BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI ŞİRKETLERİNİN BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI DUYURULARININ HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışmada 2016 ve 2017 yıllarında Borsa İstanbul Pay Piyasasında bedelsiz sermaye artımı yapmak için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuru yapan şirketlerin başvuru onaylarının hisse senedi getirileri üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Pay piyasasının yarı güçlü formda etkinliğinin test edildiği bu çalışmada olay çalışmasından yararlanılmıştır. Çalışma kapsamında bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun SPK tarafından onaylandığı tarihten (t) 5 gün öncesi ve 5 gün sonrası (t-5, t+5) payların günlük kapanış fiyatlarının basit getirileri hesaplanmıştır. Tahmin penceresi ise bedelsiz sermaye artırımı onay tarihinden önceki 6 günden onay öncesi 135 güne kadar (t-6, t-135) olan zaman aralığıdır. Payların beklenen getirilerinin hesaplanmasında ekonomik modellerden Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli (CAPM) kullanılmıştır. Çalışma dönemi için bedelsiz sermaye artırım oranları %50 ve üzerinde olan şirketlerle %50’nin altında olan şirketler ayrıca incelenmiştir. Çalışma sonucunda, 2016 yılında bedelsiz sermaye artırımı onayından sonra istatistiksel olarak anlamlı pozitif kümülatif anormal getiri elde edilemezken onay tarihinden 3 ve 5 gün sonra istatistiki olarak anlamlı negatif kümülatif anormal getiri elde edilebileceği tespit edilmiştir. 2017 yılında bedelsiz sermaye artırımı onayından 1 gün sonra istatistiki olarak anlamlı pozitif, 2 gün sonra ise istatistiki olarak anlamlı negatif kümülatif anormal getiri elde edilebileceği saptanmıştır. 2016-2017 yılları tek bir dönem olarak incelendiğinde bedelsiz sermaye artırımı onaylarından 1 gün sonra istatistiki olarak anlamlı pozitif, 2 gün, 3 gün ve 5 gün sonrasında ise istatistiki olarak anlamlı negatif kümülatif anormal getiri elde edilebileceği görülmüştür. Elde edilen bulgular genel olarak test edilen dönem açısından BIST pay piyasasının yarı güçlü formda etkin bir piyasa olmadığı yönünde bulgular içermektedir.

ASSESSING THE IMPACT OF BONUS ISSUE ANNOUNCEMENTS ON STOCK PRICE RETURNS IN BORSA ISTANBUL EQUITY MARKET

In this study, it is aimed to evaluate the effects of the approval of applications made by the companies that apply to Capital Markets Board of Turkey for bonus issue in Borsa Istanbul equity market in 2016 and 2017. The event study method was used in this study in which the efficiency of equity market was tested in semi-strong form. Within the scope of the study, the simple rate of returns of the stocks’ daily closing prices belonging to 5 days before and after (t-5, t+5) the date when bonus issue application was approved by Capital Markets Board were calculated. The estimation window is the time period beginning from the day -6 to day -135 before date of the approval. Of the economic models, Capital Asset Pricing Model (CAPM) was used in calculating the expected returns. The companies with a bonus issue rate above 50% and the companies with a bonus issue rate under 50% were examined separately. As a result of the study, in 2016 no statistically significant positive cumulative abnormal return was obtained, while some statistically significant negative cumulative abnormal return after was obtained 3 and 5 days after the approval date. It has been determined that one could obtain statistically significant positive cumulative abnormal return 1 day after the approval and statistically significant negative cumulative abnormal return 2 days after the approval date in 2017. When 2016 and 2017 years were analyzed as a single period, it was observed that one could obtain statistically significant positive cumulative abnormal return 1 day after the approval and statistically significant negative cumulative abnormal return 2, 3 and 5 days after the approval date.  The findings reveal that Borsa Istanbul equity market was not an efficient market in semi-strong form during the tested period.

Kaynakça

BALACHANDRAN, B., FAFF, R. ve TANNER, S. (2004). Further Evidence On The Announcement Effect of Bonus Shares in an Imputation Tax Setting. Global Finance Journal, 15(2), 147-170.

BARNES, M. L. ve MA, S. (2002). The Behavior of China's Stock Prices in Response to the Proposal and Approval of Bonus Issues. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=458541 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.458541

BORSA İSTANBUL, Tarihsel ve Referans Veri Platformu. https://datastore.borsaistanbul.com/ Erişim Tarihi: 12.11.2017

DEMİR, Y. (2001). Hisse Senedi Fiyatını Etkileyen İşletme Düzeyindeki Faktörler ve Mali Sektör Üzerine İMKB'de Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2), 109-130.

GUO, W. C., SHIAH-HOU, S. R. ve YANG, Y. W. (2006). Stock Bonus Compensation and Firm Performance in Taiwan. Managerial Finance, 32(11), 862-885.

KADERLİ, Y. ve BAŞKAYA H. (2017) Halka Açık Firmalarda Sermaye Arttırımı Duyurularının Hisse Senedi Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi: Borsa İstanbul'da Bir Uygulama. Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, 2(1), 28-42.

KHAN, F. ve THOUFIQULLA (2013). An Analysis of Bonus Share Issued and its Impact on Share Price with Reference to NSE Listed Stocks in India. Acme Intellects International Journal of Research in Management, 4(4), 1-12.

KULALI, İ. (2016). Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli ve Beta Katsayısının Düzenlemeye Tabi Piyasalarda Kullanımı. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (31), 274-295.

KÜÇÜKSİLLE, E. ve MİZRAHİ, R. (2015a). Bedelli Sermaye Artırımı Duyurularının Halka Açık İşletmelerin Hisse Senedi Performanslarına Etkisi: Borsa İstanbul'da Bir Araştırma. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17(29), 63.

KÜÇÜKSİLLE, E. ve MİZRAHİ, R. (2015b). Bedelsiz Sermaye Artırımı Duyurularının Şirketlerin Piyasa Değerlerine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(35), 125-145.

LUKOSE, J. ve SAPAR, N. R. (2002). Does Bonus İssue Signal Superior Profitability? A Study of the BSE Listed Firms. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=428122 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.428122

MALHOTRA, M., THENMOZHI, M. ve GOPALASWAMY, A. K. (2013). Factors Influencing Abnormal Returns Around Bonus and Rights Issue Announcement. IUP Journal of Applied Finance, 19(4), 41.

MALHOTRA, M., THENMOZHI, M. ve ARUNKUMAR, G. (2007). Stock Market Reaction and Liquidity Changes Around Bonus Issue Announcement: Evidence From India. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=962830

MASRY, M. (2015). The Impact of The Announcement of Distribution Bonus Shares on Abnormal Returns and Trading Volume in The Egyptian Stock Market. The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention, 2(12), 1717-1731.

MISHRA, A. (2005). An Empirical Analysis of Market Reaction Around The Bonus Issues in India.

OBAIDULLAH, M. (1992). How Do Stock Prices React to Bonus Issues? Vikalpa, 17(1), 17-22.

ÖZER, G. ve YÜCEL, R. (2001). İMKB’de Hisse Senedi İhraç Tarihi Etrafındaki Anormal Fiyat Hareketleri: 1990-1996 Dönemini Kapsayan Deneysel Bir Araştırma. Active Finans Dergisi, Ocak-Şubat, 1-15.

RAJA, M. ve SUDHAHAR, J. C. (2010). An Empirical Test of Indian Stock Market Efficiency in Respect of Bonus Announcement. Asia Pacific Journal of Finance and Banking Research, 4(4), 1-14.

RAY, K. K. (2011). Market Reaction to Bonus Issues and Stock Splits in India: An Empirical Study. IUP Journal of Applied Finance, 17(1), 54-69.

SAYILGAN, G. (2017). Soru ve Yanıtlarıyla İşletme Finansmanı, Siyasal Kitabevi, Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş 7. Baskı, Ankara.

SERMAYE PİYASASI KURULU, Bülten. http://www.spk.gov.tr/Bulten Erişim Tarihi: 03.01.2018

SURESHA, B. ve CHANDRASHEKARA, B. (2016). Market Efficiency Around Bonus, Stock Split and Rights Issue Announcement – Evidence from India. Journal of Economics and Sustainable Development, 7(11), 71-79.

TUNA, İ. ve KARACA, S. S. (2015). Borsa İstanbul (BIST) 30’da Kayıtlı Sanayi Şirketlerinin Sermaye Artırımlarının Tahmini. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 7(12).

TÜRK TİCARET KANUNU (6102 Sayılı Kanun)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI, İhale Yöntemi ile Satılan Hazine Bonoları ve Devlet Tahvilleri. www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Piyasa+Verileri/ihale+Yontemi+ile+Satilan+Hazine+Bonolari+ve+Devlet+Tahvilleri/ Erişim Tarihi: 19.11.2017

Kaynak Göster

APA Erol, A , Ayteki̇n, S . (2018). BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI ŞİRKETLERİNİN BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI DUYURULARININ HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 5 (3) , 898-912 . DOI: 10.30798/makuiibf.439219
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 2149-1658
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

18.5b12b

Sayıdaki Diğer Makaleler

BATIK MALİYET, POTANSİYEL REKABET VE YARIŞILABİLİRLİK: DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI PİYASASI ÖRNEĞİ

Ferhat PEHLİVANOĞLU, Muhammet Rıdvan İNCE

MOBİLYA SEKTÖRÜNDE SATIŞ SONRASI HİZMETLERİN ÜRÜNLERİN DEĞER ALGILARI ÜZERİNE ETKİSİ VE BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Mehmet CIRANOĞLU

BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI ŞİRKETLERİNİN BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI DUYURULARININ HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Abdullah EROL, Sinan AYTEKİN

TEDARİKÇİLERİN ETKİNLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMLERİNE DAYANAN MODEL ÖNERİSİ VE BİR VAKA ÇALIŞMASI

Semih COŞKUN, Olcay POLAT, Leyla ÖZGÜR POLAT

OTEL İŞLETMELERİNDE UYGULANAN SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN TURİSTLERİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ

Cenk Murat KOÇOĞLU

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YÖNETİCİ VE LİDERE İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR YOLUYLA İNCELENMESİ

Emine Önder, Öznur Tulunay Ateş

ÖRGÜTSEL İKLİMİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ

Türker BAŞ, Mustafa AMARAT, Özgün ÜNAL, Ayhan DURMUŞ, Şeyma BOZ

KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARININ HİZMETKAR LİDERLİK ALGILARININ ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNE ETKİSİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ

Neriman ÇELİK

BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDININ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNDE ALGI DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI

Mahmut Sami ÖZTÜRK, Oğuzhan ÇARIKÇI

JENERİK

Maku IIBFD