TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ BELGESİ TEMELİNDE İMALAT SANAYİNİN YAPISAL ANALİZİ

Bu makalede, Ocak 2011’de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Türkiye Sanayi Strateji Belgesi 2011-2014’de rekabet gücü incelemesinde öncelik verilen sektörler de dahil olmak üzere Türkiye ekonomisi, sanayi sektörü ve imalat sanayinin genel bir yapısal değerlendirmesi yapılacaktır. Değerlendirmemizde imalat sanayinin alt sektörler bazında genel profili incelenerek, katma değer, sektörel bağlantılar, rekabet gücü, dış ticaret ve teknoloji yoğunluğu açısından durumu analiz edilecektir. Makalede, imalat sanayi sektörlerinin birbirlerini etkileme düzeyleri, talep değişimlerinden etkilenme dereceleri, sektörlerin yaratacağı “katma değer zinciri” Input-Output yaklaşımı ile analiz edilecek olup, ayrıca ülke ihracatında öne çıkan sektörler, hedef pazar ülkeler, rakip ülkeler ve bu ülkeler karşısında ülkemizin rekabet gücü de irdelenecektir.

___

 • Hazari, B.R. ―Empirical Identification of Key Sectors in the Indian Economy‖, Review of Economics and Statistics, 52, 1970, pp. 173-195.
 • Hirschman, A.O., The Strategy of Economic Development, New Haven, CT, Yale University Presss, 1958.
 • Küçükkiremitçi, Oktay; Karaca, M. Emin; Eşiyok, B. Ali, Türkiye‟nin İhracatında Öne Çıkan Sektörlerde Temel Pazar Ülkeler, Rakipler ve Rekabet Gücü, Türkiye Kalkınma Bankası, Şubat 2010.
 • Küçükkiremitçi, Oktay; Karaca, M. Emin; Eşiyok, B.Ali; Genç, Ömür, Türkiye İmalat Sanayiinde Bölgesel/Yapısal Durum ve Rekabet Gücü Analizleri, Türkiye Kalkınma Bankası, Ağustos 2008.
 • Rasmussen, P., Studies in Intersectoral Relations, Copenhagen, Norregard, 1957.
 • Reyes, Fidel Aroche, ―Structural Transformations and Important Coefficients in the North American Economies‖, Economic Systems Research, Vol.14., 2002, No. 2.
 • Roman L.,Weil, Jr. ―The Decomposition of Economic Production Systems‖, Econometrica, Vol. 36, No. 2, Apr., 1968, pp. 260-278.
 • T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 2011- 2014 (AB Üyeliğine Doğru), Aralık 2010.
 • Türkiye İstatistik Kurumu, Yıllık İş İstatistikleri ve Dış Ticaret Verileri, (www.tuik.gov.tr).
 • UN Comtrade, (www.comtrade.un.org).
 • United Nations, Studies in Methods Handbook of National Accounting, Series F, No.74, 1999, New York.