SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM-TÜKETİM POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE “YEŞİL EKONOMİ” ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Küresel çevre sorunlarının giderek büyüdüğü çağımızda materyal büyümeye odaklanmış, ekonomik sistemi doğa sistemlerinden ayrı varsayan ve doğal kaynaklara verilen zararları dikkate almayan neo-klasik ekonomiye alternatif yaklaşımlar ortaya çıkarken, toplumların refah düzeyinin tüketimle olan ilişkisi de sorgulanmaktadır. Varlığımızın temeli olan çevre değerleri ile hayatı her yönüyle etkileyen enerji ihtiyacı arasındaki ilişkiler, modern çağın gündeminde canlı tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Çevre ve ekonomi ilişkisini ekolojik faktörlerle ortaya koyan “yeşil ekonomi” kavramı, sürdürülebilir kalkınma anlayışı içerisinde irdelenmiş ve bu yüzden ekonomik kalkınma temelinde çevresel korumanın sağlanması, doğal hayata verilen zararların azaltılması dünyanın kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde kullanmanın önemi vurgulanmıştır. Yeşil ekonomi kavramı içerisinde yer alan önemli bir unsur olan “sürdürülebilir üretim ve tüketim” yaklaşımı, yaşam döngüsü zinciri içerisinde yapılan her bir üretimin ekonomide bıraktığı etkilerinin sosyal ve çevresel etkileri ortaya konulmuştur.

___

 • Aldemir, Şenkan, Kaypak, Şafak, “Eko-Ekonomi Kavramı ve Türkiye İçin Değerlendirmeler”, 2. Ulusal İktisat Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İzmir, s. 1.
 • Aşıcı, Ahmet, Şahin, Ümit, Yeşil Ekonomi, Yeni İnsan Yayınevi, Yeşil Politika Serisi: 2, 2012, s. 10-53.
 • Avrupa Çevre Ajansı, Avrupa „da Çevre: 2010 Durum ve Genel Görünüm, Avrupa Birliği Resmi Yayınlar Ofisi, Copenhagen, 2010, s. 127.
 • Barlas, Nükhet, Küresel Krizlerden Sürdürülebilir Topluma, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2013, İstanbul, s. 225-250.
 • Commision of DG Environment, “Action Plan For Sustainable Consumption, Production and Industry”, MEMO/08/507, Brussels, 2008, s. 5-6.
 • Çepel, Necmettin, Çevre Koruma ve Ekoloji Terimleri Sözlüğü, TEMA Yayınları, İstanbul, 1996, s. 65.
 • Daly, Herman E., Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development, Beacon Press., 1997, s. 52.
 • Derek, Wall, Yeşil Politika, (Çev.: İlknur Urkun Kelso),Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul, 2013, s. 47-87.
 • Duygu, Ergin, Çevre El Broşürü, Çankaya Belediyesi, Ankara, 2007, s. 212.
 • European Communities, “Sustainable Production and Consumption in the European Union”, Brussel, 2004, http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm, (Erişim Tarihi: 20.05.2015) .
 • European Commission, Commission Staff Working Document of Regional Policy Contributing to Sustainable Growth in Europa 2020, SEC (2011) 92 Final Report , Brussels, 2011, s. 7-9.
 • European Commissions, Life Cycle Indicators For Resources Products and Waste- Joint Research Centre Technical Reports, Luxembourg, 2008, s. 6-8.
 • Europe Environment Agency, “Towards a Green Economy in Europe: 2011 Eionet Workshop on Green Economy with a Focus on SCP”, Danimarka, 2011, s. 4.
 • Europe Environment Agency, “Waste Prevention and End-of-Life Waste Management Policies are Covered in the EEA-ETC Series of Waste Policy Factsheet”, Work Plan, 2009, s. 3-5.
 • European Environment Agency, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Ekosistem Hizmetlerinin Değerlendirmesi Çalıştayı: Türkiye Balkanlar ve Kafkasya”, Antalya, Anonim, 2012.
 • Europan Environment Agency (EEA), Annual Management Plan, Copenhagen, 2012, s. 25-27.
 • Global Footprint Network, Carriying Capacity and Ecological Footprints, 2012,
 • http://www.overpopulation.org/solutions.html#Carrying Capacity, s. 5.
 • Heather, Sander, Polasky, Stephen , G.Haight Robert , “The Value of Urban Tree Cover: A Hedonic Property Price Model In Ramsey and Dakota Countries”, USA, 2010, s. 1646-1653.
 • International Insitute For Sustainable Development (IISD), “Instruments For Change Definitions and Concepts: Sustainable Consumption Symposium, s. 1-5.
 • http://www.iisd.org/susprod/principles.htm, (Erişim Tarihi: 12.06.2014).
 • Karacan, A.Rıza, Çevre Ekonomisi ve Politikası, Ege Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 6, İzmir, 2013, s. 623-624.
 • Kasuhik, Anubha, Perspectives in Environmental Studies, New Age Publishers, New Delhi, 2004, s. 65.
 • Kışlalıoğlu, Mine, Berkes, Fikret, Ekoloji ve Çevre Bilimleri, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2003, s. 26.
 • Maziotta, Matteo, Pareto A., “A Well Being Index a Well-Being Index Based on the Weighted Product Method”, 2012, s.2.
 • Max, Fordham, “Sustainability Matrix-Wider Paramaters”,
 • http://www.maxfordham.com/news/publications/sustainability-matrix-refurbished- offices, (Erişim Tarihi: 31.08.2015)
 • Mutlu, Ahmet, “Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Muhasebesi (I)”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 33/1, 2007, s. 178-187.
 • Stephan Moll, Watson David, “Environmental Pressures From European Consumption and Production”, European Topic Centre on Sustainable Production and
 • Consumption, European Environment Agency, Copenhagen, 2009, s. 4-7.
 • Research Development and Consulting, Evaluation of Costs and Benefits For The Achievement of Reuse And Recycling Targets For The Different Packaging Materials in The Frame of The packaging And Packaging Waste Directive, 94/62/EC, 2003, s. 5.
 • Reyhan, Hakan, Ekolojik Emperyalizm Gıdaya Tahakkümün Biyopolitiği, Alter Yayıncılık, Ankara, 2012, s. 69.
 • Satır, Ayşen, “Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim (STÜ)”, Çevre ve İnsan Dergisi, Sayı: 76, 2009/1, s. 34.
 • Sektörel Dernekler Federasyonu (Federation of IndustrialAssociations), “AB Katılım Sürecinde Türkiye İçin Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim”, 8. Rekabet Kongresi, İstanbul, Anonim, 2012.
 • Şahin, Ümit, Yeşil Düşünceden Yeşil Ekonomiye (Çev.: İnan Mayıs Aru), Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul, 2012, s. 10-25.
 • Tanuro, Daniel, Yeşil Kapitalizm İmkansızdir (Çev.: Yalçın Toklu), TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yayınları, İstanbul, 2011, s. 61.
 • UNEP, Ilo, Ituc, Ioe, “Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable: Low- Carbon World”, United Nations Environment Programme, 2014, s. 3.
 • UNEP, “The Transition to a Green Economy: Benefits, Challenges And Risks From a Sustainable Development Perspective”, United Nations Environment Programme UN Conference on Trade and Development, 2011, s. 7-8.
 • United Nations Environment Programme (UNEP), “Towards A Green Economy”, Nairobi, 2011, s. 3-4.
 • WWEA (Dünya Rüzgâr Enerjisi Birliği), Dünya Rüzgâr Enerjisi Raporu, 2010, s. 32.
 • Yale Center For Environmental Law and Policy, “2005 Environmental Sustainability Index”, Minesota, USA, 2005, s. 19.
Memleket Siyaset Yönetim-Cover
 • ISSN: 1306-8202
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 2006
 • Yayıncı: Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği (YAYED)