SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS SÖZLÜ GELENEK VE ANLATIMLAR TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Dil kültürün taşıyıcısı, kültür dilin hazinesidir. Dil sayesinde kültürel miras kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Teknolojinin hızla gelişimi ve modern dünya düzeni gibi bazı sebepler kültürel mirasın ötelenmesine sebep olmuştur. Somut olmayan kültürel miras toplum için kıymetlidir. Zarar görmesi, yitirilmesi toplumun geleceğini olumsuz yönde etkileyecektir. Somut olmayan kültürel mirasımızın genç kuşaklara aktarımı oldukça önemlidir. Ana dil öğretimi dersi olan Türkçe dersinin amaçları arasında kültürel mirasımızın aktarımının önemine değinilmiştir. Bu doğrultuda, bu çalışmada ortaokul öğrencileri için Somut Olmayan Kültürel Miras Tutum Ölçeği geliştirilmiştir. 30 maddelik ölçek, öğrencilerin yaşları ve bilişsel hazır bulunuşlukları dikkate alınarak 4 seçenekli, Likert tipinde tasarlanmıştır. Çalışmaya 187 kız ve 168 erkek olmak üzere toplam 355 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Somut Olmayan Kültürel Miras Tutum Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik analizleri için SPSS 26.0 ve AMOS 24.0 programlarından yararlanılmıştır. Somut Olmayan Kültürel Miras Tutum Ölçeğinin geneli ve üç faktörü arasında da pozitif yönde ve anlamlı (p<.001) ilişkiler olduğu bulunmuştur. Bu haliyle Somut Olmayan Kültürel Miras Tutum Ölçeği’nin kullanımı uygun görülmektedir. Anahtar Sözcükler: Türkçe Öğretimi, kültürel miras, tutum, ölçek. INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE ORAL TRADITION AND EXPRESSIONS ATTITUDE SCALE DEVELOPMENT STUDY Abstract Language is the carrier of culture, culture is the treasure of language. Thanks to language, cultural heritage has been transferred from generation to generation. Some reasons such as the rapid development of technology and the modern world order have caused the postponement of cultural heritage. Intangible cultural heritage is valuable to society. Damage or loss of the intangible cultural heritage will adversely affect the future of society. It is vital to transfer our intangible cultural heritage to younger generations. The importance of transferring our cultural heritage has been mentioned among the aims of the Turkish course, which is the mother tongue teaching course. Accordingly, in this study, Intangible Cultural Heritage Attitude Scale was developed for secondary school students. The 30-item scale was designed in a Likert type with 4 options, taking into account the age and cognitive readiness of the students. A total of 355 secondary school students, 187 girls, and 168 boys participated in the study. SPSS 26.0 and AMOS 24.0 programs were used for the validity and reliability analyzes of the Intangible Cultural Heritage Attitude Scale. It was found that there were positive and significant (p<.001) relationships between the general and all three factors of the Intangible Cultural Heritage Attitude Scale. As such, the use of the Intangible Cultural Heritage Attitude Scale is deemed appropriate. Keywords: Turkish Teaching, cultural heritage, attitude, scale.

___

  • Aksan, D. (1977). Her yönüyle dil: Ana çizgileriyle dilbilim I. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
  • Artun, E. (2008). Popüler Türk kültürün dünya kültürlerine etkisi ve katkısı. VI. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.
  • Balcı, A. (2020). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler.. Ankara: Pegem Akademi.
  • Basat, E. M. (2013). Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirası Birlikte Koruyabilmek, Milli Folklor, 25, 61-71.
  • Bayram, N. (2013). Yapısal eşitlik modellemesine giriş amos uygulamaları. Ankara: Pegem.
  • Bursal, M. (2017). SPSS ile temel veri analizleri. Ankara: Anı.
  • Büyüköztürk Ş. vd. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
  • Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches. United States of America: Sage Publications.