ARGÜMANTASYON TEMELLİ SINIF İÇİ ETKİNLİKLERİN ORTAOKUL BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA, MANTIKSAL DÜŞÜNME BECERİLERİNE VE TARTIŞMAYA İSTEKLİLİKLERİNE OLAN ETKİSİ

Bu çalışmada Argümantasyon Temelli Sınıf İçi Etkinliklerin 5.sınıf Fen Bilimleri dersinde uygulanmasının öğrencilerin akademik başarılarına, mantıksal düşünme becerilerine ve tartışmaya istekliliklerine olan etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla yarı deneysel araştırma desenlerinden öntest-sontest kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Çalışmada veri toplamak amacıyla deney ve kontrol gruplarında Madde Başarı Testi, Mantıksal Düşünme Grup Testi, Sorgulayıcı Düşünme Becerileri Algısı Ölçeği, Fen’e Yönelik Tutum Ölçeği; Tartışmacı Anketi ise sadece deney grubunda kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi tesadüfî küme örnekleme yoluyla seçilen 2 şubede öğrenim görmekte olan 71 tane 5. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Ön-testler arasında anlamlı bir fark olup olmadığını anlamak için bağımsız t testi yapılmıştır. Ön test sonucu anlamlı çıkan ölçeklerin son testleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olup olmadığının belirlenmesi için ANCOVA yapılmıştır. Ayrıca sadece deney grubunda uygulanan Tartışmacı Anketi ön test-son test sonuçları için bağımlı grup t testi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar; Argümantasyon Temelli Sınıf İçi Etkinliklerin öğrencilerin akademik başarı, mantıksal düşünme becerileri, fene yönelik tutumları ve sorgulayıcı düşünme algılarını arttırmada derslerin mevcut programa göre işlenmesinden daha etkili olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca bu çalışmada Argümantasyon temelli sınıf içi etkinliklerle ders işlenen deney grubunun tartışmaya istekliliklerinde artış olduğu gözlenmiştir.

___

 • Alkan, C. (1998). Özel Öğretim Yöntemleri Disiplinlerin Öğretim Teknolojisi. Anı Yayıncılık.
 • Altun, E. (2010). Işık ünitesinin ilköğretim öğrencilerine bilimsel tartışma (argümantasyon) odaklı yöntem ile öğretimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi . Ankara: Gazi Üniversitesi , Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Arlı, E. (2014). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının (ATBÖ) mevsimlik tarım işçisi konumundaki dezavantajlı öğrencilerin akademik başarıları ve düşünme becerilerine etkisi. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Erzurum.
 • Aslan, S. (2010). Tartışma Esaslı Öğretim Yaklaşımının Öğrencilerin Kavramsal Algılamalarına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 467-500.
 • Aslan, S. (2014). Öğrencilerin yazılı bilimsel argüman oluşturma ve değerlendirme becerilerinin incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 41-74.
 • Aydın, Ö., & Kaptan, F. (2014). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Argümantasyonun Biliş Üstü ve Mantıksal Düşünme Becerilerine Etkisi ve Argümantasyona İlişkin Görüşler . Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2).
 • Balcı, C. (2015). 8. sınıf öğrencilerine "Hücre bölünmesi ve kalıtım" ünitesinin öğretilmesinde bilimsel argümantasyon temelli öğrenme sürecinin etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Balım, A. G., & Taşkoyan, N. (2007). Fene Yönelik Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algısı Ölçeği’nin Geliştirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 21,58-63.
 • Bell, P. &., & Linn, M. C. (2000). Scientific arguments as learning artifacts: Designing for learning from the Web with KIE. International Journal of Science Education, 797-817.
 • Dawson, V., & Venville, G. J. (2009). High-school students’ informal reasoning and argumentation about biotechnology: An indicator of scientific literacy? . International Journal of Science Education, 1421-1445.
 • Demirbağ, M. (2011). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının kullanıldığı fen sınıflarında modsal betimleme eğitiminin öğrencilerin fen başarıları ve yazma becerilerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kırşehir: Ahi Evran Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü .
 • Demirci-Celep, N. (2015). The effects of argument-driven inquiry instructional model on 10th grade students' understanding of gases concepts. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Deveci, A. (2009). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin maddenin yapısı konusunda sosyobilimsel argümantasyon, bilgi seviyeleri ve bilişsel düşünme becerilerini geliştirmek.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Domaç, G. (2011). Biyoloji eğitiminde toplumbilimsel konuların öğrenilmesinde argümantasyon tabanlı öğrenme sürecinin etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi . Ankara: Gazi Üniversitesi,Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Günel, M., Kabataş-Memiş, E., & Büyükkasap, E. (2010). YYBÖ Yaklaşımının İlköğretim Öğrencilerinin Fen Akademik Başarısına ve Fen Dersine Yönelik Tutumuna Etkisi. Eğitim ve Bilim, 49-62.
 • İnfante, D. A., & Rancer, A. S. (1982). A conceptualization and measure of argumentativeness. Journal of Personality Assessment, 45, 72-80.
 • Jiménez-Aleixandre, M. P., & Erduran, S. (2008). Argumentation in science education: An overview. I. S.-A. (Eds.) içinde, Argumentation in science education: Perspectives from classroom-based research (s. 3-27). Dordrecht, The Netherlands: Springer.
 • Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kaya, O. N., & Kılıç, Z. (2008). Etkin Bir Fen Öğretimi İçin Tartışmacı Söylev . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi .
 • Kıngır, S. (2011). Using the science writing heuristic approach to promote student understanding in chemical changes and mixtures. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Kuhn, D., & Udell, W. (2003). The Development of Argument Skills. Child Development, 1245-1260.
 • Küçük, H. (2012). Ilköğretimde bilimsel tartışma destekli sınıf içi etkinliklerin kullanılmasının öğrencilerin kavramsal anlamalarına, sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarına ve fen ve teknoloji'ye yönelik tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Muğla: Sıtkı Koçman Üniversitesi,Eğitim Bilimleri Enstitüsü .
 • Lawson, A. (2003). The nature and development of hypothetico-predictive argumentation with implications for science education. International Journal of Science Education, 1387-1408.
 • MEB. (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3,4,5,6,7 ve8. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • Munford, D., & Zembal-Saul, C. ( 2002). Learning science through argumentation:prospective teachers' experiences in an innovative science course. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching. New Orleans.
 • Okumuş, S. (2012). Maddenin halleri ve ısı ünitesinin bilimsel tartışma (argümantasyon) modeli ile öğretiminin öğrenci başarısına ve anlama düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Osborne, J., Erduran, S., & Simon, S. (2004). Enhancing the Quality of Argumentation in School Science. Journal of Research in Science Teaching, 994-1020.
 • Öğreten, B., & Uluçınar-Sağır, Ş. (2014). Argümantasyona Dayalı Fen Öğretiminin Etkililiğinin İncelenmesi . Türk Fen Eğitimi Dergisi, 11(1).
 • Ören, F. (2005). İlköğretim 7. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Öğrenme Halkası Yaklaşımının, Öğrencilerin Başarı, Tutum ve Mantıksal Düşünme Yetenekleri Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı.
 • Sert-Çıbık, A. (2006). Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi DersindeÖğrencilerin Mantıksal Düşünme Becerilerine ve Tutumlarına Etkisi.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim AnaBilim Dalı.
 • Tanrıöğen, A. (2009). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tonus, F. (2012). Argümantasyona Dayalı Öğretimin İlköğretim Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Ve Karar Verme Becerileri Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Tümay, H. (2008). Argümantasyon Odaklı Kimya Öğretimi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Tümay, H., & Köseoğlu, F. (2011). Kimya Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Odaklı Öğretim Konusunda Anlayışlarının Geliştirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(3),105-119.
 • Uluay, G. (2012). İlköğretim 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket Konusunun Öğretiminde Bilimsel Tartışma Odaklı Öğretim Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü .
 • Uluçınar-Sağır, Ş. (2008). Fen bilgisi dersinde bilimsel tartısma odaklı ögretimin etkililiginin incelenmesi (Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Yalçın-Çelik, A. (2010). Bilimsel tartışma (argümantasyon) esaslı öğretim yaklaşımının lise öğrencilerinin kavramsal anlamaları, kimya dersine karşı tutumları, tartışma isteklilikleri ve kalitesi üzerine etkisinin incelenmesi.Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi,Eğitim Bilimleri Enstitüsü .
 • Yıldırır, H. E. (2013). Sınıf ortamında argümantasyona dayalı öğrenme ortamının değerlendirilmesi: Deneyimli kimya öğretmenleri ile kimya öğretmen adaylarına ilişkin durum çalışması. Yayınlanmamış DoktoraTezi. Balıkesir Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Zhou, G. (2010). Conceptual change in science: A process of argumentation. Eurasia Journal of Matematics Science and Technology Education, 101-110.
 • Zohar, A., & Nemet, F. (2002). Fostering students' knowledge and argumentation skills through dilemmas in human genetics. . Journal of Research in Science Teaching, 35-62.

___

APA Bozkurt, O. & Doğru, S. (2021). ARGÜMANTASYON TEMELLİ SINIF İÇİ ETKİNLİKLERİN ORTAOKUL BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA, MANTIKSAL DÜŞÜNME BECERİLERİNE VE TARTIŞMAYA İSTEKLİLİKLERİNE OLAN ETKİSİ . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , - (58) , 624-644 .