İnovasyon Odaklı Faaliyetlerin Firma Performansına Etkisinin Veri Zarflama Analizi İle Belirlenmesi; İMKB Üzerine Bir Araştırma

Bu çalışmada işletmelerde ürün, hizmet veya süreç odaklı olarak gerçekleştirilen inovasyon ve inovasyon odaklı faaliyetlerin işletme performansı üzerindeki etkileri veri zarflama analizi yöntemiyle belirlenmeye çalışılmıştır. İnovasyon odaklı faaliyetlerin temel amacı ürün, hizmet veya süreçlerde yenilikler meydana getirmek ve teknik bilgiler elde ederek bunun işletmenin faaliyetlerine olumlu katkı sağlamasıdır. İMKB’de işlem gören bilişim ve teknoloji sektörü firmalarından 9’u analize tabi tutularak 5’inin etkin seviyede olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

Determination of Innovation Based Activities on Firm Performance Via Data Envelopment Analysis; A research on ISE

In this study effects of innovation and innovation based activities performed focused on product, service and process was tried to found via data envelopment analysis. Basic aim of innovation based activities is making innovation on products, services and processes and making positive attributions on company activities with knowhows. 9 of Istanbul Stock Exchange Technology and Information Index firms were analyzed and 5 of them were determined as efficient. Results were reviewed detailly. In this study effects of innovation and innovation based activities performed focused on product, service and process was tried to found via data envelopment analysis. Basic aim of innovation based activities is making innovation on products, services and processes and making positive attributions on company activities with knowhows. 9 of Istanbul Stock Exchange Technology and Information Index firms were analyzed and 5 of them were determined as efficient. Results were reviewed detailly. 

Kaynakça

Elçi, Ş. (2006). İnovasyon: Kalkınmanın ve Rekabetin Anahtarı (2. Basım). Ankara: Nova Yayınları.

Kırım, A, (2006). Kârlı Büyümenin Reçetesi: İnovasyon (1. Baskı). İstanbul:Sistem Yayıncılık.

Örücü, E., Kılıç, R. ve Savaş, A. (2001). Kobi’lerde İnovasyon Stratejileri ve İnovasyon Yapmayı Etkileyen Faktörler: Bir Uygulama. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12(1), 58-73.

Yıldız, S. (2011). Entelektüel Sermayenin İşletme Performansına Etkisi, Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), 11-28.

Koellinger, P. (2008). The Relationship between technology, innovation and firm performance- Empirical evidence from e-business in Europe. Research Policy, 37, 1317-1328.

Caalntone, R.J., Çavuşgil, T. ve Zhao, Y., (2002). Learning orientation, firm innovation capability, and firm performance. Industrial Marketing Management, 31, 515-524.

Vaccaro, A., Parente, R. ve Veloso, F.M. (2010). Knowledge Management Tools, Inter-Organizational Relationships, Innovation and Firm Performance. Technological Forecasting and Social Change, 77, 1076-1089.

Jimenez,D.J., Valle, R.S. (2011). Innovation, organizational learning and performance. Journal of Business Research, 64, 408-417. Kostopoulos, K., Papalexandris, A., Papachroni,M. ve Ioannou, G. (2011). Absorptive capacity, innovation and financial performance. Journal of Business Research, 1335-1343.

Banker, R.D. (1992). Estimation of returns to scale using data envelopment analysis. European Journal of Operational Research, 62, 74-84.

Charnes, A., Cooper, W.W. ve Rhodes,E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units, European Journal of Operational Research, 2(6), 429-444.

Kaynak Göster

APA Çiçek, H , Onat, O . (2013). İnovasyon Odaklı Faaliyetlerin Firma Performansına Etkisinin Veri Zarflama Analizi İle Belirlenmesi; İMKB Üzerine Bir Araştırma . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 4 (7) , 46-53 .
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

5.4b3.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye Selçuklularında Sosyal İlişkiler - The Social Relations with Turkey Public Non-Muslim Seljuks

Muhammet KEMALOĞLU

Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematik Dersindeki Başarı ya da Başarısızlığına Atfettikleri Nedenler - Classroom Teachers' Causal Attributions of Student Success or Failure on Mathematics

Savaş BAŞTÜRK

Erek Dilin Dilbilgisi Öğretimine Kavram-Temelli Bir Yaklaşım: Anadil Destekli Dil Öğrenme - A Concept-Based Approach To L2 Grammar Instruction: L1-Assisted Language Learning

Meliha ŞİMŞEK

Avrupa'da Toplum Kalkınması - Community Development in Europe

H. KAYA

Çocuklar İçin Güvenli İnternet: Güvenli İnternet Hizmeti ve Ebeveyn Görüşleri Üzerine Bir Araştırma - Safe Internet For Children: A Study on Safe Internet Service and Parental Views

Mustafa DEMİREL, Muhsin YÖRÜK, Okan ÖZKAN

Sayı Kapağı, Yayın Kurulu ve İçindekiler (Issue Cover, Editorial Board and Table of Contents)

(pdf FORMATINDA)

İnovasyon Odaklı Faaliyetlerin Firma Performansına Etkisinin Veri Zarflama Analizi İle Belirlenmesi; İMKB Üzerine Bir Araştırma

Hüseyin ÇİÇEK, Osman ONAT

Çalışma Koşullarının Fiziksel - Psikolojik Sağlık Belirtileri ve İş Kazaları ile İlişkisi: Mermer Çalışanları Örneği - The Relationships Among Working Conditions Physical/Psychological Symptoms and Occupational Accidents: Marble Workers Case

Selahattin KANTEN

MYO Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Sıklıkları İle Yaratıcılık - The Investigation Of Relationship Between Frequency Of Vocational Higher School Students' Informatıon And Communication Technology Use And Creativity Perception

Osman EROL, Sait TAŞ

Türkiye'nin Dünya Sağlık Turizmindeki Yeri ve Ekonomik Boyutu - Turkey's Position in the World Health Tourism and Its Economic Dimension

Özlem ÖZER, Cuma SONĞUR