Tarih Labirentinde Sahih Dini Bilginin İmkânı

İslâm’ın doğmaya dönüşmemesinin ve bütün tarihlerde hayata cevap verebilmesinin teminatı, dinin gayeleri doğrultusunda yorumlanarak maslahatı gerçekleştirmesidir. İnsan ise tarihsel bir mahiyet olarak her daim bir değişim ve oluşum hali içerisinde olduğundan ilmi ehliyete ilaveten bütün metodolojik hazırlıkları da yerine getirdikten sonra, metne her türlü işkenceyi uygulayarak önyargılarını metne söyletmek yerine, kendini samimiyetle metne açık tutarak anlamacı bir çaba içerisinde olmalıdır.

Possibility of Authentic Religious Knowledge in the Labyrinth of History

When Islam is understood and applied according to its basic purposes (maqasid), it cannot transform into a dogma and hence can offer timely proper solutions to ever-changing historical conditions. Within this context, human being should be aware of his/her historical nature  and keep himself/herself open to Qur’anic meaning in the mode of sincerity after he/she gains required pre-knowledge and makes all types of methodological preparations toward the revelation of Qur’anic sense. For this purpose, he/she should avoid reading his prejudgments in the Qur’an in terms of violent interpretation.   

Kaynakça

Aktay, Yasin, 1993, ‚Anlama, Vahiy ve Tarih‛, Tezkire, 5, Ankara.

Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Çelik-Şûra yayınları, İstanbul (t.y.). Dönmez, 2002:, İbrahim Kafi, 2002, ‚İslâm Hukukunda Müçtehidin Naslar

Karşısındaki Durumu İle Modern Hukuklarda Hakimin Kanun Karşısındaki Durumu Arasında Bir Mukayese‛, Makasıd ve İçtihad, (Derleyen Ahmet Yaman) Konya. Gazalî, İmam, el-Munkizu Mine’d- Dalal, (çev, Salih Uçan) İstanbul, 1990

Kutup, Seyyid, Fi Zılali’l-Kur’an, (çev. M. Emin Saraç, İ.Hakkı Şengüler, Bekir Karlığa ) İstanbul, 1979.

Paçacı, Mehmet, 2003, ‚Çağdaş Dönemde Kur’ana Ve Tefsire Ne Oldu?‛, İslâmiyât, Ankara.

Raysûnî, Ahmet, 2002, ‚Makasıd ve İçtihad Şatıbî Merkezli Bir Bakış‛,

Makasıd ve İçtihad, (Derleyen, Ahmet Yaman) Konya. Şatıbî, Ebu İshak, El Muvafakat, (çev, Mehmet Erdoğan) İstanbul, 1993.

Suyûtî, Celalü’d-Din Abdu’r-Rahman, El İtkan Fi Ulûmi’l-Kur’an, (Çev, Sakıp Yıldız, Hüseyin Avni Çelik) İstanbul, 1987.

Possibility of Authentic Religious Knowledge in the Labyrinth of History Citation/©: Kotan, Şevket, (2007). Possibility of Authentic Religious Know- ledge in the Labyrinth of History, Milel ve Nihal, 4 (3), 113-128.

Kaynak Göster

Chicago Kotan, Ş . "Tarih Labirentinde Sahih Dini Bilginin İmkânı". Milel ve Nihal 4 (2007 ): 113-128