ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TELEFON BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN VE KULLANIM AMAÇLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ - INVESTIGATION OF UNIVERSITY STUDENTS SMARTPHONE ADDICTION LEVELS AND USAGE PURPOSES IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES

Öz Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılık düzeyleri ve kullanım amaçlarını farklı değişkenler açısından incelemektir. Çalışma Burdur’un Bucak ilçesinde bulunan bir yüksekokul ile iki meslek yüksekokulunda yürütülmüştür. Araştırmada ikincil verilerle birlikte, birincil veriler de kullanılmıştır. Birincil verilere yönelik veri toplama tekniği olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Akıllı telefon bağımlılığının belirlenmesi için Demirci ve arkadaşları (2014) tarafından geliştirilen geçerlik güvenirlik analizi yapılmış ölçek kullanılmıştır. Tesadüfi örnekleme yoluyla dağıtılan anketin 393 tanesi geri dönmüştür. 385 anketten elde edilen veriler, bilgisayara girilmiş ve amaca uygun olarak hazır bir istatistik programı ile analizler yapılmıştır. Çalışmada, güvenilirlik analizi, faktör analizi ve betimsel analizlerin yanı sıra bazı demografik değişkenlere göre akıllı telefon bağımlılığının farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek amacıyla iki bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında bağımsız örneklem t-testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda cinsiyet, eğitim ve yaş ile öğrencilerin akıllı telefon bağımlılık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Ayrıca, üniversite öğrencilerinin akıllı telefonu en çok sosyal iletişim ağlarına erişim için kullandığı, günlük ortalama kullanım süresinin 4 saat ve üzeri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Kaynakça

Adnan, M. & Gezgin, D.M. (2016). Modern Çağın Yeni Fobisi: Üniversite Öğrencileri Arasında Nomofobi Prevalansı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 49(1), 141-158. Aktaş, H. & Yılmaz, N. (2017). Üniversite gençlerinin yalnızlık ve utangaçlık unsurları açısından akıllı telefon bağımlılığı, International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(1), 85-100. Al-Khlaiwi, T. & Meo, S. A. (2004). Association of mobile phone radiation with fatigue, headache, dizziness, tension and sleep disturbance in Saudi population. Saudi medical journal, 25(6), 732-736. Ay, S. (2013). İletişim Araçları Kullanımının Yarattığı Bağımlılığın Sosyal İzolasyon Üzerindeki Etkisi Cep Telefonu Kullanıcıları Üzerinde Bir Araştırma, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İdari Uzmanlık Tezi, İzmir. Aydın, İ. E. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: Anadolu Üniversitesi Örneği, Selçuk Ün. Sos. Bil. Ens. Dergisi, (35): 373-386. Beranuy, M., Oberst, U., Carbonell, X. & Chamarro, A. (2009). Problematic Internet and mobile phone use and clinical symptoms in college students: The role of emotional intelligence, Computers in human behavior, 25(5), 1182-1187. Bragazzi, N.L. & Pente, G.D. (2014). A Proposal for Including Nomophobia in The New DSM-V, Psychology Research and Behavior Management, 7, 155-160 Chiu, S. I. (2014). The relationship between life stress and smartphone addiction on Taiwanese university student: A mediation model of learning self-efficacy and social self-efficacy. Computers in Human Behavior, 34, 49–57. Choi, H. S., Lee, H. K. & Ha, J. C. (2012). The influence of smartphone addiction on mental health, campus life and personal relations-Focusing on K university students. Journal of the Korean Data and Information Science Society, 23(5), 1005-1015. Çakır, F. & Demir, N. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Satın Alma Tercihlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29 (1), 213-243. Demirci, K., Orhan, H., Demirdas, A., Akpinar, A., & Sert, H. (2014). Validity and reliability of the Turkish Version of the Smartphone Addiction Scale in a younger population. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 24(3), 226-234. Dredge, R., Gleeson, J., & de la Piedad Garcia, X. (2014). Cyberbullying in social networking sites: An adolescent victim’s perspective. Computers in Human Behavior, 36, 13-20. Economides, A. A. & Grousopoulou, A. (2008). Use of Mobile Phones By Male and Female Greek Students, International Journal of Mobile Communications, 6(6), 729-749. Erdem, H., Türen, U. & Kalkın, G. (2017). Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusu (Nomofobi) Yayılımı: Türkiye’den Üniversite Öğrencileri ve Kamu Çalışanları Örneklemi, Bilişim Teknolojileri Dergisi, 10(1), 1-12. Gökaliler, E., Aybar, A. S. & Gülay, G. (2011). Bir Statü Tüketimi Göstergesi Olarak Iphone Markalı Akıllı Telefon Algısı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 7(1), 36-48. IDC, Worldwide Smartphone 2014–2018 Forecast Update, Erişim tarihi: 10.01.2017, http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=247140 Kahyaoğlu Süt, H., Kurt S., Uzal, Ö. & Özdilek S. (2016). Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeylerinin Sosyal Ve Eğitim Hayatına Etkisi. Avrasya Aile Hekimliği Dergisi, 5(1), 13-19. Kalba, K. (2008). The adoption of mobile phones in emerging markets: Global diffusion and the rural challenge. International journal of Communication. 2(31), 631-661. Kaplan Akıllı, G. & Gezgin, D. M. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Nomofobi Düzeyleri ile Farklı Davranış Örüntülerinin Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 40: 51-69. Kwon, M., Lee, J.Y., Won, W.Y., Park JW, Min, JA & Hahn, C. (2013). Development and validation of a smartphone addiction scale (SAS). PloS One, 8(2): 56-93. Lee, Y. K., Chang, C. T., Lın, Y., & Cheng, Z. H. (2014). The Dark Side of Smartphone Usage: Psychological Traits Compulsive Behavior and Technostress, Computers in Human Behavior, 31, 373-383. Matusik, S. F. & Mickel, A. E. (2011). Embracing or embattled by converged mobile devices? Users’ experiences with a contemporary connectivity technology. Human Relations, 64(8), 1001–1030. Mutchler, Leigh and Shim, J.P & Ormand, Dustin (2011). Exploratory Study On Users Behavior: Smartphone Usage, Proceeding of the Seventeenth Americos Conferance on Information Systems. Nasar, J., Hecht, P. &Wener, R. (2008). Mobile telephones, distracted attention, and pedestrian safety. Accident analysis & prevention, 40(1), 69-75. Oulasvirta, A., Rattenbury, T., Ma, L., & Raita, E. (2012). Habits make smartphone use more pervasive. Personal and Ubiquitous Computing, 16(1), 105-114. Öztürk, O. (1989). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. 2. Baskı. İstanbul: Evrim Yayım. Ömürbek, N. & Şimşek, A. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Tercihlerinin Analitik Hiyerarşi Projesi İle Belirlenmesi, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (1), 116-132. Park, W. K. (2005). Mobile Phone Addiction. In R. Ling and P. E. Pedersen (Eds.), Mobile Communications: Renegotiation of the Social Sphere (253–272). London, England. Pearson, C. & Hussain, Z. (2016). Smartphone addiction and associated psychological factors. Addicta: The Turkish Journal of Addictions. Addıcta: The Turkısh Journal On Addıctıons, 3(2), 193-207. Sharma, N., Sharma, P., Sharma, N. ve Wavare, R. R. (2015). Rising concern of nomophobia amongst Indian medical students. International Journal of Research in Medical Sciences, 3(3), 705-707. Soni, R., Upadhyay, R. ve Jain, M. (2017). Prevalence of smart phone addiction, sleep quality and associated behaviour problems in adolescents. International Journal of Research in Medical Sciences, 5(2), 515-519. Süler, M.(2016). Akıllı Telefon Bağımlılığının Öznel Mutluluk Düzeyine Etkisinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Şar, A. H. & Işıklar, A. (2012). Problemli mobil telefon kullanım ölçeğinin Türkçeye uyarlaması. International Journal of Human Sciences. (9)2, 264-275. Tabachnick, B. G. & L. S. Fidell (2013). Using Multivariate Statistics, (sixth ed.) Pearson, Boston. Taner, N. (2013). Kullanıcılarının Akıllı Telefonları Değerlendirmeleri: Kastamonu Şehir Merkezinde Bir Uygulama, Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi 1(2), 127-140. Tarhan, N., & Nurmedov, S. (2011). Bağımlılık. Timaş Yayınları. Tavolacci, M. P., Meyrignac, G., Richard, L., Dechelotte, P., & Ladner, J. (2015). Problematic use of mobile phone and nomophobia among French college students. The European Journal of Public Health, 25(suppl 3), ckv172-088. Thulin, E. & Vilhelmson, B. (2007). Mobiles Everywhere: Youth, the Mobile Phone and Changes in Everyday Practice, Young: Nordic Journal of Youth Research, 15 (3), 235-253. Townsend, A. M. (2000). Life in The Real Time City: Mobile Telephones and Urban Metabolism. Journal of Urban Technology, 7, 85-104. TÜİK, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, Erişim tarihi: 02.01.2017, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028 Uzgören, E., Mehmet, Ş. & Yiğit, Ü. (2013). Üniversite öğrencilerinin cep telefonu Talebinde israfa yönelik Davranışlarının analizi -Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18 (1), 29-44. Ünal, M. H. (2015). Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeylerinin Belirlenmesi, Uzmanlık Tezi, Sağlık Bakanlığı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara. Yıldırım, C., Sumuer, E., Adnan, M. & Yıldırım, S. (2016). A growing fear: Prevalence of nomophobia among Turkish college students. Information Development, 32(5), 1322-1331. Yıldırım, K., Yaşar, Ö. & Duru, M. (2016). Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri Temelinde Akıllı Telefonların Eğitim Öğretim Ortamlarında Kullanılmasının Ve Etkilerinin İncelenmesi. International Journal of Education Science and Technology, 2(2), 72-84. Yılmaz, G., Şar, A. & Civan, S. (2015). Ergenlerde Mobil Telefon Bağımlığı İle Sosyal Kaygı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying, 2(2), 20-37.

Kaynak Göster

APA Minaz, A , Çetinkaya Bozkurt, Ö . (2017). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TELEFON BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN VE KULLANIM AMAÇLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ - INVESTIGATION OF UNIVERSITY STUDENTS SMARTPHONE ADDICTION LEVELS AND USAGE PURPOSES IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , , 268-286 . DOI: 10.20875/makusobed.306903
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

5.4b3.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ FARKINDALIĞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - INDIVIDUAL PENSION SYSTEM AWARENESS: A RESEARCH ON UNIVERSITY STUDENTS Nazlıgül GÜLCAN

Nazlıgül GÜLCAN

BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE YER ALAN ÜNİVERSİTELERDEKİ MUHASEBE EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - AN ANALYSIS ON ACCOUNTING EDUCATION OF WEST MEDITERRANEAN REGION UNIVERSITIES

Mahmut Sami ÖZTÜRK, Murat ERDOĞAN

Sayı Kapağı, Hakem Kurulu ve İçindekiler

(pdf Formatında)

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA: NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÜZERİNE ÖRNEĞİ - TEST ANXIETY OF STUDENTS AT VOCATIONAL SCHOOLS A CASE STUDY: AN NAZILLI VOCATIONAL SCHOOL SAMPLE

Mümin ESER, Zehra BURDUR

YÜKSEKÖĞRETİMDE MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNEMİ VE BİR ALAN ARAŞTIRMASI - IMPORTANCE OF VOCATIONAL EDUCATION IN HIGHER EDUCATION AND A FIELD STUDY

Murat AYDIN, Rahim MERDAN, Önder AKYÜREKLİ

FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA BAŞARILI GİRİŞİMCİ ALGISI VE CİNSİYET ROLÜ STEREOTİPLERİ İLE İLİŞKİSİ - THE RELATIONSHIP BETWEEN SEX ROLE STEREOTYPES AND PERCEPTION OF SUCCESSFUL ENTREPRENEUR IN FACULTY AND VOCATIONAL HIGH SCHOOLS

Ömer Lütfi ANTALYALI, Ahmet Sait ÖZKUL

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİNE ETKİSİ: MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA - THE EFFECTS OF PERSONALITY CHARACTERISTICS ON TIME MANAGEMENT SKILLS: RESEARCH ON VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS

Musa KARAÇOR, Ozan ÇATIR, Kenan SAKALLI

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA E-TİCARET VE GÜVENİLİRLİĞİ: KUYUCAK MYO ÖRNEĞİ - E-COMMERCE AND ITS’ RELIABILITY FROM THE PERSPECTIVE OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: EXAMPLE OF KUYUCAK VOCATIONAL SCHOOL

D. Ali KIZILYALÇIN, Bahar GÜRDİN

TÜRKİYE’DE MUHASEBE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ KARİYER PLANLAMASI ETKİSİ - THE IMPACT OF ACCOUNTING INFORMATION TEKNOLOGY USAGE ON CAREER PLANNING IN TURKEY

Osman Kürşat ONAT, Osman AKIN, Aslan AYDOĞDI

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN FARKLI KUŞAK AYRIMLARINDA ÖRGÜTSEL SİNİZME ETKİSİ - THE EFFECT OF DEMOGRAPHIC VARIABLES ON ORGANIZATIONAL CYNICISM ON THE BASIS OF DIFFERENT GENERATION

Seher YASTIOĞLU, Esin BARUTÇU, Mehmet Ali TAŞ