AFET EĞİTİM MERKEZLERİNDE YAPILAN AFET EĞİTİMLERİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ*

Bu araştırma, Bursa Afet Eğitim Merkezi’nde simülasyon öğretim yöntemi kullanılarak verilen afet ve deprem eğitimlerinin ortaokul öğrencilerinin başarı düzeyine ve bilgilerinin kalıcılığına etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 2017-2018 öğretim yılında Bursa il merkezindeki bir devlet okulunda 7. sınıfta okuyan 96 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Araştırmada yarı deneysel yöntem, ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma grubundan iki şube deney grubuna ve iki şube kontrol grubuna seçilmiştir. Deney grubuna simülatör aracılığıyla eğitim verilmiş, kontrol grubuna ise geleneksel yöntemle verilmiştir. Başarı testi formu her iki gruba da eğitim öncesinde, eğitim sonrasında, 2 hafta sonra ve 2 ay sonra olmak üzere uygulanmıştır Verilerin analizi için bağımlı ve bağımsız değişkenler için “t testi” analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak simülasyon tekniğinin geleneksel yönteme göre, öğrencilerin başarı düzeylerine ve bilgilerinin kalıcılığına etkisinin daha fazla olduğu saptanmıştır.

INVESTİGATİON OF THE EFFECT OF DİSASTER TRAİNİNG İN THE DİSASTER TRAİNİNG CENTERS ON SECONDARY SCHOOL STUDENTS

The study was implemented for the purpose of examining the effect of disaster and earthquake prevention educations given by using simulation teaching method in Bursa Disaster Education Center on the success level and the permanence of their knowledge of middle school students. The study was applied to a group of 96 students studying in the 7th grade in a public school in the city center of Bursa in the 2017-2018 academic year. In the study, the experimental method, static group pre test-post test experimental design was used. Two branches from the study group were selected to the experimental (N=48) group and two branches to the control (N=48) group. The experimental group was given education through the simulator, while the control group was given education through the traditional method (lecture and demonstration). The achievement test form was applied to both groups before and after the education, 2 weeks after the education and 2 months after the education. For the analysis of the data, "t test" analysis was used for dependent and independent variables. As a result of the study, it has been determined that simulation technique has more effect on students' success levels and permanence of information than traditional method

___

 • AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı). (2018a). Bursa Afet Eğitim Merkezi. https://bursa.afad.gov.tr/tr/5184/Afet-Egitim Merkezi erişim tarihi 20.05.2018.
 • AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı). (2018b). Bursa Afet Eğitim Merkezi. https://bursa.afad.gov.tr/tr/5184/Afet-Egitim-Merkezi erişim tarihi 20.05.2018.
 • AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı). (2019). Türkiye’de meydana gelen doğal afetlere ilişkin rapor. https://www.iletisim.gov.tr/turkce/yerel_basin/detay/afad-tuerkiyede-meydana-gelen-doal-afetlere-ilikin-rapor-yaymlad erişim tarihi 20.05.2019.
 • Baldwin, R. (1994). Training for the management of major emergencies. Disaster Prevention and Management: An International Journal, 3(1), 16-23.
 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. (2004). Deprem şurası sonuç bildirgesi (TürkiyeMühendislik Haberleri Sayı:423 2004/5). İstanbul: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Deprem Şurası
 • Büyükkara, S. (2011). İlköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersi ses ünitesinin bilgisayar simülasyonları ve animasyonları ile öğretiminin öğrenci başarısı ve tutumu üzerine etkisi (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
 • Carter, W. N. (2008). Disaster management: A disaster manager's handbook.
 • Coşkun, Ş. (2011). Afet eğitimi algılaması: İlköğretim öğrencilerine verilen afet eğitimlerinin algılanmasını ölçmek üzere bir araştırma. Unpublished master's thesis). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Çilenti, K. (1985). Fen Eğitimi Teknolojisi Kadıoğlu Matbaası. Ankara, Demirci, B.(1993). Çağdaş Fen Bilimleri Eğitimi ve Eğitimcileri. HÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 155-157.
 • Demirkaya, H. (2007). İlköğretim öğrencilerinin deprem kavramı algılamaları ve depreme ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 68-76.
 • Doğan, E. & Koç, H. (2017). Sosyal Bilgiler Dersinde Deprem Konusunun Dijital Oyunla Öğretiminin Akademik Başarıya Etkisi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2017(8), 90-100.
 • Erdoğ, S.T. (2010). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde hava olayları, iklim ve deprem ile ilgili konuların öğretiminde aktif öğrenme yöntemlerinin etkisi, (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ergünay, O. (2007). Türkiye’nin afet profili. TMMOB afet sempozyumu bildiriler kitabı, 5-7.
 • Ersoy, Ş. (2013). Afet Raporu ‘’Dünya ve Türkiye’’. Yıldız Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi. https://www.yildiz.edu.tr/images/images/2013%20AFET%20RAPORU_v2.pdf erişim tarihi, 20.05.2018.
 • Fetihi, L. & Gülay, H. (2011). Deprem Bilinci Arttırma Programı’nın (DEBAP) 6 yaş çocukları üzerindeki etkisi. International Online Journal of Educational Sciences, 2(1), 1-17.
 • Gaba, D. M. (2004). The future vision of simulation in health care. BMJ Quality & Safety, 13(suppl 1), i2-i10.
 • Gerdan, S. (2014). Determination of disaster awareness, attitude levels and individual priorities at Kocaeli University. Eurasian Journal of Educational Research, 55, 159-176.
 • Işıkara, A. M. & Çalışkan, Ö. (2010). Okullarda afete hazırlık. (1.Baskı). İstanbul: Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi.
 • Kadıoğlu, M. (2006). Afetler Konusunda Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi ve Eğitim. Kadıoğlu, M. ve Özdamar, E., eds, 2, 67-80.
 • Kadıoğlu, M. (2011). Afet Yönetimi Beklenilmeyeni Beklemek. En Kötüsünü Yönetmek, TC Marmara Belediyeler Birliği Yayını.
 • Karaesmen, E. (2002). Oncesiyle Sonrasıyla Deprem [Before and After Earthquake]. Atılım Universitesi yayınları, Istanbul.
 • Karataş, O. (2011). İlköğretim I. kademe sosyal bilgiler dersi doğal afet eğitiminde drama tekniğinin öğrencilerin başarılarına etkisi: Deneysel çalışma. Unpublished master’s thesis). Kafkas University, Kars.
 • Kırıkkaya, E. B., Ünver, A. O. & Çakın, O. (2011). İlköğretim fen ve teknoloji programında yer alan afet eğitimi konularına ilişkin öğretmen görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(1), 24-42.
 • Koçak M. (2019). Ulusal ve Uluslararası afet eğitim, Özüçelik DN, Editör. Afetlerde Acil Tıp Hizmetleri. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; p. 89-96
 • Küçük, T. (2014). Işık ünitesinde similasyon yönteminin kullanılmasının öğrencilerin Fen başarısına ve Fen tutumlarına etkisi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2018). Öğretim Programları. http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx erişim tarihi 20.05.2018.
 • Chisari, G., Brown, C., Calkins, M., Echternacht, M., Kearney-Nunnery, R., Knopp, B. & Spector, N. (2005). Clinical instruction in prelicensure nursing programs. National Council State Board of Nursing Position Paper.
 • Oguz, A. (2005). Surveying American and Turkish middle school students’ existing knowledge of earthquakes by using a systemic network. Unpublished doctoral dissertation, Ohio State University.
 • Öcal, A. (2007). A research elementary school preservice teacher’s earthquake knowledge level. Mehmet Akif Ersoy University Educational Faculty Journal, 13, 104-110.
 • Özgüven, B. (2006). İlköğretim öğrencilerine verilen temel afet bilinci eğitiminin bilgi düzeyine etkisi. DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Ronan, K. R. (2001). School children's risk perception and preparedness: a hazard education survey. The Australasian Journal of Disaster and Trauma Studies.
 • Sinha, R., Sapre, A., Patil, A., Singhvi, A., Sathe, M. & Rathi, V. (2012). Earthquake disaster simulation in immersive 3d environment. Paper presented at the 15th World conference on earthquake engineering.
 • Songür, D. (2000). Afet Sonrası Barınakların ve Geçici Konutların Analizi ve Değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. s.38
 • Teke, H. (2010). Fen ve teknoloji derslerinde kullanılan simülasyon yönteminin 7. sınıf öğrencilerinin erişilerine etkisi (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi).
 • Toyosawa, J., Karasawa, K. & Fukuwa, N. (2010). Effects of disaster education for elementary school children on their guardians' disaster preparedness action: changes in children's affect and cognition. Japanese Journal of educational psychology, 58(4), 480-490.
 • Uyar, B. (2017). Ebru sanatı öğretiminde benzetim (simülasyon) tekniğinin uygulanması üzerine bir araştırma, (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

___

APA Şahan, C. & Dinç, A. (2021). AFET EĞİTİM MERKEZLERİNDE YAPILAN AFET EĞİTİMLERİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ* . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , - (58) , 478-500 .