KÜLTÜR TURİZMİ PAZARLAMASINDA ÖRNEK İL İNCELEMESİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ

Turizm, hem birçok sektöre kaynak oluşturan hem de birçok sektörden beslenen hizmet ağırlıklı bir sektör durumundadır. Üretilen her mal ve hizmetin talep bulmasının mümkün olmadığı, tüketicilerin artık çok daha seçici ve müşkülpesent oldukları günümüz toplumunda, ancak tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan ürün ve hizmetler rağbet görmektedir. Dolayısıyla, turistin ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetlerin üretilmesi, tanıtılması ve en etkin şekilde pazarlanması gerekmektedir. Sosyal ve ekonomik rekabetin şehirlere kadar indirgendiği günümüz dünyasında, turizm pazarlaması kavramı daha da önemli bir hale gelmiştir. Artık, turizm alanında ülkelerden ziyade doğru pazarlama stratejileri kullanarak, şehirler rekabet gücünü arttırarak ön plana çıkmaya çalışmaktadır. Çünkü bir şehrin iyi tanınması ve etkin pazarlanabilmesi, daha çok fiziki ve beşeri sermaye çekebilmesi demektir. Bu da, ekonomik ve sosyal gelişmenin artması anlamına gelir. Bu çalışmada, turizm pazarlaması kavramı üzerinde durularak, şehrin markalaşmasında pazarlamanın önemine dikkat çekilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, inanç turizmi açısından olduğu kadar tarihi çarşıları, müzeleri, kendine özgü zengin mutfağı ile kültür ve gastronomi turizmi alanlarında da çok önemli bir destinasyon olan Şanlıurfa, şehir pazarlaması açısından örneklenerek, şehrin turizm potansiyeli tanıtılmaya çalışılmıştır. Ayrıca, çalışmanın Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel değerlerine dikkat çeken bölümüyle bölge turizmine katkı sağlayacağı da düşünülmektedir.

A CASE STUDY IN CULTURAL TOURISM MARKETING: THE CASE OF ŞANLIURFA

Tourism is a service-oriented sector that both creates a resource for many sectors and feeds from many sectors. In today's society, where it is not possible to find demand for every product and service produced, and consumers are now much more selective and fastidious, products and services that meet the needs and expectations of consumers are in demand. Therefore, it is necessary to produce, promote and market the goods and services that will meet the needs of the tourist in the most effective way. In today's world, where social and economic competition is reduced to cities, the concept of tourism marketing has become even more important. Now, cities are trying to come to the fore by increasing their competitiveness by using the right marketing strategies rather than countries in the field of tourism. Because a city's well-known and effective marketing means that it can attract more physical and human capital. This means an increase in economic and social development. In this study, it is aimed to draw attention to the importance of marketing in the branding of the city by emphasizing the concept of tourism marketing. In this context, Şanlıurfa, which is a very important destination in the fields of culture and gastronomy tourism with its historical bazaars, museums, unique rich cuisine, as well as in terms of faith tourism, has been exemplified in terms of city marketing and the tourism potential of the city has been tried to be introduced. In addition, it is thought that the part of the study that draws attention to the historical and cultural values of Şanlıurfa will contribute to the tourism of the region.

___

 • Ak, M. (2006). Marka Ürününüze Ruh Katar Marka Yönetimi. Akis Kitap, İstanbul.
 • Akyüz, Serap (2008), “Çok Uluslu İşletmelerde Verimlilik Anlayışı: İstanbul Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Altınbaş, H. (2007). Pazarlama iletişimi ve şehir pazarlaması “şehirlerin markalaşması”. Selçuk İletişim, 4(4), 156-162.
 • Altunışık, R. (2008). ANKETLERDE VERİ KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN ÖNTEST PİLOT TEST YÖNTEMLERİ. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 1(2), 1-17.
 • Arslan, S. (2009). Turizm sektöründe alternatif bir pazarlama stratejisi olarak gerilla pazarlamanın kullanılması: Konaklama işletmeleri üzerine bir araştırma. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Avila-Robinson, A., & Wakabayashi, N. (2018). Changes in the structures and directions of destination management and marketing research: A bibliometric mapping study, 2005–2016. Journal of Destination Marketing & Management, 10, 101-111.
 • Benek, S. (2012). GAP BÖLGESİ’NDE TARIMSAL FAALİYETLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU. Marmara Coğrafya Dergisi, (26), 195-215.
 • Can, A. S., Alaeddinoglu, F., & Turker, N. (2014). Local authorities participation in the tourism planning process. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 10(41), 190-212.
 • Çokal, Z., & Büyükkuru, M. (2018). Güncel pazarlama yöntemlerinin turizm sektöründe uygulanabilirliğine yönelik bir değerlendirme. Journal of Multidisciplinary Academic Tourism, 3(2), 53-65.
 • Dalkılıç, N., & Aksulu, I. (2004). Midyat Geleneksel Kent Dokusu ve Evleri Üzerine Bir İnceleme. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19(3).
 • Dünya Bülteni. (2018). İnsanlığın En Eski Tapınağı Şanlıurfa’da. Erişim Tarihi: 14 Eylül 2022 https://www.dunyabulteni.net/arsiv/insanligin-en-eski-tapinagi-sanliurfadah1674.html
 • Giritlioğlu, İ., & AVCIKURT, C. (2010). Şehirlerin Turistik Bir Ürün Olarak Pazarlanması, Örnek Şehirler ve Türkiye’deki Şehirler Üzerine Öneriler (Derlemeden Oluşmuş Bir Uygulama). Adıyaman üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, (4), 74-89.
 • Hacıoğlu, N. (2008). Turizm Pazarlaması. Balıkesir: Uludağ Üniversitesi Güçlendirme.
 • İçöz, O. (1996). Turizm İşletmelerinde Pazarlama: İlkeler ve Uygulamalar (1. Basım) Ankara: Anatolia Yayıncılık.
 • İlban, M. O. (2007). Destinasyon pazarlamasında marka imajı ve seyahat acentalarında bir araştırma.
 • İpar, M. S. (2011). Turizmde destinasyon markalaşması ve İstanbul üzerine bir uygulama (Master's thesis, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • İsen, İ. (2013). Bir şehrin markalaşması ve şehir pazarlaması açısından incelenmesi: Örnek bir uygulama (Master's thesis, Niğde Üniversitesi).
 • Karagöz, D., & Özel, Ç. H. (2013). Turizm pazarlaması. Baskı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Kavaratzis, M., & Ashworth, G. J. (2005). City branding: an effective assertion of identity or a transitory marketing trick?. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 96(5).
 • Kotler, P. (2006). Soru ve Cevaplarla Günümüzde Pazarlamanın Temelleri (Ü. Şensoy, Çev.). Ankara: Optimist Yayın Dağıtım.
 • Kotler, P. (2006). Günümüzde pazarlamanın temelleri. Optimist Yayınları, İstanbul. KOZAK, M. A. (2009). Akademik turizm eğitimi üzerine bir durum analizi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (22), 1-20.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, Taşınmaz Kültür Varlıkları İstatistik. Erişim Tarihi: 11.07.2022 http://www.korumakurullari.gov.tr/TR-89640/tasinmaz-kultur-varliklari-istatistik.html
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, Harran ve Harran’daki Mimari Eserler. Erişim Tarihi: 15 Eylül 20022. https://ekitap.ktb.gov.tr/TR-80698/harran-ve-harrandaki-mimari-eserler.html
 • Kürkçüoğlu, A. C. (2000). İnançlar Diyarı Şanlıurfa, Şanlıurfa Valiliği Kültür Yayınları,(11).
 • Kürkçüoğlu, A. C., Akalın, M., Kürkçüoğlu, S. S., & Güler, S. E. (2002). Uygarlığın Doğduğu Şehir: Şanlıurfa. Şanlıurfa: ŞURKAV Yayınları.
 • Kürkçüoğlu, A. C. Kara, Z, (2003), Harran Medeniyetler Kavşağı, Harran Kaymakamlığı Yayınevi
 • KÜRKÇÜOĞLU S. Sabri, (2007). “Müze Şehir ŞANLIURFA” Mürekkep Dergisi, Sayı: 5, Ankara .
 • Kürkçüoğlu, A. C., & Güler, S. (2010). Tarih ve Turizm Şehri Şanlıurfa. Şanlıurfa: Şurkav Yayınları.
 • Kürkçüoğlu, S., & Erkol, G. (2013). Şanlıurfa Kültür ve İnanç Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Uluslar arası İnanç Turizmi ve Hoşgörü Konferansı, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Maraş, A. M. (1986). Peygamberler Şehri Şanlıurfa. Birlik Yayınları, Ankara.
 • Ofluoğlu, M. (2014). Kentsel Markalaşma Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma: Şanlıurfa Örneği.
 • Özdemir, G. (2007). Destinasyon yönetimi ve pazarlama temelleri İzmir için bir destinasyon model önerisi (Doctoral dissertation, DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü).
 • Özdemir, G., & Pazarlaması, D. (2008). Detay Yayıncılık.
 • Palmer, A., & Bejou, D. (1995). Tourism destination marketing alliances. Annals of tourism research, 22(3), 616-629.
 • Polat, C. (2007). Şehir pazarlaması, Dünya’daki ve Türkiye’deki gelişmeler ve karşılaşılan sorunlar. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 10(1-2), 231-260.
 • Rainisto, S. K. (2003). Success factors of place marketing: A study of place marketing practices in Northern Europe and the United States. Helsinki University of Technology.
 • Rızaoğlu, B. (2007). Turizm pazarlaması. Detay Yayıncılık.
 • Sünnetçioğlu, S., Can, A., & Durlu-Özkaya, F. (2012). Yavaş turizmde coğrafi işaretlemenin önemi. 13. Ulusal Turizm Kongresi, 6(9), 953-962.
 • Şahinalp, M. (2005). ŞANLIURFA ŞEHRİ’NİN KÜLTÜREL FONKSİYONU. Marmara Coğrafya Dergisi, (11), 65-80.
 • Şahinalp, M. S. (2006). ŞANLIURFA ŞEHRİ’NİN KURULUŞUNA ETKİ EDEN ETMENLER. Coğrafi Bilimler Dergisi, 4(1), 105-127.
 • Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2018). Şanlıurfa Tarihi. http://www.urfakultur.gov.tr/Eklenti/22174,sanliurfa-tarihi.pdf?0
 • Şanlıurfa Valiliği, Kelaynak Kuşları. Erişim Tarihi: 7 Eylül 2022 http://www.sanliurfa.gov.tr/kelaynak-kuslari.
 • Şanlıurfa Valiliği, Kültür Turizmi. Erişim tarihi: 10 Eylül 2022 http://www.sanliurfa.gov.tr/kultur-turizmi
 • ŞURKAV, Şanlıurfa Şehir Rehberi (2008), Şanlıurfa İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Şurkav Yayınları.
 • ŞURKAV. (2019). Dergah Balıklıgöl Projesi. Erişim Tarihi: 1 Eylül 2022 http://surkav.org.tr/defaulta998.html?bs=26&ID=1
 • ŞURKAV, Şanlıurfa Şehir Rehberi (2022), Şanlıurfa İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Şurkav Yayınları.
 • Turgut, B. (2013). Urfa Vakıfları:(1850–1900). Marmara Universitesi (Turkey).
 • Türker, N., Selçuk, Ş., & Özyıldırım, A. (2016). Turizmin yerel halkın yaşam kalitesi üzerine etkisi: Safranbolu örneği. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 1-13.
 • UYGUR, M. S., & BAYKAN, E. (2007). Kültür Turizmi ve Turizmin Kültürel Varlıklar Üzerindeki Etkileri. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 30-49.
 • Ünal, A., & Bozkurt, M. (2014). Genel Olarak Pazarlama Kavramı ve Pazarlama Yaklaşımlarındaki Değişimler.
 • Yavuz, M. C. (2007). Uluslararası destinasyon markası oluşturulmasında kimlik geliştirme süreci: Adana örneği.
 • Yıldız, S. (2009). Peygamberler Diyarı Urfa (1. Baskı). Şanlıurfa: Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları.
 • https://www.sanliurfaguncel.com/kultur-ve-inanclar-diyari-sanliurfa-video/6542/ Erişim Tarihi: 2 Eylül 2022
 • https://hasbahankonukevi.com › url_tarihi-ve-gezilecek.. Erişim Tarihi: 7 Eylül 2022
 • https://www.investsanliurfa.com/sanliurfa/koskler-ve-konaklar--440 Erişim Tarihi: 20 Ağustos 2022
 • https://www.caginpolisi.com.tr › eski_s Erişim Tarihi: 20 Temmuz 2022
 • https://aktuelarkeoloji.com.tr/kategori/guncel-kazilar/tharse-turus-nekropol-alaninda-temizlik-ve-kurtarma-kazisi-basladi Erişim Tarihi: 18 Temmuz 2022
 • https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/gobeklitepe-uygarlik-tarihini-yeniden-yaziyor Erişim Tarihi: 25 Temmuz 2022
 • http://www.eyyubiye.gov.tr/hz-eyyub-peygamber-sabir-makami Erişim Tarihi: 18.07.2022