğlu), İstanbul: Metis.

Goffman, E. (2020). Günlük yaşamda benliğin sunumu. İstanbul: Metis.

Göksu, E. (2004). Türk kültüründe silah. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi.

Gökyay, O. Ş. (2007). Dedem Korkudun Kitabı / Kitab-ı Dedem Korkut âlâ Lisan-ı Taife-i Oğuzan. İstanbul: Kabalcı.

Hall J. (1999). Sanatta çizim ve semboller. Semboller, İşaretler, Amblemler Ansiklopedisi, Wayback Machine .

Kauffman, C. (1989). İsimler ve silahlar. İletişim Monografları. 56 (3), 9.

Öz, M. (2013). Zülfikar. TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 44, 553-554 .

Plummer, M. E. - Harrington, J. F. (2019). Names and naming in early modern Germany. Berghahn Publishing. Türkiye Cumhuriyeti, Türk Savunma Sanayii Dijital Ürün Kataloğu 2019/1.

Zabel, K. (1938). Namen als waffe, funktiun und wirkung der jüdischen zwangsnamen von. Grinn Publishing.

___

APA Mezkit Saban, G . (2021). TÜRK MİTOLOJİSİNİN ASKERİ SİLAH ADLANDIRILMASINDA KULLANIMI . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 14 (34) , 484-493 . DOI: 10.12981/mahder.925705