XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Bucak'ta İdari ve Sosyal Yapı

Öz Bu çalışmada Konya Vilayet Salnamelerini temel alarak Anadolu’nun hızlı gelişen kazalarından biri olan Bucak’ın XIX. Yüzyılın ikinci yarısındaki idari ve sosyal yapısını incelemeye çalıştık. Salnameler yanında Osmanlı Arşivi belgeleri ve diğer araştırma eserlerden de faydalandık. Günümüzde Burdur'a bağlı Bucak ilçesi sınırları içinde yer alan, XIX. Yüzyılda ise Teke (Antalya) Sancağı merkez kazasına bağlı nahiyeler olan Bucak, Melli ve Kızılkaya'nın idari ve sosyal yapısıyla ilgili önemli bilgilere ulaştık. Böylece Bucak ilçesinin tarihine katkıda bulunmayı amaçladık.

Kaynakça

Akbal, F. (Ekim 1951). 1831 Tarihinde Osmanlı İmparatorluğu´nda İdari taksimat ve nüfus. Belleten, XV/60, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İ.DH., 1475/1327 Ca 56; DH.MKT., 2817/90; DH.MKT., 2854/92; DH.MKT., 872/15.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Temettuat Defteri, 9908.

Baykara, T. (1988). Anadolu´nun tarihi coğrafyasına giriş I, Anadolu´nun idari taksimatı. Ankara: TKAE Yayınları.

Burdur Valiliği. (1955). Burdur. İstanbul: Burdur Valiliği Yayınları.

Burdur Valiliği İl Kültür Müdürlüğü. (1992). Göller ve güller beldesi Burdur. Burdur: Burdur Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yayınları.

Burdur 1967 İl yıllığı. Ankara: Burdur Kalkındırma ve Tanıtma Derneği Yayınları.

Çadırcı, M. (1989). Türkiye´de kaza yönetimi(1840–1876). Belleten, C. LIII, S. 206, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Çadırcı, M. (1991). Tanzimat Döneminde Anadolu kentlerinin sosyal ve ekonomik yapıları. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Devlet Salnamesi. (1927–1928).

Duymaz, A. Ş. (2002). Anadolu Selçuklu Devleti ticaret hayatının günümüze yansımasının mimari bir örneği: İncirhan. Burdur Araştırmaları, Yıl 2, Sayı 3, Burdur: Burdur Valiliği Çevre Koruma Vakfı Yayını.

Duymaz, A. Ş. (1996). Isparta-Antalya arasında yer alan Anadolu Selçuklu hanlarından İncir Han.Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Duymaz, A. Ş. (2005) Anadolu Selçuklu dönemi ekonomik ortamına Burdur-Bucak'tan mimari bir örnek: Susuz Han. I. Burdur Sempozyumu, Burdur 16–19 Kasım 2005.

Ekinci, Yusuf. (1995). Burdur. Ankara: Yayınevi Yok.

Emecen, F. M. (1989). XVI. Asırda Manisa kazası. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Erbay, İ. (1967). Burdur ili iskan tarihi ve yer adları. Mezuniyet Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Erdem, R. (1946). Burdur İli'ne ait genel bilgiler. Burdur.

Eren, N. (1979). İncir Hanı. İlgi Dergisi, S. 27.

Erkazancı, M. (1971). Burdur’daki tarihi eserler. Mezuniyet Tezi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul.

Erten, S. F. (1940). Antalya tarihi. İstanbul: Tan Matbaası.

Göka, Ş. (1996). Söz uçar yazı kalır. Antalya: Antalya Gazeteciler Cemiyeti Yayını.

Hicri 1290 (1873), Hicri 1291 (1874), Hicri 1292 (1875), Hicri 1295 (1878), Hicri 1296 (1879), Hicri 1298 (1881), Hicri 1300 (1883), Hicri 1302 (1885), Hicri 1304 (1887), Hicri 1307 (1890), Hicri 1309 (1891), Hicri 1310 (1892), Hicri 1312 (1894), Hicri 1314 (1896), Hicri1317 (1899), Hicri 1326 (1908), Rumi 1326 (1910), 1330 (1914) tarihli Konya Vilayet Salnameleri

Hicri 1321 (1903) tarihli Maarif-i Umumiye Salnamesi

http://bucakhem.meb.gov.tr/bucak.htm

http://www.turkmedya.com

Kafesoğlu, İ. (1992). Selçuklu tarihi. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Karaca, B. (1991). XV ve XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağı. Doktora Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Karal, E. Z. (1988). Osmanlı tarihi VII. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Karal, E. Z. (1943). Osmanlı İmparatorluğu´nda ilk nüfus sayımı 1831. Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü Basımevi.

Karpat, K. (1992). Bucak. Türkiye Diyanet Vakfı İslam ansiklopedisi, 6. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Kayacan, İ. (1989). Burdur hatırlamaları. Ankara: Ece Yayınları.

Kımıllı, Z. M. (2005). Tarihi yapıların sürdürülebilirlik bağlamında yeniden kullanıma kazandırılması:Burdur/Susuzhan örneği. I. Burdur Sempozyumu, Burdur 16-19 Kasım 2005.

Moğol, H. (1997). Antalya tarihi. Ankara: Mehter Yayınları.

Önkal, A. ve Bozkurt, N. (1992). “Cami”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam ansiklopedisi, 7. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Özçelik, H. (1999). Dünden bugüne Bucak (Oğuzhan). Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Pakalın, M. Z. (1993a). Osmanlı tarih deyimleri ve terimleri sözlüğü, I. İstanbul: M.E.B. Yayınları.

Pakalın, M. Z. (1993b). Osmanlı tarih deyimleri ve terimleri sözlüğü, II. İstanbul: M.E.B. Yayınları.

Pakalın, M. Z. (1971). Osmanlı tarih deyimleri ve terimler sözlüğü, III. İstanbul: M.E.B. Yayınları.

Saydam, A. (1995). Osmanlı medeniyeti tarihi. Trabzon: Kemal Ofset Matbaacılık.

Selekler, H. M. (1960). Yarım asrın arkasından. İstanbul: Orhan Mete Matbaası.

Sertoğlu, M. (1986). Osmanlı tarih lûgatı. İstanbul: Enderun Kitabevi.

Şemseddin Sâmi. (1985). Kâmûs-ı Türkî. I. İstanbul, Tercüman Yayınları.

Şemseddin Sâmi. (1305). Kâmusu'l A'lâm, 2. İstanbul, Tercüman Yayınları.

Tolun, T. (1992). İncir Han. Antalya IV. Selçuklu semineri bildirileri. Antalya 1-3 Mart 1992.

Turan, O. (1946). “Selçuk kervansarayları”. Belleten, C. X, S. 38, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Uysal, M. A. (1998). Salnamelere göre Burdur. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Uysal, M. A. (2001). Cumhuriyet öncesi dönemde Burdur'un ekonomik yapısı. Burdur Araştırmaları, Yıl 1, S. 2, Burdur, Burdur Valiliği Çevre Koruma Vakfı Yayını.

Ülkütaşır, M. Ş. (1965). Sıbyan mektepleri. Türk Kültürü, Yıl III, S. 33, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları.

Ünal, M. A. (1989). XVI. Yüzyılda harput sancağı. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Yurt Ansiklopedisi. (1982a). C. 3, İstanbul: Anadolu Yayıncılık.

Yurt Ansiklopedisi. (1982b). C. 2, İstanbul: Anadolu Yayıncılık.

Kaynak Göster

APA Uysal, M . (2010). XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Bucak'ta İdari ve Sosyal Yapı . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 0 (3) , 103-119 .