Duygusal Emek Kavramı Çerçevesinde Sağlıkta Yeniden Yapılanma - The Concept Of Emotional Labour In Context Of Restructing Healthcare

Öz        Türkiye’de kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması çerçevesinde, kamu işletmeciliği anlayışının benimsenmesine yönelik girişimler, kamu hizmetinin önemli bir parçası olan sağlık hizmetlerini de etkilemiştir. Bu süreçte sağlık hizmetlerinin sunumunda maliyet, kalite, performans, müşteri memnuniyeti ve rekabet gibi kavramlar öne çıkarılmaya başlamıştır. Sağlık hizmetlerinde rekabetin artırılması vurgusu, sunulan hizmetlerin kalitesi ve içeriğine verilen önemi artırmıştır.             Kamu işletmeciliği anlayışıyla biçimlendirilen son dönem sağlık reformları doğrultusunda özel sektör benzeri uygulamalar sağlık çalışanlarını da etkilemektedir. Çalışanların hizmet sundukları kişilerle etkileşimleri, “müşteri” olarak yeniden tanımlanan hastalar tarafından algılanan hizmet kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle, çalışanların imajı, hizmet sundukları kişilerle etkileşimleri ve bunun denetimi hastane yönetimleri için giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu çalışmada, sağlık sistemindeki yeniden yapılanma Hochschild (1983) tarafından ilk kez tanımlanan ve bir işin yapılması sırasında örgüt tarafından istenen ve belirlenen duyguların sergilenmesi olarak açıklanan “duygusal emek” kavramı çerçevesinde ele alınacaktır.      

Kaynak Göster

APA Kaya, E , Tekin, A . (2013). Duygusal Emek Kavramı Çerçevesinde Sağlıkta Yeniden Yapılanma - The Concept Of Emotional Labour In Context Of Restructing Healthcare . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (8) , 110-119 .
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

4.7b 2.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ortaçağ'da Özgürlük Arayışı - Searching For Freedom In The Middle Ages

Elif AKGÜN

A Tipi Kişilik ve Başa Çıkma Yöntemlerinin Stresle İlişkisi: Türk ve Bosnalı Öğrenciler Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma - The Relationship Between Type A Personality, Coping And Stress: A Comparative Research Between The Turkish And Bosnian Student

Metin OCAK, Murat GÜLER

Girmeler Mağarası-Lykia'da Bir Kalkolitik Dönem Yerleşimi - Girmeler Cave - A Chalcolithic Settlement In Lycia

Ralf BECKS, Bilge Ayça POLAT BECKS

Türkçe Öğretmenlerinin Meslekî Tükenmişlik Düzeyi - Burnout Levels Of Turkish Teachers

Hasan BAĞCI, Sedat KARAGÜL

Türkiye'de İş Geliştirme Merkezlerinde (İŞGEM) Yer Alan Kiracı Firmaların Hayatta Kalma Performansı - Survival Performance of Tenant Firms in Business İncubators (ISGEMS) in Turkey

Onur SUNGUR, Murat Ali DULUPÇU

Sayı Kapağı, Yayın Kurulu ve İçindekiler (Issue Cover, Editorial Board and Table of Contents)

(pdf Formatında)

Duygusal Emek Kavramı Çerçevesinde Sağlıkta Yeniden Yapılanma - The Concept Of Emotional Labour In Context Of Restructing Healthcare

Esin KAYA, Ayşe TEKİN

Türkiye Muhasebe Standardı 41'e Göre Canlı Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerinin Tespiti ve Muhasebeleştirilmesi - According To Turkish Accounting Standart 41 Living Assets At Faır Value Determining And Accounting

Osman TUĞAY

Phokaia Seramik Çöplüğü Alanı'ndan Ele Geçen Amphoralar - Amphorae, Recovered From The Pottery Dumpster Area In Phokaia

Murat FIRAT

Kırıkkale İl Merkezindeki İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıklarının İncelenmesi - The Leisure Interest Of The Primary School Teachers In The Province Of Kırıkkale

Mehmet ÖÇALAN, Zeliha ALTAY ÖCAL, Serap YÖRÜBULUT