TMS, BOBİ FRS VE VUK/MSUGT'E GÖRE STOKLARIN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

Bünyesinde bulundukları işletmelerin büyüklükleri ve faaliyet alanları ne olursa olsun stoklar, tüm işletmeler için önemli bir finansal tablo kalemini oluşturmaktadır. Yürürlükte olan finansal raporlama çerçevelerine göre stokların ölçümü ve muhasebeleştirilmesinde bir takım farklılık ve benzerlikler bulunmaktadır. Çalışmada, halen yürürlükte olan Vergi Usul Kanunu / Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, Türkiye Muhasebe Standartları ve Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartlarına göre stoklar, tanım ve kapsam, maliyetlerin belirlenmesi ve dönem sonu değerleme ilkeleri bakımından açıklanmış ve yürürlükteki düzenlemeler bakımından karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan değerlendirme neticesinde, vade farkları, dönem sonu değerleme ve kapsamına göre maliyet hesaplama yöntemlerinin kullanımı açışından düzenlemeler arasında farklılıkların bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada, stoklara ilişkin muhasebeleştirme işlemleri, Kamu Gözetimi Muhasebe Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan “Muhasebe Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı” esas alınarak yapılmıştır.

COMPARATIVE INVESTIGATION OF STOCK ACCORDING TO TAS, FRS FOR LMES AND TPL AND ACCOUNTING PRACTICES

Regardless of size and field of activity of the businesses they are involved in, stocks constitute an important financial statement item for all businesses. There are some differences and similarities in measurement and accounting of stocks according to the financial reporting frameworks in force. In this study, according to Tax Procedure Law, Turkey Accounting Standards and Financial Reporting Standard For Large and Medium-Sized Entities, stocks were explained in terms of definitions and scope, regulations in force which is still in force on, , determination of cost and year-end valuation principles, and comparisons were made in terms of current regulations. As a result of evaluation, it has been concluded that there are differences between regulations in terms of delay interests, year-end valuation and the use of cost calculation methods according to their scope. In study, the accounting transactions regarding the stocks were made on the basis of "Financial Reporting Standards Appropriate Account Plan Draft" published by the Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority.

Kaynakça

Arısoy, K. ve Tuğay, O. (2019). Stok Maliyetlerinin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat Çerçevesinde İncelenmesi ve Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(1), 155-178.

Demir, E. (2015). Muhasebede İskonto ve Komisyon Uygulamaları. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 50(1), 124-153.

Doğan, A. (2018). Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı İle VUK/MSUGT Karşılaştırması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 80, 115-131.

Gençoğlu Gücenme, Ü. (2017). Temel Konularda BOBİ FRS ve TMS/TFRS Karşılaştırması, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 76, 1-24.

Gökçen, G. ve Baysak, İ.A. (2019). Birleşik İmalatta Ortak Ve Yan Mamullerin Maliyetlerinin Hesaplanması Ve Entegre Et Tesisinde Bir Uygulama. Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi, 2(1), 38-66.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu. Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı, www.kgk.gov.tr, (Erişim Tarihi: 25.12.2020).

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu. Türkiye Muhasebe Standardı 2 Stoklar, www.kgk.gov.tr, (Erişim Tarihi: 23.12.2020).

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu. Türkiye Muhasebe Standardı 23 Borçlanma Maliyetleri, www.kgk.gov.tr, (Erişim Tarihi: 26.12.2020).

Karakaya, M. (2007). Maliyet Muhasebesi, Ankara: Gazi Kitabevi.

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği No 26, 31.12.1987 Tarih ve 19681 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete.

Kaya, H.P. (2018). Stoklara İlişkin TMS ve BOBİ FRS Karşılaştırması. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(2), 262-285.

Kaygusuzoğlu, M. (2010). Vadeli Alım-Satım İşlemlerinin Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Muhasebe Standartları Açısından İncelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 184-199.

Kıymetli Şen, İ. ve Özbirecikli, M. (2018). BOBİ FRS’nin Muhasebe Uygulamalarına Getirdiği Değişiklikler: BOB FRS, TMS/TFRS ve Mevcut Muhasebe Sistemi Çerçevesinde Bir İnceleme. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Nisan 2018 Özel Sayı, 462-484.

Özbirecikli, M. ve Kıymetli Şen, İ. ve Tüm, K. (2017). Uygulamaya Dönük Örnekli Açıklamalarla Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı. Ankara: Detay Yayıncılık.

Özerhan, Y. ve Sultanoğlu, B. (2018). Msugt-Tms/Tfrs Karşılaştırmalı Uygulamalı Bobi Finansal Raporlama Standardı. Ankara: Gazi Kitabevi.

Özerhan, Y. ve Yanık, S. (2015). IFRS/IAS İle Uyumlu TMS/TFRS Açıklamalı ve Örnek Uygulamalı Türkiye Muhasebe Standartları Türkiye Finansal Raporlama Standartları. Güncelleştirilmiş 3.Baskı, Ankara: Türmob Yayınları.

Öztürk, E. (2017). Stok Maliyetlerinin Ölçüm ve Muhasebeleştirme Esaslarının VUK, TMS/TFRS ve YFRÇ Taslağı Açısından Karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 141-157.

Özulucan, A. ve Temel, E. (2020). Vergi Usul Kanunu Ve Türkiye Muhasebe Standardı-2 Çerçevesinde Stokların İncelenmesi Ve Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı'na Göre Muhasebe Uygulamaları. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi. 13(3), 911-947.

Selvi, Y. ve Ercan, M. (2018). BOBİ FRS Kapsamında Stoklar. Muhasebe Enstitüsü Dergisi, 16(59), 47-57.

Vergi Usul Kanunu. www.gib.gov.tr, (Erişim Tarihi:25.12.2020).

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, No:238, 02.03.1995 tarih ve 22218 Sayılı Resmi Gazete.

Yalçın, S. (2019). Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Büyük Ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde Stoklar: Muhasebeleştirme, Değerleme, Sunum Ve Açıklamalar. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 60, 202-222.

Kaynak Göster

APA Kıymık, H . (2021). TMS, BOBİ FRS VE VUK/MSUGT'E GÖRE STOKLARIN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 508-538 . DOI: 10.30798/makuiibf.861316