ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL MUHALEFETE İLİŞKİN ALGILAMALARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON EXAMINATION OF THE EMPLOYEES’PERCEPTION ABOUT ORGANIZATIONAL DISSENT IN TERMS OF DEMOGRAPHİC VARIABLES

Öz Giderek hızlanan küresel rekabet ortamında faaliyet gösteren örgütlerde, istihdam edilen insan kaynağının tüm potansiyelinden yararlanabilmenin yollarından biri “örgütsel muhalefet”tir. “Örgütsel muhalefet” ile bütün çalışanların yönetim ve organizasyon süreçlerine büyük ölçüde katılacakları varsayılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, örgütsel muhalefet olgusunu katılımcıların demografik özellikleri açısından incelemektir. Araştırma, Denizli ilinde vasıf düzeyi yüksek insan kaynağının istihdam edildiği hizmet sektöründeki örgütlerde basit tesadüfi örnekleme ile belirlenen 210 çalışana anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Örgütsel muhalefet Örgütsel Muhalefet Ölçeği ile ölçülmüştür. Araştırmanın verilerinin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, frekans, t-testi, One-Way ANOVA ve Tukey Testi kullanılmıştır. Araştırmanın en dikkat çekici bulgulardan biri, eğitim düzeyi yüksek olan katılımcıların daha fazla muhalif olma eğiliminde olmalarıdır. Bir diğer önemli bulgu ise orta yaş üzeri katılımcıların, örgütsel muhalefet davranışlarıyla işyerinde olumlu değişiklikler yaratabileceklerine olan inançlarının, daha genç ve tecrübesiz çalışanlardan daha yüksek olmasıdır. Ayrıca katılımcılara göre, örgüt yöneticileri, çalışanların muhalefetlerini kendi yetki ve konumlarına karşı bir itaatsizlik olarak algılama eğilimindedirler. 

Kaynakça

Avtgis, Theodore A.- Thomas Maddox, Candice- Taylor, Elycia- Patterson, Brian R. (2007). “The Influence of Employee Burnout Syndrome on the Expression of Organizational Dissent”, Communication Research Reports, Volume 24, No. 2, (97-102).

Burns, Travis- Wagner, Chuck (2013). “Organizational Dissent”, Principal Leadership, December, (28-32).

Croucher, Stephen M.- Braziunaite, Ramune- Homsey, Dini- Pillai, Gayatre- Saxena, Jagruti- Saldanha, Ashish- Joshi, Vikrant- Jafri, Imran- Choudhary, Pavan- Bose, Lalima- Agarwal, Komal, (2009). “Organizational Dissent and Argumentativeness: A Comparative Analysis between American and Indian Organizations”, Journal of Intercultural Communication Research, Vol. 38, No. 3, (175-191).

Dağlı, Abidin- Ağalday, Bünyamin (2015), “Öğretmenlerin Örgütsel Muhalefetin Nedenlerine İlişkin Görüşleri”, Elemantary Education Online, Volume 14, Issue 3, (885-898) . Eroğlu, Şeyma Gün- Alga, Erdal (2017). “Açık Sistem Açısından Örgütsel Muhalefet”, Yenifikir Uluslararası Hakemli Akademik Fikir Araştırma Dergisi, Sayı 18, (64-86).

Garner, Johny T. (2016). “Smulating Dissent: Mapping the Life Span of Organizational Dissent Using Agent-Based Modeling”, Western Journal of Communication, Vol. 80, No 4, (414-434).

Gökçe, Asiye Toker- Oğuz, Ebru (2015). “Öğretmenlerin Bilgi Uçurma Tercihleri ile Kültürel Değerleri Arasındaki İlişki”, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, (51-64).

Goodboy, Alan K.- Chory, Rebecca M.- Dunleavy, Katle Neary (2008). “Organizational Dissent as a Function of Organizational Justice”, Communication Research Reports, Vol. 25, No. 4, (255-265).

Hastings, Sally O.- Payne, Holly J. (2013). “Expressions of Dissent in Email: Qualitative Insights Into Uses and Meaning of Organizational Dissent”, Journal of Business Communication, 50(3), (309-331).

Jubb, Peter B. (1999). “Whistleblowing: A Restrictive Definition and Interpretation”, Journal of Business Ethics, Volume 21, (77–94).

Kassing, Jeffrey W. (2002). “Speaking Up Identity Employees’ Upward Dissent Strategies”, Management Communication Quarterly, Vol. 16, No. 2, (187-209).

Kassing, Jeffrey W. (1998). “Development and Validation of the Organizational Dissent Scale”, Management Communication Quarterly, Volume 12, Issue 2, (183-229).

Kassıng, Jeffrey W.- Armstrong, Todd A. (2002), “Someone’s Going to Hear About This: Examining The Association BetweenDissent-Triggering Events and Employees’ Dissent Expression”, Management Communication Quarterly, Volume 16, Issue 1, 39-65.

Kassing, Jeffrey W. (2000). “Exploring the relationship between workplace freedom of speech, organizational identification, and employee dissent”, Communication Research Reports, Volume 17, Number 4, (387-396).

Miceli, Marcia P.- Near, Janet P. (1985). “Characteristics of Organizational Climate and Perceived Wrondoing Associated with Whistle-Blowing Decisions”, Personnel Psychology, 38, (525-544).

Near, Janet P.- Miceli, Marcia P. (1985). “Organizational dissidence: The Case of Whistle-Blowing”, Journal of Business Ethics, Volume 4, Issue 1, (1–16).

Özdemir, Murat (2010). Ankara İli Kamu Genel Liselerinde Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Örgütsel Muhalefete İlişkin Görüşleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Özdemir, Murat. (2013). “Genel Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Muhalefete İlişkin Görüşleri (Ankara İli Örneği)”, Eğitim ve Bilim, Cilt. 38, Sayı 168, (113-128).

Sadykova, Guzel- Tutar, Hasan (2014). “Örgütsel Demokrasi ve Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme”, İşletme Bilimi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, (1-16).

TDK, (2011). Türkçe Sözlük, Ankara.

Zeng, Cheng- Croucher, Stephen M. (2017). “An Exploration of organization dissent and workplace freedom speech among young Professional intra-urban migrants in Shanghai”, Journal of International And Intercultural Communication, Volume 10, No 3, (201-2018).

Kaynak Göster

APA Alga, E , Gün Eroğlu, Ş . (2018). ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL MUHALEFETE İLİŞKİN ALGILAMALARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON EXAMINATION OF THE EMPLOYEES’PERCEPTION ABOUT ORGANIZATIONAL DISSENT IN TERMS OF DEMOGRAPHİC VARIABLES . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 10 (24) , 129-157 . DOI: 10.20875/makusobed.377432
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

5.3b 2.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

ÇETİN ÖNER’İN “GÜLİBİK” ADLI ÇOCUK KİTABINDA EĞİTSEL İLETİLER - ÇETIN ÖNER'S "GÜLİBİK" CHILDREN’SKINDS OF EDUCATIONAL TRANSLATIONSAND VALUES

Halil KURU

PAZARLAMADA PARADİGMİK DEĞİŞİM -GİRİŞİMCİ PAZARLAMA DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE GİRİŞİMCİ YÖNLÜLÜĞÜN ROLÜ: BİR ARAŞTIRMA- THE PARADIGMATIC CHANGE IN MARKETING - THE ROLE OF ENTREPRENEURIAL ORIENTATION AND THE DETERMINATION OF ENTREPRENEURIAL MARKETING BEHAVIOURS: A RESEARCH -

Ahmet Buğra HAMŞIOĞLU

FABL TÜRÜNÜN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL SANAT ÇALIŞMALARINA ETKİSİ - THE EFFECT OF FABLE GENRE ON VİSUAL ART STUDİES OF 7th CLASS STUDENTS

Muhammet İNCEAĞAÇ, Meliha YILMAZ

GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTELERİN PERFORMANSLARININ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATING PERFORMANCE OF ENTREPRENEURIAL AND INNOVATIVE UNIVERSITIES WITH MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHODS

Nuri ÖMÜRBEK, Tuğçe KARATAŞ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZE EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI DERSİ KAPSAMINDA YARATICI YAZMA ETKİNLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ - TEACHER CANDIDATES OPINIONS ON CREATIVE WRITING ACTIVITY WITHIN THE SCOPE OF MUSEUM EDUCATION AND PRACTICE COURSE

Serdar TUNA

ÇAĞDAŞ BASKI RESMİ ÜZERİNDEN GÜNCELLENEN BAZI ESKİ RESMETME TEKNİKLERİ-MÜNHASIR SANATSAL YAKLAŞIM ETKİLEŞİMİNE BİR ÖRNEK OLARAK ANDY WARHOL - ANDY WARHOL AS AN EXAMPLE OF THE INTERACTION OF EXCLUSIVE ARTISTIC APPROACH AND SOME OLD PAINTING TECHNIQUES UPDATED THROUGH CONTEMPORARY PRINTMAKING

Abdulsemet AYDIN

1895-1921 YILLARI ARASINDA BURDUR SANCAĞI’NDA MODERN TEMEL EĞİTİM KURUMLARI - MODERN BASIC EDUCATION INSTITUTIONS IN BURDUR SANJAK DURING THE OTTOMAN PERIOD

Ersin ÇORA

ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL MUHALEFETE İLİŞKİN ALGILAMALARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON EXAMINATION OF THE EMPLOYEES’PERCEPTION ABOUT ORGANIZATIONAL DISSENT IN TERMS OF DEMOGRAPHİC VARIABLES

Erdal ALGA, Şeyma GÜN EROĞLU

ÖZEL HASTANELERE YAPILAN ÇEVRİMİÇİ ŞİKÂYETLERİN İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ - CONTENT ANALYSIS OF ONLINE COMPLAINTS ABOUT PRIVATE HOSPITALS

Elif ERBAY, Canan KARAAĞAÇ, Afsun Ezel ESATOĞLU

BÜYÜME KORKUSU ÖLÇEĞİ’NİN (BKÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI - DEVELOPING GROWTH FEAR SCALE (GFS): VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

Melis Seray ÖZDEN YILDIRIM, Nida ATEŞ